Starptautiskā romu diena

Sagaidot Starptautisko romu dienu, kas ik gadu tiek atzīmēta 8. aprīlī, Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss un komisāri Marianna Teisena, Vera Juorova, Korina Krecu un Johanness Hāns paziņoja:

“Pamattiesību, tostarp vienlīdzīgas attieksmes, ievērošana ir viens no Eiropas Savienības stūrakmeņiem. Tomēr viena no lielākajām minoritātēm ES un tās kaimiņos — romu kopiena — joprojām pilnībā negūst labumu, ko dod minētās tiesības. Romu kopienas ne tikai cieš no aizspriedumiem, diskriminācijas un marginalizācijas, ļoti bieži viņiem nav pat piekļuves tādiem pamatapgādes elementiem kā tīrs ūdens, sanitārija un pārtika. 80 % romu ir pakļauti nabadzības riskam. Šāda situācija pirmām kārtām smagi ietekmē romus, taču tā ir kauna traips arī mūsu demokrātiskajām kopienām.

Tāpēc Starptautiskā romu diena ir iespēja balstīties uz pozitīvo darbu, kas līdz šim paveikts, lai apkarotu romu diskrimināciju un palielinātu viņu integrāciju visās Eiropas sabiedrībās un valstīs. Pēdējā laikā ir sasniegti daži pozitīvi rezultāti, jo īpaši izglītības jomā, taču vēl ir daudz darāmā.

Šis darbs var būt sekmīgs tikai tad, ja tajā iesaistāmies mēs visi — visos līmeņos. Tāpēc aicinām dalībvalstis un paplašināšanās procesā iesaistītos partnerus iesaistīties šajā misijā un veikt reālu darbu pret romu diskrimināciju un marginalizāciju, tostarp atbalstot romu dalību un pārstāvību publiskajā sfērā.

Romi Eiropā dzīvo vairāk kā 700 gadus. Romu vēsture un kultūra ir neatņemama Eiropas daudzveidīgā mantojuma sastāvdaļa. Romu kopienas ir pelnījušas vienlīdzīgu attieksmi un pilnībā baudīt tādas pašas tiesības kā visi eiropieši. Visbeidzot, veids, kā mēs iekļaujam mūsu visneizsargātākās minoritātes, ir būtisks svarīgs pārbaudījums mūsu Eiropas demokrātijai.”

Priekšvēsture

Romi ir plašākā Eiropas minoritāšu kopiena — 6 miljoni romu dzīvo ES un 4 miljoni paplašināšanās reģionā (Melnkalnē, Serbijā, bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Kosovā un Turcijā).

Šī kopiena jau ilgstoši ir saskārusies ar nevienlīdzību, sociālo atstumtību, diskrimināciju un marginalizāciju. 80 % romu ir pakļauti nabadzības riskam,

savukārt vispārējais vidējais rādītājs ES ir 17 %.

Eiropas Komisija jau sen ir uzsvērusi nepieciešamību rīkoties un 2011. gadā aicināja dalībvalstis pieņemt nacionālās stratēģijas romu integrēšanai. Komisija katru gadu ziņo par minēto stratēģiju īstenošanu.

2017. gadā Komisija sāka ES programmas attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 2020. gadam visaptverošu izvērtēšanu, lai izvērtētu kopš 2011. gada ieviesto pasākumu ietekmi. Sākotnējie konstatējumi liecina, ka ir panākti daži pozitīvi uzlabojumi, jo īpaši izglītības jomā, taču ir jāstrādā vairāk, lai uzlabotu turpmākos centienus romu sociālajā un ekonomiskajā iekļaušanā.

ES kohēzijas politika var palīdzēt sasniegt šo mērķi ar tās ieguldījumiem veselības aprūpē, nodarbinātības un sociālās integrācijas projektos. Ar programmas ROMACT palīdzību — 2013. gadā kopā ar Eiropas Padomi izveidoto iniciatīvu — arī palīdz romu kopienai, sniedzot atbalstu vietējām iestādēm 115 pašvaldībās rīcībpolitikas un sabiedrisko pakalpojumu izveidē, finansēšanā un īstenošanā, lai izveidotu romus labāk iekļaujošu sabiedrību. Šī programma sniedz labumu aptuveni 65 000 cilvēku.

Otro gadu pēc kārtas Eiropas Komisija pievienojas Eiropas Parlamenta iniciatīvai kopīgi ar Eiropas apvienotajām pilsoniskās sabiedrības organizācijām organizēt virkni pasākumu 8.–12. aprīlī, lai atzīmētu Starptautisko romu dienu. 

Vairāk lasīt šeit