Kādas priekšrocības sniedz ES pilsonība?

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 9. pantu un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD)  20. pantu Savienības pilsonis ir ikviena persona, kurai ir kādas dalībvalsts pilsonība. Pilsonību definē saskaņā ar attiecīgās valsts tiesībām. Savienības pilsonība papildina, nevis aizstāj valsts pilsonību. Eiropas Savienības pilsonība ietver sevī virkni tiesību un pienākumu, kas papildina no dalībvalstu pilsonības izrietošās tiesības un pienākumus.

No visu Eiropas Savienības pilsoņu viedokļa pilsonība nozīmē:
  • tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs (LESD 21. pants) (2.1.3.);
  • tiesības balsot un tiesības kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās un dzīvesvietas dalībvalsts pašvaldību vēlēšanās (LESD 22. panta 1. punkts) ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās valsts pilsoņiem (noteikumus attiecībā uz dalību pašvaldību vēlēšanās sk. 1994. gada 19. decembra Direktīvā 94/80/EK un noteikumus attiecībā uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām – 1993. gada 6. decembra Direktīvā 93/109/EK) (1.3.4.);
  • tiesības uz jebkuras dalībvalsts diplomātisko un konsulāro iestāžu aizsardzību ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem trešās valsts (kas nav ES dalībvalsts) teritorijā, ja trešajā valstī nav tās dalībvalsts pārstāvniecības, kuras pilsonis ir attiecīgā persona;
  • tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentā (LESD 24. panta otrā daļa) un tiesības vērsties pie ombuda (LESD 24. panta trešā daļa), ko Eiropas Parlaments iecēlis attiecībā uz sūdzībām par Savienības iestāžu vai struktūru pieļautām administratīvām kļūmēm. Šīs procedūras reglamentē attiecīgi LESD 227. un 228. panta noteikumi (1.3.16. un 2.1.4.);
  • tiesības rakstiski vērsties pie jebkuras iestādes vai struktūras kādā no dalībvalstu valodām un saņemt atbildi tajā pašā valodā (LESD 24. panta ceturtā daļa);
  • tiesības piekļūt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem, ievērojot zināmus nosacījumus (LESD 15. panta 3. punkts).
 
Vairāk lasīt šeit
 
Jūsu ES pilsoņa tiesības - video