Izmantošanas noteikumi


 

VALMIERAS BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

I Vispārīgie jautājumi

1.    Valmieras bibliotēkas lietošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) regulē Valmieras bibliotēkas (turpmāk - Bibliotēka) krājumos esošo dokumentu (grāmatu un citu materiālu) lietošanas kārtību, kā arī citu Bibliotēkas sniegto pakalpojumu izmantošanas kārtību.

2.    Bibliotēka ir Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) padotībā esoša izglītības, informācijas un kultūras iestāde, kas saskaņā ar Bibliotēkas nolikumu (apstiprināts ar Pašvaldības domes lēmumu) veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Valmieras,

3.     kā arī Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu pašvaldību bibliotēkām, realizējot un koordinējot pašvaldību publisko bibliotēku darbu, sniedzot metodisko un konsultatīvo palīdzību.

4.    Bibliotēka ir Valmieras integrētās bibliotēkas sastāvdaļa. Valmieras integrētā bibliotēka ir ilglaicīgs sadarbības projekts starp Bibliotēku un Vidzemes Augstskolas (turpmāk – ViA) bibliotēku. Bibliotēkas sadarbojas, koordinējot un racionāli izmantojot informatīvos un personāla resursus un paplašinot piedāvātos pakalpojumus.

5.    Bibliotēka darbojas kā publiska bibliotēka un apkalpo jebkuru interesentu.

6.    Bibliotēkas lasītāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, kā arī citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti (turpmāk – normatīvie akti), Bibliotēkas Nolikums un Noteikumi.

7.    Grozījumus un papildinājumus Noteikumos ierosina pēc Bibliotēkas direktora vai Pašvaldības izpilddirektora priekšlikuma un tos apstiprina Pašvaldības dome.

8.    Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lasītājus ar Noteikumiem. Noteikumi ir izvietojami Bibliotēkas lasītājiem pieejamās telpās un Bibliotēkas mājas lapā: www.biblioteka.valmiera.lv.         

   

II Bibliotēkas lasītāji

9.    Bibliotēkas lasītājs ir juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas sniegtos bezmaksas un maksas pakalpojumus.

10.    Lasītāju reģistrēšanai Bibliotēkā lasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase, autovadītāja apliecība vai eID karte. Juridiskās personas tiek apkalpotas, pamatojoties uz noslēgtu sadarbības līgumu.

11.    Lasītājus līdz 16 gadu vecumam reģistrē Bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā, lasītājam uzrādot dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu un viena no vecāku (vai aizbildņa) iesniegumu, sniedzot atļauju un uzņemoties atbildību bērnam izmantot Bibliotēkas pakalpojumus.

12.    Reģistrētiem lasītājiem izsniedz Lasītāja karti, kas dod tiesības izmantot Bibliotēkas krājumus un sniegtos pakalpojumus atbilstoši Noteikumiem.

         Lasītāja karti, eID karti, ViA studentu apliecību vai personāla identifikācijas karti lasītājs uzrāda katrā Bibliotēkas apmeklējuma reizē.
         Lasītāja karte ir dokuments, kuru lasītājam nav tiesības nodot izmantošanai citai personai.

13.    Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto Bibliotēkas lasītāju personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

14.    Veicot Bibliotēkas lasītāja reģistrāciju, bibliotekārs iepazīstina lasītāju ar Noteikumiem, un lasītājs ar savu parakstu apstiprina Noteikumu ievērošanu (pieteikuma anketa).

15.     Mainot uzvārdu, dzīves vai darbavietu, lasītājam ir pienākums to paziņot Bibliotēkas bibliotekāram kārtējā apmeklējuma reizē. Kartes lietotāja uzvārda maiņas gadījumā lasītājs uzrāda dokumentu, kas apstiprina šo faktu.

16.    Lasītāja kartes nozaudēšanas gadījumā karti atjauno par samaksu, atbilstoši Pašvaldības domes lēmumam par maksas pakalpojumiem Bibliotēkā.

