Jaunumi

Artis Stucka

Latvijas pašvaldību sistēmas juridiskais raksturojums un pašvaldību reformas

 

Grāmata ir Latvijas tiesību zinātnē apjomīgākais un kvalitatīvākais pētījums par pašvaldību esības teorētiskajiem pamatiem, pašvaldību kompetenci un pašvaldību reformu juridiskajiem aspektiem. Grāmata balstās uz autora promocijas darbu "Latvijas pašvaldību sistēmas pilnveidošanas aktuālie valststiesību jautājumi" (2013), to papildinot atbilstoši 2019. gada situācijai. Iepazīšanās ar šo grāmatu palīdzēs apzināties pašvaldību pastāvēšanas jēgu, kā arī to, ka gan pašvaldību kompetences un pārraudzības regulējumā, gan pašvaldību reformās nepieciešama pārdomāta, pētījumos un pieredzē balstīta pieeja.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs