Eiropas Komisija ierosina pasākumus teroristu un noziedznieku ierobežošanai

Drošības savienība: Komisija nāk klajā ar jauniem pasākumiem, lai liegtu teroristiem un noziedzniekiem rīcības līdzekļus un telpu.

Sešus mēnešus pēc 2017. gada oktobrī noteiktā terorisma apkarošanas pasākumu kopuma Komisija ierosina pasākumus, lai: stiprinātu personas apliecību drošību un samazinātu dokumentu viltošanu; sniegtu tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm piekļuvi elektroniskajiem pierādījumiem un finanšu informācijai; vēl vairāk ierobežotu teroristu piekļuvi sprāgstvielu prekursoriem un stiprinātu šaujamieroču importa un eksporta kontroles. Komisija šodien arī ziņo par progresu, kas gūts saistībā ar citām prioritārām iniciatīvām, kuras pavērs ceļu uz patiesu un efektīvu drošības savienību.

Labāka Eiropas iedzīvotāju aizsardzība ir viena no galvenajām kopīgajām prioritātēm, par ko tika panākta vienošanās kopīgajā deklarācijā par ES likumdošanas prioritātēm 2018. un 2019. gadam. Pasākumu kopums, ar ko šodien iepazīstina, ir iekļauts arī kopīgajā deklarācijā un vēl vairāk paātrinās pašreizējo darbu, kas tiek veikts ES līmenī, lai uzlabotu iekšējo drošību un novērstu atlikušās nepilnības. Šodien iesniegtie priekšlikumi abiem likumdevējiem būtu jāpieņem steidzamības kārtā, lai vēl vairāk palielinātu ES iedzīvotāju drošību.

Personas apliecību drošības elementu uzlabošana, lai mazinātu dokumentu viltošanu

Komisija šodien ierosina uzlabot ES pilsoņu personas apliecību un trešo valstu valstspiederīgo ģimenes locekļu uzturēšanās atļauju drošības elementus. Patlaban aptuveni 80 miljoniem cilvēku Eiropā ir mašīnnelasāmas personas apliecības bez biometriskajiem datiem — mērķis ir samazināt viltotu dokumentu izmantošanu, ko teroristi un noziedznieki izmanto iekļūšanai ES no trešām valstīm, šajā nolūkā:

 • izveidojot kopīgus drošības standartus visā ES atbilstīgi minimālajiem drošības standartiem, ko noteikusi ICAO;
 • nosakot biometriskos datus par obligātiem tajās valstīs, kuras izsniedz personas apliecības: ES pilsoņu (kas vecāki par 12 gadiem) personas apliecībās un trešo valstu valstspiederīgo ģimenes locekļu uzturēšanās atļaujās tagad tiks iekļauti biometriskie dati, proti, pirkstu nospiedumi un sejas attēli, kas tiks saglabāti apliecību mikroshēmā. Papildus ir paredzēti stingrāki drošības pasākumi attiecībā uz piekļuvi biometriskajiem datiem;
 • veicot vērienīgu pakāpeniskas izbeigšanas procesu: jaunie noteikumi nodrošina salīdzinoši ātru, bet pakāpenisku atteikšanos no neatbilstīgām apliecībām to derīguma termiņa beigās vai vēlākais piecu gadu laikā, un 2 gadu laikā – no mazāk drošām apliecībām (t. i., mašīnnelasāmiem dokumentiem).

Ar ierosināto regulu neievieš obligātas personas apliecības visā ES, bet gan atjaunina spēkā esošo dokumentu drošības elementus, tai pašā laikā pārējie aspekti saistībā ar nacionālo personas apliecību veidolu paliek pilnīgā dalībvalstu pārziņa. Ieviešot minētos atjauninātos standartus, priekšlikumā ievērota līdzīga pieeja, kas Eiropas Savienībā jau tiek īstenota attiecībā uz pasu drošības elementiem.

Teroristu finansēšanas apturēšana

Lai tiesībaizsardzības iestādes laikus piekļūtu finanšu informācijai, kas nepieciešama smagu noziegumu izmeklēšanas vajadzībām (tostarp informācijai par bankas kontiem un finanšu analīzi), Komisija ierosina jaunu direktīvu, kurā tiks paredzēti šādi pasākumi.

