ES izveidos jaunas Eiropas partnerības un investēs gandrīz 10 miljardus eiro zaļās un digitālās pārkārtošanās procesā

Komisija ierosinājusi izveidot 10 jaunas Eiropas partnerības starp Eiropas Savienību, dalībvalstīm un/vai ražošanas nozari. Mērķis ir paātrināt pārkārtošanos uz zaļu, klimatneitrālu un digitālu Eiropu un padarīt Eiropas ražošanas nozari noturīgāku un konkurētspējīgāku. ES nodrošinās gandrīz 10 miljardu eiro finansējumu, un partneri piesaistīs vismaz līdzvērtīgu investīciju apjomu. Paredzams, ka šis apvienotais ieguldījums piesaistīs papildu investīcijas, kas palīdzēs īstenot pārkārtošanos, un radīs ilgtermiņa pozitīvu ietekmi uz nodarbinātību, vidi un sabiedrību.

Ierosināto institucionalizēto Eiropas partnerību mērķis ir uzlabot ES sagatavotību un reaģēšanu uz infekcijas slimībām, attīstīt efektīvu mazoglekļa gaisa transportu tīrai aviācijai, atbalstīt atjaunojamo bioloģisko izejmateriālu izmantošanu enerģijas ražošanā, nodrošināt Eiropas vadošo lomu digitālo tehnoloģiju un infrastruktūru jomā un padarīt dzelzceļa transportu konkurētspējīgāku.

Desmit partnerības, no kurām dažas ir cieši saistītas ar esošiem kopuzņēmumiem, ir šādas.

