Eiropas Parlaments apstiprina ES vides politikas mērķus līdz 2030. gadam

Eiropas Parlamentā apstiprināta ES vides programma līdz 2030. gadam, kuras mērķis ir paātrināt ES pāreju uz klimatneitrālu, tīru, aprites un labklājības ekonomiku.

Eiropas Parlaments ar 553 balsīm par, 130 pret un 7 atturoties apstiprināja 2021. gada decembrī panākto vienošanos ar dalībvalstīm par astoto vispārējo Savienības vides rīcības programmu, kas noteiks ES vides politikas virzienus līdz 2030. gadam un saskaņos to ar Eiropas zaļo kursu.

Astotās vides programmas mērķi

Seši prioritārie jaunās programmas mērķi, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam, ir šādi:

* klimata pārmaiņu ierobežošana, lai sasniegtu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķi 2030. gadam;

* pielāgošanās klimata pārmaiņām;

* virzība uz labklājības ekonomiku, kas planētai atdod vairāk, nekā no tās paņem;

* panākt nulles līmeņa piesārņojumu, tostarp saistībā ar kaitīgām ķīmiskām vielām;

* aizsargāt, saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un

* būtiski samazināt ES materiālu un patēriņa pēdas nospiedumu.

 

Vairāk lasīt šeit