Programmas “LIFE” ietvarā ES vides, dabas un klimatrīcības projektos investē 121 miljonu eiro

Eiropas Komisija šodien paziņojusi par 121 miljona eiro investīcijām vides un klimata pasākumu programmas “LIFE” integrētajos projektos. Šis finansējums, kas salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir pieaudzis par 20 %, veicinās zaļo atveseļošanu un palīdzēs Beļģijai, Vācijai, Īrijai, Francijai, Ungārijai, Itālijai, Latvijai, Nīderlandei, Polijai, Portugālei un Slovākijai sasniegt savus zaļos mērķrādītājus. Paredzams, ka šie integrētie projekti piesaistīs ievērojamus papildu līdzekļus, dalībvalstīm palīdzot izmantot citus ES finansējuma avotus, to vidū lauksaimniecības fondus, struktūrfondus, reģionālos un pētniecības fondus, kā arī valsts līdzekļus un privātā sektora investīcijas.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Franss Timmermanss:

“Lai realizētu Eiropas zaļo kursu, mums jāsāk mobilizēt vēl nepieredzēti lielie resursi, kas Eiropas zaļās pārkārtošanās vajadzībām darīti pieejami mūsu ilgtermiņa budžetā un atveseļošanas fondā. Šie integrētie “LIFE” projekti atbalsta konkrētu rīcību vides aizsardzībai, dabas atjaunošanai un biodaudzveidības atbalstam. Ar šīm investīcijām mēs valstīm un reģioniem palīdzēsim stāties pretī klimata un biodaudzveidības krīzei un veidot taisnīgu un ilgtspējīgu nākotni.”

Par vidi, okeāniem un zivsaimniecību atbildīgais Komisijas loceklis Virgīnijs Sinkēvičs:

“Priecājos, ka šīs jaunās investīcijas palīdzēs šajās 11 valstīs zaļināt ekonomiku, atjaunot dabu un biodaudzveidību un uzlabot noturību pret klimata pārmaiņām. Integrētie “LIFE” projekti dalībvalstīm paver iespēju reāli ietekmēt vidi un cilvēku dzīvi, dodot iespēju īstenot ilgtermiņa stratēģijas ar daudz lielāku finansējumu un jaudu nekā tradicionālo “LIFE” projektu gadījumā.”

Jaunais, plašākais “LIFE” finansējums atbalstīs 12 liela mēroga vides un klimata projektus 11 dalībvalstīs.

Integrētie projekti uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, dalībvalstīm palīdzot panākt atbilstību ES tiesību aktiem sešās jomās: daba, ūdens, gaiss, atkritumi, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām. Tie atbalsta plānus, kas vajadzīgi, lai vides un klimata tiesību aktus īstenotu koordinēti un plašā teritoriālā mērogā. Šodien izziņotās “LIFE” investīcijas ir paredzētas tam, lai piesaistītu ievērojamu papildu finansējumu no citiem ES avotiem, to vidū lauksaimniecības fondiem, reģionālajiem fondiem un struktūrfondiem, pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, kā arī no nacionālajiem un reģionālajiem aktoriem un privātajiem investoriem.

Projekti īsumā

Dabas aizsardzība. Pieci dabas aizsardzības projekti, kas tiks īstenoti Latvijā, Slovākijā, Itālijā, Nīderlandē un Vācijā, palīdzēs atjaunot dabiskās ekosistēmas, kā paredz ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam, uzlabojot “Natura 2000” tīkla pārvaldību un aizsargājamās teritorijas labāk savienojot. No tā iegūs dažādas dzīvotnes, to vidū meži, upes, lauksaimniecības zeme, zālāji, kūdrāji, kā arī dažādu sugu ūdensdzīvnieki un putni.

Ūdens. Atbalstot ES Ūdens pamatdirektīvu, Francijā tiks īstenots projekts ūdens kvalitātes uzlabošanai Luāras reģionā. Vēl cits projekts palīdzēs attīrīt Polijas upes Pilicas sateces baseinu, īstenojot zilās un zaļās infrastruktūras pilotprojektus un citas iniciatīvas.

Atkritumu apsaimniekošana. Atbalstot ES Aprites ekonomikas rīcības plānu, kāds Beļģijā īstenots projekts samazinās plastmasas atkritumu daudzumu, dažādos veidos atbalstot ilgtspēju — no produktu kalpošanas laika paildzināšanas līdz atkritumu rašanās novēršanai, atkalizmantošanai un reciklēšanai.

Klimata pārmaiņu mazināšana. Kāds Ungārijā īstenots projekts palīdzēs mazināt valsts atkarību no brūnoglēm. “LIFE” finansējums iestādēm palīdzēs pakāpeniski dekarbonizēt Mātras elektrostaciju, ar lignītu darbināmus elektroenerģijas ražošanas blokus aizstājot ar mazoglekļa tehnoloģiju risinājumiem. “LIFE” turklāt palīdzēs Mazpolijas vojevodistei (Polija) īstenot reģionālo rīcības plānu klimata un enerģētikas jomā ar mērķi panākt taisnīgu pārkārtošanos. Kāds projekts Īrijā atjaunos aptuveni 10 000 hektāru kūdrāju ar augstu oglekļa uzglabāšanas potenciālu; šī teritorija pēc lieluma līdzinās Dublinai.

Pielāgošanās klimata pārmaiņām. “LIFE” finansējums palīdzēs stiprināt Portugāles Azoru salu noturību pret klimata pārmaiņām. Projekta grupa palīdzēs visās deviņās salās īstenot reģionālo klimatadaptācijas programmu.

Vairāk lasīt šeit