 

III Bibliotēkas lasītāju apkalpošana

17.     Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

18.     Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir:

18.1. veikt lasītāja reģistrāciju Bibliotēkā;

18.2. izsniegt Bibliotēkas lasītāja karti, ievērojot Noteikumu 16.punkta nosacījumu;

18.3. nodrošināt Bibliotēkas apmeklējuma un lasītājam paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpiejamo elektroniskās informācijas resursu) publisku pieejamību;

18.4. sniegt starpbibliotēku abonementa (turpmāk - SBA) pakalpojumus;

18.5. nodrošināt grāmatu, iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu publiski pieejamu dokumentu (turpmāk - dokumenti) izsniegšanu līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas Bibliotēkā;

18.6. sniegt konsultācijas un apmācības par Bibliotēkas krājumu un citu Bibliotēkas informācijas resursu izmantošanu;

18.7. sniegt bibliotekāras, bibliogrāfiskas un faktogrāfiskas uzziņas;

18.8. organizēt Bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumus.

19.     Datortehnikas un interneta izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta Noteikumu 1.pielikumā.

20.     Bibliotēkas sniegto pakalpojumu internetā (I - bibliotēka) izmantošanas kārtība noteikta Noteikumu 2.pielikumā.

21.       Telpu izmantošanas kārtība noteikta Noteikumu 3.pielikumā.

22.    Bibliotēkas dokumentus pēc lasītāja vēlēšanās Bibliotēkas darbinieks rezervē uz divām dienām. Ja divu dienu laikā lasītājs rezervētos dokumentus nav izmantojis, rezervācija tiek atcelta.

23.     Dokumentus, kas nav Bibliotēkas krājumā, lasītājs var pasūtīt, izmantojot SBA. Atbilstoši SBA noteikumiem, minētos dokumentus drīkst izmantot tikai Bibliotēkā. Lietošanas termiņus nosaka attiecīgā bibliotēka - nosūtītāja.

24.      Kopēšanas un drukāšanas pakalpojumi Bibliotēkā tiek sniegti par maksu saskaņā ar ViA noteiktajiem izcenojumiem. Lasītājs ir atbildīgs par to, lai kopijas tiktu izgatavotas atbilstoši Autortiesību likuma prasībām.

25.       Lasītājam līdz 16 gadu vecumam izdrukas un dokumentu kopijas līdz 5 (piecām) lapām dienā Bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā ir bez maksas.

26.      Izmantotos dokumentus lasītājs nodod Bibliotēkas darbiniekam un līdzi ņemšanai reģistrē ne vēlāk kā  5 (piecas)  minūtes pirms  Bibliotēkas darba laika beigām.
 

IV Bibliotēkā pieejamo dokumentu izsniegšanas kārtība

27.    Bibliotēkas dokumentus izsniedz lasītājiem, kuriem nav parādsaistības attiecībā pret Valmieras integrēto bibliotēku, tajā skaitā Bibliotēku, kā arī pret Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu pašvaldību bibliotēkām.    

28.     No Bibliotēkas krājuma lasītājam vienlaicīgi izsniedzamo iespieddarbu skaits ir līdz 10 vienībām, ņemot vērā dokumentu pieprasījumu. Žurnāli kopējā skaitā netiek iekļauti.

29.     Bibliotēkas lasītājam vienlaicīgi izsniedzamo žurnālu skaits ir līdz 10 vienībām, vai viena nosaukuma gada komplekts.

30.     Bibliotēkā ir noteikti šādi dokumentu izsniegšanas termiņi (atbilstoši fonda un izdevuma veidam):

30.1.    Bērnu apkalpošanas nodaļas dokumentu lietošanas termiņš ir 14 (četrpadsmit) kalendāra dienas;

30.2. Pieaugušo apkalpošanas nodaļas dokumentu lietošanas termiņi (kalendāra dienas):

30.2.1.     daiļliteratūra 30 (trīsdesmit) dienas;

30.2.2.     nozaru iespieddarbi un audiovizuālie dokumenti 14 (četrpadsmit) dienas;

30.2.3.     žurnāli 3 (trīs) dienas (netiek izsniegti jaunākie numuri, ja tas ir vienīgais dokumenta eksemplārs);

30.2.4.     dokumenti no CD/DVD kolekcijām 3 (trīs) dienas.  

31.     Lasītājiem uz mājām neizsniedz šādus dokumentus: uzziņu izdevumus (atsevišķas vārdnīcas, enciklopēdijas u.tml.), laikrakstus, periodisko izdevumu jaunākos numurus, studentu gada projektus, bakalaura un maģistra darbus.

