Eiropas pilsoņu iniciatīva Komisijas reģistrē iniciatīvu “Novērsīsim badu 8% Eiropas iedzīvotāju!”

Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas konkrētie mērķi ir, piemēram, “mudināt valdības atzīt bada problēmu” un “uzsvērt valdību atbildību izskaust šo problēmu”. Iniciatīvas organizētāji ir snieguši detalizētu pasākumu sarakstu, aicinot Komisiju nākt klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem. Pasākumi ietver gan pārtikas talonu programmas izveidi, gan lauksaimniecības produktu atvasināto instrumentu tirgus reformu, gan arī jaunu pārtikas atkritumu klasifikācijas sistēmu ar saistītiem mērķiem un pārstrādes noteikumiem.

Komisijas lēmums reģistrēt iniciatīvu attiecas tikai uz priekšlikuma juridisko pieņemamību. Šajā posmā Komisija nav analizējusi priekšlikuma būtību.

Šīs iniciatīvas reģistrācija notiks 2018. gada 19. jūlijā, uzsākot gadu ilgu procesu, kurā organizatori vāks atbalsta parakstus. Ja gada laikā iniciatīva saņems vienu miljonu paziņojumu par atbalstu no vismaz septiņām dažādām dalībvalstīm, Komisijai būs jāreaģē trīs mēnešu laikā. Komisija var izlemt vai tā rīkosies pēc pieprasījuma, vai nē, bet jebkurā gadījumā tai jāpamato savs lēmums.

Priekšvēsture

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tika ieviestas ar Lisabonas līgumu un uzsāktas 2012. gada aprīlī kā pilsoņu rīcībā esošs darba kārtību nosakošs instruments pēc tam, kad spēkā stājās Eiropas pilsoņu iniciatīvu regula, ar ko ievieš Līguma noteikumus.

Pēc oficiālās reģistrēšanas Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iespēju vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES dalībvalstu aicināt Eiropas Komisiju iesniegt tiesību aktu priekšlikumus jomās, kurās Komisijai ir šādas pilnvaras.

Eiropas pilsoņu iniciatīvas regulā noteikti šādi pieņemamības nosacījumi: ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša, un tā nav acīmredzami pretrunā Savienības vērtībām.

Vairāk lasīt šeit