 • Tieša piekļuve banku kontu informācijai: tiesībaizsardzības iestādēm un līdzekļu atguves dienestiem, katru gadījumu vērtējot atsevišķi, būs tieša piekļuve valstu centralizētajos reģistros iekļautajai banku kontu informācijai, kas ļaus iestādēm noteikt, kurās bankās aizdomās turētajai personai ir konti. Datu aizsardzības pasākumi nodrošina to, lai tiesībaizsardzības amatpersonām būtu pieejama tikai ierobežota informācija par bankas konta turētāja identitāti un tikai konkrētos smagu noziegumu vai terorisma gadījumos.
 • Labāka sadarbība: direktīva paredz labāku sadarbību starp valstu tiesībaizsardzības iestādēm un valstu finanšu izlūkošanas vienībām (FIU), kā arī starp dalībvalstīm. Tā ietver iespēju tiesībaizsardzības iestādēm pieprasīt, lai FIU sniegtu finanšu informāciju vai analīzi — tostarp datus par finanšu darījumiem —, kā arī iespēju finanšu izlūkošanas vienībām pieprasīt tiesībaizsardzības informāciju no savām valsts kompetentajām iestādēm.

Stingrāki noteikumi par sprāgstvielu prekursoriem un šaujamieroču importu un eksportu

Improvizētas sprāgstierīces teroristi pēdējos gados ir izmantojuši vairākos uzbrukumos Eiropā. Lai novērstu šo drošības nepilnību, Komisija ierosina padarīt stingrākus pašreizējos noteikumus par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu, proti, šādā veidā.

 • Aizliedzot papildu ķīmiskās vielas: Komisija ierosināja aizliegto vielu sarakstā iekļaut jaunas ķīmiskās vielas, kuras varētu izmantot improvizētu sprāgstierīču izgatavošanā. Tā kā ķīmiskās vielas iespējams iegādāties arī fiziskos veikalos, kā arī pie mazumtirgotājiem tiešsaistē un tiešsaistes tirdzniecības vietās, jaunos noteikumus pilnībā piemēros arī tiešsaistes tirdzniecībai.
 • Izbeidzot pašreizējās reģistrācijas sistēmas: jaunie noteikumi izbeigs reģistrācijas sistēmas, kas patlaban pastāv dažās dalībvalstīs. Šīs sistēmas, kas no drošības viedokļa uzskatāmas par vājām, ļaus plašas sabiedrības locekļiem reģistrēt dažu ierobežota lietojuma vielu iegādi, vienkārši uzrādot personas apliecību.
 • Rūpīgi piešķirot atļaujas un veicot pārbaudi: dalībvalstis var izvēlēties ieviest atļauju piešķiršanas sistēmu noteikta skaita ierobežota lietojuma vielu iegādei un varētu noteikt skaidru šādu vielu likumīgo izmantošanu.Pirms atļaujas piešķiršanas plašas sabiedrības loceklim katrai dalībvalstij būs jāpārbauda šāda lūguma leģitimitāte un jāveic rūpīga drošības pārbaude, tostarp pārbaude par sodāmību.
 • Ātrāk un labāk apmainoties ar informāciju: jaunie noteikumi ievieš pienākumu uzņēmumiem 24 stundu laikā ziņot atbildīgajām iestādēm par aizdomīgiem darījumiem. Ar jaunajiem pasākumiem tiks arī nodrošināta labāka informācijas apmaiņa starp uzņēmumiem, tostarp tiešsaistes uzņēmumiem, un palielināta informētība visā piegādes ķēdē.

Šaujamieroču nelikumīga tirdzniecība joprojām raisa nopietnas bažas attiecībā uz drošību Eiropā. Tāpēc Komisija atjaunina ES noteikumus par civilo šaujamieroču eksportu un importu, lai iekļautu.

 • Uzlabotas kontroles procedūras: dalībvalstīm būtu sistemātiski jāveic iepriekšējās darbības pārbaudes par visām personām, kas iesniedz pieteikumus eksporta atļauju saņemšanai, jo īpaši izmantojot Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS), lai pārbaudītu, vai personai nav iepriekšējas sodāmības, un jāpārbauda informācija Parasto ieroču eksporta kontroles informācijas sistēmā (COARM), kurā iekļauti paziņojumi par eksporta atļauju atteikšanu.
 • Labāku informācijas apmaiņu: dalībvalstīm būtu sistemātiskāk un labāk jāizmanto informācija, tostarp regulāri ievadot datus COARM sistēmā un uzturot vienotu valsts datubāzi par atļaujām un atteikumiem. Tām būtu arī katru gadu līdz 1. jūlijam Komisijai jāsniedz detalizēti statistikas dati par šaujamieroču importu un eksportu.

Komisija šodien arī ierosināja jaunus instrumentus elektronisko pierādījumu vākšanai kriminālprocesos pārrobežu mērogā (skatīt paziņojumu presei)

Vairāk lasīt šeit