32.     Bibliotēkas lasītavas dokumentu eksemplārus, kas iezīmēti ar sarkanu uzlīmi, lasītājam līdzi ņemšanai neizsniedz. Izņēmums - lasītavas dokumentu eksemplāri, kurus izsniedz no ViA bibliotēkas krājuma, izmantojot pakalpojumu „Nakts abonements”. Šādi izsniegto dokumentu lietošanas termiņš ir līdz Bibliotēkas atvēršanai nākošajā Bibliotēkas darba dienā.

33.    Lasītājs ir tiesīgs iznest no Bibliotēkas tos Bibliotēkas dokumentus, kuru saņemšana noformēta Bibliotēkā noteiktā kārtībā pie Bibliotekāra.
34.    Lasītāja pienākums, atgriežot dokumentus Bibliotēkā, tos reģistrēt pie Bibliotekāra. Nododot dokumentu ārpus Bibliotēkas darba laika, lasītājam ir tiesības nodot dokumentus Bibliotēkas (ViA, Cēsu ielā 4, Valmierā) vestibilā personīgi administratoram.

35.    Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu pašvaldību bibliotēkām dokumenti tiek izsniegti kā starpbibliotēku abonentiem, reģistrējot izsniegumu elektroniskajā datu bāzē.

36.    Bibliotēkas lasītāja pienākums ir ievērot un nodot saņemtos dokumentus noteiktā termiņā (atbilstoši Noteikumu 30.punkta nosacījumiem). Izsniegšanas termiņu var pagarināt, ja uz dokumentu nav pieteicies cits lasītājs.

37.    Bibliotēka par dokumentu izmantošanas termiņu neievērošanu ir tiesīga lasītājam piemērot sekojošas sankcijas:

37.1. lasītāja datos Elektroniskajā datu bāzē tiek veikta atzīme par termiņu neievērošanu, par ko lasītājs tiek brīdināts. Pie trešā izteiktā brīdinājuma Bibliotēka var lemt par abonementa izmantošanas tiesību atņemšanu lasītājam uz vienu mēnesi;

37.2. gadījumā, ja pēc abonementa tiesību atjaunošanas lasītājs turpina pārkāpt Noteikumus, Bibliotēka var lemt par abonementa izmantošanas tiesību atņemšanu bez atjaunošanas iespējas.

 

V Bibliotēkas lasītāja tiesības

38.    Saņemt informāciju un izmantot visus Bibliotēkas sniegtos pakalpojumus, Bibliotēkas krājumu un pieejamos informācijas avotus.

39.    Saņemt Bibliotēkas darbinieku konsultācijas, apmācības par Bibliotēkas krājumu un citu Bibliotēkas informācijas resursu izmantošanu.

40.    Lasītājam ir tiesības uz personas datu aizsardzību. Bibliotēkas darbiniekiem nav tiesību bez lasītāja piekrišanas nodot vai izpaust lasītāja personas datus trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

41.    Iesniegt priekšlikumus Bibliotēkas krājuma papildināšanai, kā arī iesniegt atsauksmes par Bibliotēkas darbu.

 

VI Bibliotēkas lasītāja pienākumi

42.     Izmantojot Bibliotēkas sniegtos pakalpojumus, ievērot Noteikumus un normatīvo aktu prasības.

43.     Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi: sarunas, troksnis, mobilā telefona izmantošana un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam.

44.     Nelietot pārtiku un dzērienus Bibliotēkas telpās.

45.     Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem apmeklētājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, atrodas Bibliotēkā alkohola reibumā, narkotiku ietekmē, neievēro personīgās higiēnas prasības vai bojā Bibliotēkas inventāru, var izraidīt no Bibliotēkas telpām vai vispār liegt izmantot Bibliotēkas pakalpojumus.

46.     Bibliotēkā uz vietas izmantotos dokumentus novietot Bibliotēkā norādītajās vietās, uzskaites veikšanai.

47.     Lasītājs ir atbildīgs par saņemtajiem dokumentiem. Lasītāja pienākums ir:

47.1.    pārbaudīt saņemto Bibliotēkas dokumentu izmantošanas termiņus un tos ievērot, nododot saņemtos dokumentus Bibliotēkā norādītajā termiņā;

47.2.     saudzēt no Bibliotēkas saņemtos dokumentus.

