Eiropas Komisija atgādina Latvijai īstenot pasākumus ienākumu nevienlīdzības un nabadzības samazināšanai

Eiropas pusgada 2019. gada pavasara pakete – Komisija sniedz ieteikumus dalībvalstīm, lai sekmētu ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomikas izaugsmi

Šodien klajā nāk Eiropas pusgada 2019. gada pavasara pakete, kurā atrodamas Eiropas Komisijas rekomendācijas dalībvalstīm. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis, kura pārziņā ir arī eiro un sociālais dialogs, kā arī finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība, par EK rekomendācijām Latvijai: "Latvijas ekonomikā jau devīto gadu pēc kārtas turpinās ekonomiskā izaugsme. Attiecīgi ir svarīgi turpināt samazināt budžeta deficītu, lai nostiprinātu Latvijas ekonomikas noturību pret potenciālajiem nākotnes ekonomiskajiem šokiem. Vienlaikus jāīsteno pasākumi ienākumu nevienlīdzības un nabadzības samazināšanai. Papildus šogad ir ieteikums pilnveidot Latvijas normatīvos aktus un to piemērošanu, lai izskaustu naudas atmazgāšanas riskus, tādējādi Eiropas Komisija pauž atbalstu Latvijas valdības īstenotajām reformām šajā jomā. Šogad valstu specifiskajās rekomendācijās ir uzsvērtas arī investīciju prioritātes, kuras īstenojamas arī ar ES fondu atbalstu. Latvijai tiek rekomendēts investēt inovācijās un digitālajā infrastruktūrā, transporta un enerģijas jomās, t.sk. uzlabojot to ilgtspēju un efektivitāti, kā arī pieejamu mājokļu nodrošināšanā."

Eiropas ekonomikas pieaugums turpinās jau septīto gadu pēc kārtas, un ir paredzams, ka tas 2020. gadā būs vēl lielāks un skars visu dalībvalstu ekonomikas, neraugoties uz nelabvēlīgākiem apstākļiem un globālo nenoteiktību. Nodarbināto cilvēku skaits ir rekordaugsts, un bezdarba līmenis ir rekordzems. Tajā pašā laikā joprojām pastāv būtiskas atšķirības starp valstīm, reģioniem un iedzīvotāju grupām. Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija aicina dalībvalstis turpināt pēdējos gados panākto progresu. Efektīvas reformas, ko papildina mērķtiecīgas ieguldījumu stratēģijas un atbildīga fiskālā politika, joprojām ir Eiropas ekonomikas sekmīgas modernizācijas ķīla.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis, kura pārziņā ir arī eiro un sociālais dialogs, kā arī finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība, teica: "Eiropas Semestris ir devis vērā ņemamu ieguldījumu Eiropas ekonomiskās un sociālās situācijas uzlabošanā. Tomēr joprojām ir vairāki izaicinājumi, kas var ietekmēt ekonomisko izaugsmi. Tā, piemēram, dažās valstīs ir samērā vājš progress reformu īstenošanā. Eiropas Komisija aicina dalībvalstis pievērst vairāk uzmanības tam, lai Eiropas ekonomiku padarītu izturīgāku pret iespējamiem satricinājumiem, ilgspējīgu un iekļaujošu. Precīzāk plānotas investīcijas palīdzētu labāk sasniegt šo mērķi, tāpēc šoreiz dalībvalstīm ir sniegtas arī rekomendācijas investīciju jomā."

ES nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena piebilda: “Šī Komisija ir ieguldījusi lielu darbu, lai veidotu taisnīgāku Eiropu, ilgtspējīgu un iekļaujošu Eiropu, kas rūpējas par ikvienu. Eiropas sociālo tiesību pīlārs nosaka principus un tiesības visiem ES iedzīvotājiem. Tas ir jāīsteno valsts līmenī. Ātri mainīgajā darba pasaulē ir būtiski svarīgi, lai dalībvalstis turpinātu darbu pie sākotnējās izglītības reformām un mūžizglītības, darba tirgiem un sociālās aizsardzības.”

Ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas komisārs Pjērs Moskovisī norādīja: “Ar šo pēdējo pavasara paketi mūsu pilnvaru laikā mēs vēlreiz apliecinām apņemšanos saprātīgi piemērot Stabilitātes un izaugsmes paktu. Tas nozīmē balstīt mūsu lēmumus nevis uz mehānisku vai juridisku noteikumu piemērošanu, bet gan uz to, vai tie ir labvēlīgi izaugsmei, nodarbinātībai un stabilām valsts finansēm. Mūsu rezultāti liecina, ka šī ir pareizā pieeja: valstu finanšu stāvoklis pastāvīgi uzlabojas, un tas nemazina izaugsmi. Turklāt mēs šodien uzsveram, ka vairākām dalībvalstīm ir jāīsteno un vajadzības gadījumā jāpastiprina centieni novērst agresīvu nodokļu plānošanu, lai nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret visiem nodokļu maksātājiem.”

Vairāk lasīt šeit