Eiropas Solidaritātes korpusa nākamie soļi: jautājumi un atbildes

Eiropas Komisija pieņēmusi priekšlikumu par Eiropas Solidaritātes korpusam izveidotu īpašu juridisko pamatu un budžetu.

Kāda ir Eiropas Solidaritātes korpusa pamatideja?

Solidaritāte ir viena no Eiropas Savienības vispārējām vērtībām — tā valda starp iedzīvotājiem, dalībvalstīm un nosaka Savienības rīcību gan iekšzemē, gan aiz robežām.

Par Eiropas Solidaritātes korpusa izveidi Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers paziņoja 2016. gada runā par stāvokli Savienībā: “Mēs bieži vislabprātāk izrādām solidaritāti, saskaroties ar ārkārtas situācijām. Tad, kad dega Portugāles pakalni, Itālijas lidmašīnas dzēsa liesmas. Kad plūdu dēļ Rumānijā pazuda elektrība, Zviedrijas ģeneratori atjaunoja apgaismojumu. Tad, kad Grieķijas krastos ieradās tūkstošiem bēgļu, Slovākijas teltis sniedza patvērumu. Līdzīgā garā Komisija šodien ierosina izveidot Eiropas Solidaritātes korpusu.”

Eiropas Solidaritātes korpusa mērķis ir sniegt jauniešiem iespēju piedalīties dažādās solidaritātes darbībās, risinot problēmsituācijas visā Eiropas Savienībā. Piedaloties jaunieši ne tikai ieguldīs savā personiskajā attīstībā, būs aktīvi sabiedrības locekļi un iekļūs darba tirgū, bet arī palīdzēs nevalstiskām organizācijām, publiskām iestādēm un uzņēmumiem risināt sabiedrības un citas problēmas.

Kāpēc Eiropas Solidaritātes korpusam ir vajadzīgs juridisks pamats?

Pašlaik Eiropas Solidaritātes korpuss darbojas saskaņā ar astoņām dažādām programmām, kurām katrai ir savs juridiskais pamats, uzdevumi un budžets (programma Erasmus+, ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI), programma LIFE, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds, Veselības programma, programma “Eiropa pilsoņiem”, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai; vairāk var izlasīt šajā faktu lapā).

Atsevišķs juridiskais pamats nodrošinās vienu visaptverošu finanšu instrumentu ar skaidru mērķu kopumu. Tas palīdzēs konsolidēt Eiropas Solidaritātes korpusu, padarīt to saskaņotāku, ar lielāku ietekmi un rentabilitāti un radīt vēl vairāk iespēju jauniešiem. Kad 2016. gada decembrī Komisija uzsāka Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvu, tā apņēmās 2017. gada pavasarī nākt klajā ar tiesību akta priekšlikumu.

Kāds būs Eiropas Solidaritātes korpusa budžets?

Eiropas Komisija ierosina noteikt kopējo budžetu Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvas īstenošanai laikam no 2018. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim  EUR 341 500 000 pašreizējās cenās. Tas ir iestrādāts juridiskajā pamatā un šai iniciatīvai garantēs stabilu budžetu nākamajiem trim gadiem.

Norīkojumu izmaksas ir atkarīgas no norīkojuma ilguma un valsts, piemēram, par sešu mēnešu norīkojumu brīvprātīgajā darbā ES maksās no EUR 3400 līdz EUR 6500.

PĀRVALDĪBA

Kura organizatoriskā struktūra būs atbildīga?

Šajā pirmajā posmā Eiropas Solidaritātes korpusu finansē un vada saskaņā ar astoņām dažādām ES programmām. Ar jauno priekšlikumu Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvu īstenos Eiropas Komisija, dalībvalstu Erasmus+ aģentūras un Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)

Valsts Erasmus+ aģentūras, kuras jau vada programmas Erasmus+ jaunatnes daļu, būs atbildīgas par lielāko daļu Eiropas Solidaritātes korpusa pasākumu īstenošanu: no organizācijām saņemto Eiropas Solidaritātes korpusa kvalitātes zīmes pieprasījumu izvērtēšana, ES dotāciju piešķiršana norīkojumiem darbā un projektiem, mācību un atbalsta nodrošināšana, kontaktu veidošanas pasākumu rīkošana vai Eiropas Solidaritātes korpusa popularizēšana valstu līmenī.

Ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras atbalstu Eiropas Komisija pārvaldīs horizontālos pakalpojumus Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem, piemēram, tiešsaistes mācības, tiešsaistes valodas atbalsts un apdrošināšana. Aģentūra arī piešķirs kvalitātes zīmi dažu kategoriju ieinteresētajiem (piemēram, Eiropas tīkliem, starptautiskām organizācijām, par valstu shēmu īstenošanu atbildīgajām struktūrām vai ES dalītās pārvaldības fondiem), kuri arī varētu Aģentūrai lūgt finansējumu.

