Eiropas zaļā kursa investīciju plāns un Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms

Eiropas Savienība ir apņēmusies līdz 2050. gadam kļūt par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu. Tam ir vajadzīgi ievērojami gan ES, gan valstu publiskā sektora, kā arī privātā sektora ieguldījumi.

Eiropas zaļā kursa investīciju plāns – Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns – aktivizēs publiskās investīcijas un dos piekļuvi privātajiem līdzekļiem ar ES finanšu instrumentu, jo īpaši InvestEU, starpniecību, kā rezultātā investīcijās tiks piesaistīts vismaz triljons eiro.

Kaut arī savs ieguldījums pārkārtošanās procesā būs jādod visām dalībvalstīm, reģioniem un nozarēm, visi nesaskarsies ar vienādām grūtībām. Daži reģioni tiks sevišķi skarti, un tie piedzīvos pamatīgas sociālekonomiskās pārmaiņas. Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms gādās par pielāgotu finansiālo un praktisko atbalstu, lai minētajās teritorijās un nozarēs palīdzētu darba ņēmējiem un radītu vajadzīgās investīcijas.

Eiropas zaļā kursa investīciju plāns

Eiropas zaļā kursa investīciju plāns aktivizēs ES finansējumu un radīs izdevīgu regulējumu, kas atvieglos un stimulēs publiskās un privātās investīcijas, kuras vajadzīgas, lai varētu pārkārtoties uz klimatneitrālu, zaļu, konkurētspējīgu un iekļaujošu ekonomiku. Plāns papildina citas iniciatīvas, kas izziņotas zaļajā kursā, un tam ir trīs dimensijas.

  • Finansējums: nākamo desmit gadu laikā ilgtspējīgās investīcijās piesaistīt vismaz triljonu eiro. Ja lielāku ES budžeta daļu nekā jebkad agrāk tērēsim rīcībai klimata politikas un vides aizsardzības jomā, piesaistīsim privāto finansējumu, kur liela loma būs Eiropas Investīciju bankai.
  • Labvēlīga vide: radīt stimulus, lai varētu atraisīt un pārvirzīt publiskās un privātās investīcijas. ES sniegs rīkus investoriem, finanšu sistēmas centrā izvirzot ilgtspējīgas finanses, un palīdzēs publiskajām iestādēm investēt ilgtspējīgi, mudinot tās plānot zaļu budžetu un iepirkumu un atrodot veidus, kā atvieglot procedūras, kādās tiek apstiprināts valsts atbalsts taisnīgas pārejas reģioniem.
  • Praktisks atbalsts: Komisija atbalstīs publiskās iestādes un projektu virzītājus ilgtspējīgu projektu plānošanā, izstrādē un realizēšanā.

Vairāk lasīt šeit