48.    Saudzīgi izturēties pret Bibliotēkas dokumentiem, inventāra un tehniskajiem materiāliem. Par pamanītiem bojājumiem nekavējoties paziņot Bibliotēkas bibliotekāram. Pretējā gadījumā par sabojātiem materiāliem atbild lasītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, atlīdzinot Bibliotēkai nodarītos zaudējumus.

49    Nozaudētos vai sabojātos Bibliotēkas dokumentus atvietot ar tādiem pašiem vai citiem dokumentiem, kurus bibliotēka atzinusi par līdzvērtīgiem, vai arī atlīdzināt to vērtību atbilstoši Bibliotēkas finanšu uzskaites dokumentu nosacījumiem (līdz 1995.gadam izdotie dokumenti jāatlīdzina desmitkārtīgā apmērā, bet pēc 1995.gada izdotie dokumenti jāatlīdzina divkāršā apmērā).  

50.    Bibliotēkas lasītājus, kuri atkārtoti neievēro Noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lasītājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām. Par Noteikumu apzinātu neievērošanu lasītājam uz laiku var aizliegt izmantot Bibliotēkas pakalpojumus, par ko viņam Bibliotēkas direktors paziņo rakstveidā.

 

1. PIELIKUMS

Datortehnikas un interneta izmantošanas kārtība Valmieras bibliotēkas datorlasītavās

1.    Bibliotēkas datorlasītavas apmeklētājus (turpmāk – lasītājs) reģistrē bibliotekārs. Reģistrējoties datoru izmantošanai, jāuzrāda Bibliotēkas lasītāja karte, ViA studenta karte vai eID karte.

2.    Bērniem līdz 16 gadu vecumam datorlasītavas izmantošanai nepieciešama vienreizēja rakstiska vecāku atļauja.

3.    Lasītājam ir tiesības iepriekš pieteikties interneta lietošanas seansam. Kavējot ilgāk par 10 minūtēm, lasītājs zaudē tiesības izmantot tam rezervēto interneta lietošanas seansa laiku.

4.    Bibliotēkas noteiktais datoru izmantošanas laiks vienam reģistrētam lasītājam:

4.1.    interneta lietošana – 1 stunda dienā;

4.2.    dokumentu rakstīšana – 2 stundas dienā;

4.3.    izmantošanas laiku var pagarināt, ja piekļuve datoram nav nepieciešama citiem lasītājiem. Izmaiņas reģistrē bibliotekārs.

5.    Datoru ir tiesības izmantot tikai vienam lasītājam, kurš reģistrējies darbam.

6.    Bibliotēka nenodrošina datu glabāšanu. Lasītājs ir atbildīgs par datiem, ko saglabājis uz kāda no publiski pieejamiem datoriem.

7.    Dokumentu izdrukāšana un skenēšana tiek veikta saskaņā ar Vidzemes augstskolas administrācijas noteikto cenrādi (izņemot Noteikumu 25.punktā minēto gadījumu ).

8.    Lasītāja pienākumi:

8.1.    ievērot normatīvos aktus, kas reglamentē datortehnikas un interneta izmantošanas kārtību, un interneta tīkla etiķeti;

8.2.    rūpēties par datu drošību;

8.3.    ziņot par datora kļūmēm bibliotekāram;

8.4.    beidzot darbu, lasītājam jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un jāpaziņo bibliotekāram par darba beigšanu;

8.5.    lasītājs ir atbildīgs par materiālo zaudējumu atlīdzināšanu Bibliotēkai, kas radušies viņa rīcības rezultātā.

9.    Lasītājam aizliegts:

9.1.    apmeklēt vardarbīga un neētiska satura interneta vietnes;

9.2.    fiziski bojāt pieejamo datortehniku un telpu aprīkojumu;

9.3.    atvērt sistēmbloku vai atvienot datorkomponentus (klaviatūru, peli, monitoru, sistēmbloku, datoraustiņas);

9.4.    uzstādīt papildus programmatūru neatkarīgi no tās pieejamības licences;

9.5.    lietot pārtikas produktus un dzērienus;

9.6.    trokšņot, lietot mobilos telefonus un uzturēties virsdrēbēs.