Turklāt nesen izveidotais Eiropas Solidaritātes korpusa Resursu centrs atbalstīs īstenošanas struktūras un dalīborganizācijas, proti, sertificējot un dokumentējot prasmes, ko jaunieši ieguvuši pasākumu laikā.

Ko darīs nodarbinātības dienesti?

Darba tirgus dalībnieki, piemēram, valsts un privātie nodarbinātības dienesti, kā arī tirdzniecības palātas varēs palīdzēt Eiropas Solidaritātes korpusam ar darba un prakses vietām, t. i., atrast kandidātiem piemērotas vakances. To atbalstam tiks izmantotas esošās struktūras.

Valstu nodarbinātības dienestu rīcībā ir plaša tirgus informācija, proti, gan par vietējām (sava datubāze), gan pārrobežu (EURES datubāze) darba vakancēm. Piedevām tās Eiropas Solidaritātes korpusu varētu popularizēt darba devējiem un mudināt jauniešus reģistrēties. Tās arī var Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem sniegt atbalstu pēc norīkojuma beigām, lai norīkojums korpusā viņiem palīdzētu iekļūt darba tirgū.

Darba tirgus dalībnieki, tostarp valsts un privātie nodarbinātības dienesti, varēs individuāli vai kopīgi pieprasīt dotācijas caur valstu Erasmus+ aģentūrām.

PASĀKUMI

Vai tiks atbalstīti tādi paši pasākumi?

Tagad Eiropas Solidaritātes korpuss piedāvā brīvprātīgā darba, prakses vai atsevišķiem dalībniekiem algota darba vietas. Pateicoties jaunajam juridiskajam pamatam, papildus jauniešu iekārtošanai līdz 12 mēnešu ilgā brīvprātīgajā darbā, 2–6 mēnešu praksē un saskaņā ar attiecīgajiem valstu tiesību aktiem 2–12 mēnešu algotā darbā Eiropas Solidaritātes korpuss piedāvās dalībniekiem iespēju izveidot pašiem savus solidaritātes projektus vai veikt brīvprātīgo darbu grupā. Īpaša uzmanība tiks veltīta nelabvēlīgākā situācijā esošiem dalībniekiem. Visu veidu darbiem un projektiem būs daudzējāds atbalsts (piemēram, mācības, apdrošināšana, apliecība).

Kas ir brīvprātīgo grupa?

Ar šo priekšlikumu Eiropas Solidaritātes korpuss piedāvā jaunu iespēju brīvprātīgo grupām. 10–40 brīvprātīgie jaunieši no dažādām dalības valstīm varēs apvienoties grupā, lai no divām nedēļām līdz diviem mēnešiem piedalītos sabiedriskā darba projektos. Piemēram, tā var būt dabas katastrofās cietušu kultūras mantojuma objektu atjaunošana, rūpes par izmirstošām sugām vai izglītības pasākumu rīkošana bēgļu nometnēs. Lai arī šī darba ilgums ir īsāks, tas būs vērtīgs gan dalībniekiem, gan sabiedrībai.

Kas ir solidaritātes projekts?

Solidaritātes projekti ir vietējas iniciatīvas, kuras izveido un veic Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieku grupas un ilgst no diviem līdz divpadsmit mēnešiem. Tie ir jauniešu vadīti brīvprātīgā darba pasākumi, kur Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieki aktīvi iesaistās savu ieceru plānošanā un realizēšanā vietējās sabiedrības interesēs jebkurā ar solidaritāti saistītā jomā.

Atšķirībā no brīvprātīgā darba šie pasākumi parasti tiek veikti projekta veidā, un Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieki paši nosaka, cik ilgu laiku viņi veltīs projekta mērķu un plānoto rezultātu sasniegšanai.

Solidaritātes projekti parasti tiek īstenoti Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieku mītnes valstī. Līdzīgi brīvprātīgajam darbam mītnes valstī, tie mudina piedalīties nelabvēlīgā situācijā esošus jauniešus, kuri vēlas darīt kādu sabiedrisko darbu, bet kuriem var būt grūtības piedalīties pārrobežu norīkojumos.

Kādi ir kontaktu veidošanas pasākumi?

Kontaktu veidošanas pasākumu mērķis ir radīt piederības sajūtu Eiropas Solidaritātes korpusam, papildinot tā darbību un pastiprinot tā efektivitāti, ietekmi un pamanāmību. Šie pasākumi varētu būt saistīti, piemēram, ar jaunpienācēju informēšanu par Eiropas Solidaritātes korpusu, apspriežu forumiem, labas prakses apmaiņu, atbalsta pasākumiem pēc iekārtošanas darbā vai absolventu tīklu izveidi.

Vairāk lasīt šeit