  1. Pasaules veselība EDCTP3. Šī partnerība sniegs jaunus risinājumus infekcijas slimību sloga samazināšanai Subsahāras Āfrikā un stiprinās pētniecības spējas, lai sagatavotos un reaģētu uz atkārtoti uzliesmojošām infekcijas slimībām Subsahāras Āfrikā un visā pasaulē. Tās mērķis ir līdz 2030. gadam izstrādāt un ieviest vismaz divas jaunas tehnoloģijas infekcijas slimību apkarošanai un atbalstīt vismaz 100 pētniecības institūtu 30 valstīs, lai izstrādātu vēl citas veselības aprūpes tehnoloģijas pret epidēmiju atkārtotiem uzliesmojumiem.
  2. Inovatīvas veselības iniciatīva. Šī iniciatīva palīdzēs izveidot ES mēroga veselības pētniecības un inovācijas ekosistēmu, kas atvieglos zinātnes atziņu pārvēršanu reālās inovācijās. Tā aptvers profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu un slimību pārvaldību. Šī iniciatīva palīdzēs sasniegt mērķus, kas noteikti Eiropas Vēža uzveikšanas plānā, jaunajā Eiropas industriālajā stratēģijā un Eiropas Zāļu stratēģijā.
  3. Svarīgas digitālās tehnoloģijas. Tās ietver elektroniskos komponentus, to projektēšanu, ražošanu un integrēšanu sistēmās, kā arī programmatūru, kas nosaka to darbību. Šīs partnerības vispārējais mērķis ir atbalstīt visu ekonomikas un sociālo nozaru digitālo pārveidi un Eiropas zaļo kursu, kā arī sekmēt pētniecības un inovācijas virzību uz nākamās paaudzes mikroprocesoriem. Kopā ar deklarāciju attiecībā uz Eiropas iniciatīvu par procesoriem un pusvadītāju tehnoloģijām, ko parakstījušas 20 dalībvalstis, gaidāmo Mikroelektronikas aliansi un iespējamu jaunu svarīgu projektu visas Eiropas interesēs, ko dalībvalstis apspriež revolucionāru inovācijas risinājumu veicināšanai, šī jaunā partnerība palīdzēs stiprināt konkurētspēju un Eiropas tehnoloģisko suverenitāti. Plašāka informācija ir pieejama šeit.
  4. Apritīga biobāzēta Eiropa. Šī partnerība palīdzēs sasniegt 2030. gada klimata mērķrādītājus, bruģējot ceļu uz klimatneitralitāti, ko plānots panākt līdz 2050. gadam, un saskaņā ar Eiropas zaļo kursu palielinās ražošanas un patēriņa sistēmu ilgtspēju un apritīgumu. Tās mērķis ir attīstīt un paplašināt biomasas ilgtspējīgu ieguvi un pārstrādi biobāzētos produktos, kā arī atbalstīt biobāzētu inovāciju ieviešanu reģionālā līmenī, aktīvi iesaistot vietējos dalībniekus un izvirzot mērķi atdzīvināt lauku, piekrastes un perifēros reģionus.
  5. Tīrs ūdeņradis. Šī partnerība paātrinās tīra ūdeņraža tehnoloģiju Eiropas vērtības ķēdes izstrādi un ieviešanu, veicinot ilgtspējīgas, dekarbonizētas un pilnībā integrētas energosistēmas. Kopā ar Tīra ūdeņraža aliansi tā palīdzēs sasniegt ES ūdeņraža stratēģijā klimatneitrālai Eiropai izvirzītos Savienības mērķus. Galvenā uzmanība tiks pievērsta tīra ūdeņraža ražošanai, izplatīšanai un uzglabāšanai un to nozaru apgādei, kuras ir grūti dekarbonizēt, piemēram, smagās rūpniecības nozares un lielas noslodzes transporta lietojumi.
  6. Tīra aviācija. Šī partnerība virzīs aviācijas nozari uz klimatneitralitāti, paātrinot revolucionāru pētniecības un inovācijas risinājumu izstrādi un ieviešanu. Tās mērķis ir izstrādāt īpaši efektīvus nākamās paaudzes zemoglekļa gaisa kuģus, kas izmantos jaunus enerģijas avotus, dzinējus un sistēmas, uzlabojot konkurētspēju un nodarbinātību aviācijas nozarē, un tas būs īpaši svarīgi ekonomikas atveseļošanai.
  7. Eiropas dzelzceļš. Šī partnerība paātrinās inovatīvu tehnoloģiju, jo īpaši digitālo un automatizācijas tehnoloģiju, izstrādi un ieviešanu, lai panāktu dzelzceļa sistēmas radikālu pārveidi un sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus. Uzlabojot konkurētspēju, tā atbalstīs Eiropas tehnoloģisko līderību dzelzceļa nozarē.
  8. Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības pētniecība 3. Iniciatīvas mērķis ir paātrināt gaisa satiksmes pārvaldības tehnoloģisko pārveidi Eiropā, pielāgojot to digitālajam laikmetam, padarīt Eiropas gaisa telpu par visefektīvāko un videi draudzīgāko gaisa telpu lidojumiem pasaulē un atbalstīt Eiropas aviācijas nozares konkurētspēju un atveseļošanu pēc koronavīrusa krīzes.
  9. Viedie tīkli un pakalpojumi. Šī partnerība atbalstīs viedo tīklu un pakalpojumu tehnoloģisko suverenitāti saskaņā ar jauno Eiropas industriālo stratēģiju, jauno ES kiberdrošības stratēģiju un 5G rīkkopu. Tās mērķis ir palīdzēt risināt sabiedrības problēmas un veicināt digitālo un zaļo pārkārtošanos, kā arī atbalstīt tehnoloģijas, kas veicinās ekonomikas atveseļošanu. Turklāt tā dos iespēju Eiropas dalībniekiem līdz 2030. gadam attīstīt 6G sistēmām nepieciešamās tehnoloģiju spējas kā pamatu nākotnes digitālajiem pakalpojumiem. Plašāka informācija ir pieejama šeit.
  10. Metroloģija. Šīs partnerības mērķis ir paātrināt Eiropas vadošo lomu pasaulē metroloģijas pētniecībā, izveidojot pašpietiekamus Eiropas metroloģijas tīklus, kas paredzēti, lai atbalstītu un stimulētu jaunus inovatīvus produktus, reaģētu uz sabiedrības problēmām un nodrošinātu valsts politikas pamatā esoša regulējuma un standartu efektīvu izstrādi un īstenošanu.

Vairāk lasīt šeit