Komisija un Eiropas Investīciju banka ievieš jaunu konsultatīvo dienestu, lai palīdzētu pilsētām plānot investīcijas

Pilsētām nākas saskarties ar īpašām problēmām attiecībā uz piekļuvi finansējumam. Atsevišķi pašvaldību projekti, piemēram, tādās jomās kā sociālā integrācija, pilsētvides atjaunošana vai energoefektivitāte, var šķist pārāk riskanti vai pārāk mazi tirgum. Tajā pat laikā iegūt finansējumu var būt grūti integrētām pilsētu programmām, jo tās apvieno vairākus mazus projektus no dažādām nozarēm. Arī pilsētām nākas saskarties ar aizņēmuma limitiem.

Paredzēts, ka URBIS palīdzēs pilsētām risināt šīs īpašās problēmas. Šis dienests palīdzēs tām izstrādāt, plānot un īstenot investīciju stratēģiju un projektus, sniedzot pielāgotus tehniskos un finanšu padomus, arī saistībā ar inovatīvām finansēšanas iespējām. Tā mērķis ir īsā un vidējā termiņā palīdzēt uzsākt stabilu projektu īstenošanu, piemēram, pilsētvides klimata jomā.

Par Enerģētikas savienību atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs: “Pilsētu mēri vēlas darboties un padarīt savas pilsētas viedākas un ilgtspējīgākas. No mūsu puses, URBIS atvieglos viņiem piekļuvi nepieciešamajām investīcijām, lai varētu to paveikt, — izmantojot personalizētas konsultācijas un piesaistot esošos fondus un aktīvus. Ir jāatbrīvo pilsētu inovācijas potenciāls, tas jāizvērš pietiekamā mērogā, un jāizmanto visā Eiropā.”

URBIS sastāvā būs Eiropas Investīciju bankas (EIB (link is external)) eksperti no dažādiem iestādes konsultāciju un projektu dienestiem, tostarp EIB darbinieki, kuru darbvietas izvietotas daudzās dalībvalstīs, un eksperti no JASPERSMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusFR••• – neatkarīgas komandas, kas specializējusies kvalitatīvu ES finansēto projektu sagatavošanā.

Ja vajadzīgs, tiks iesaistīti eksperti, kas var paskaidrot, kā apvienot ES fondus ar valsts un vietējo attīstību veicinošu banku finansējumu un ar alternatīvām finansēšanas iespējām. Tādi ir, piemēram, ieguldījumi ar ietekmi, t. i., ieguldījumi uzņēmumos vai fondos, kas tiek veikti, lai līdz ar peļņu radītu sociālu ietekmi un ietekmi uz vidi.

Mazas un lielas pilsētas visās dalībvalstīs var pieteikties URBIS atbalstam tīmekļa vietnē, ko uztur Eiropas Investīciju konsultāciju centrs (link is external).

URBIS palīdzēs:

uzlabot pilsētas īstenoto investīciju stratēģiju, sniedzot konsultācijas stratēģiskajā plānošanā, prioritāšu noteikšanā un investīciju programmu un projektu optimizēšanā;
izstrādāt projektu un investīciju programmas līdz rentablam līmenim, piemēram, sniedzot analīzi pēc pieprasījuma vai atbalstu finanšu strukturēšanā un pārskatot dotāciju pieteikumu projektus;
izpētīt finansēšanas iespējas, izmantojot Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIFMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN•••) un kohēzijas politikas fondus – saskaņā ar kuriem pilsētu teritorijās laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam tiek ieguldīti vairāk nekā 100 miljardi eiro – vai abus kopā;
piedalīties investīciju platformu un finanšu līdzekļu mehānismu sagatavošanas darbos, sazināties ar finanšu starpniekiem un izstrādāt šo mehānismu īstenošanas noteikumus;
izstrādāt finansēšanas pieejas, kuru mērķis ir mazināt slogu uz pašvaldību parādiem un palīdzēt pašvaldību uzņēmumiem un privātiem pilsētu pakalpojumu sniedzējiem piekļūt finansējumam.
Turpmākā rīcība:

URBIS sāks darboties, izmantojot jau esošos Eiropas Investīciju bankas konsultāciju un projektu dienestus, un pievērsīsies izraudzītam uzdevumu klāstam.

EIB un Komisija 2018. gada otrajā pusē novērtēs URBIS sākotnējo darbu pilsētās, kā arī pilsētu pieprasījumu pēc atbalsta. Ja URBIS darbs tiks novērtēts kā sekmīgs un lai turpinātu, uzlabotu un paplašinātu šo iniciatīvu, tiks izskatītas iespējas piešķirt papildu resursus.

URBIS darbs un analīze tiks iekļauta notiekošajās diskusijāsMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumus par nākamo budžeta shēmu pēc 2020. gada, jo īpaši attiecībā uz kohēzijas politikas fondu pieejamību un pārvaldību pilsētās.

Vairāk lasīt šeit