10. Par datortehnikas un interneta lietošanas noteikumu neievērošanu Bibliotēkas administrācijai ir tiesības ierobežot lasītāja piekļūšanu datoriem. Par noteiktās datortehnikas un interneta izmantošanas kārtības apzinātu neievērošanu lasītājam uz laiku var aizliegt izmantot Bibliotēkas datorlasītavas pakalpojumus, par ko viņam Bibliotēkas direktors paziņo rakstveidā.

 

2. PIELIKUMS

Valmieras bibliotēkas sniegto pakalpojumu internetā izmantošanas kārtība

1.    Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi internetā (turpmāk „i-bibliotēka”) ir pieejami Bibliotēkas reģistrētajiem lasītājiem, pēc autorizācijas datu (lietotāja vārda un paroles) saņemšanas Bibliotēkā.

2.    Izsniedzot autorizācijas datus, bibliotekārs iepazīstina ar i-bibliotēkas izmantošanas kārtību.

3.    I-bibliotēkas izmantošanas kārtība ir pieejama Bibliotēkas mājas lapā www.biblioteka.valmiera.lv.   

4.    Bibliotēka i-bibliotēkas lasītājiem nodrošina:

4.1.    pieeju datiem par savu statusu abonementā (izsniegtie dokumenti, termiņi, rezervētie dokumenti, atgādinājumi);

4.2.    iespēju meklēt dokumentus pēc piedāvātajiem kritērijiem;

4.3.    iespēju pieteikties rindā uz dokumentiem, kas izsniegti no Bibliotēkas;

4.4.    iespēju rezervēt dokumentus no Bibliotēkas krājuma;

4.5.    iespēju pagarināt izsniegumu termiņus.

5.    Bibliotēkas noteiktais neapstrādāto pieprasījumu skaits vienam lasītājam ir 5 (pieci) dokumenti.

6.    Bibliotēka izskata pieteikumus 3 (trīs) darba dienu laikā.

7.    Rezervētos dokumentus Bibliotēkas lasītājam jāizņem 2 (divu) dienu laikā. Ja noteiktajā laikā dokumenti netiek izņemti, rezervācija tiek atcelta.

 

3.PIELIKUMS

Valmieras bibliotēkas telpu izmantošanas kārtība

 

1.    Bibliotēkas reģistrētiem lietotājiem ir tiesības bez maksas izmantot:

1.1.    individuālās lasītavas A,B,C,D, no tām B,C,D ir aprīkotas ar datoriem. Individuālās lasītavas paredzētas 1-2 cilvēkiem;

1.2.    grupu lasītavas (I,II). Grupu telpas paredzētas 10 – 12 cilvēkiem.

2.    Lai izmantotu individuālās lasītavas vai grupu lasītavas, jāreģistrējas pie bibliotekāra.

3.    Paredzētais darba ilgums vienam lietotājam vai vienai lietotāju grupai ir 2 stundas  dienā.

4.    Ja telpas izmanto vairāk cilvēku nekā paredzēts un no citām telpām tiek ņemti krēsli, darbu beidzot, tie jānovieto atpakaļ.

5.    Ja plānotā darba laikā lietotājs atstāj telpu, viņš ir tiesīgs saņemt atslēgu pie bibliotekāra un aizslēgt telpu. Beidzot darbu, jāpiesakās pie bibliotekāra un atslēga jānodod.

6.    Telpas var rezervēt iepriekš, piesakoties pa telefonu vai elektroniski.

7.    Lai izmantotu Bibliotēkas Reģionālā mācību centra telpas, jāreģistrējas pie centra vadītāja vai direktora vietnieka.

 

 

VIDZEMES AUGSTSKOLAS BIBLIOTĒKAS IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI
 

Vispārīgie jautājumi

 1. Vidzemes Augstskolas (turpmāk – ViA) bibliotēkas lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka ViA bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.

 2. Bibliotēka kopā Valmieras bibliotēku veido Valmieras integrēto bibliotēku. Valmieras integrētā bibliotēka ir ilglaicīgs sadarbības projekts starp Valmieras pilsētas pašvaldību, Valmieras bibliotēku un Bibliotēku. Juridiski un finansiāli neatkarīgas bibliotēkas profesionāli sadarbojas, koordinējot, sapludinot un racionāli izmantojot informatīvos un personāla resursus un paplašinot piedāvātos pakalpojumus.

 3. Bibliotēka darbojas kā publiska bibliotēka un apkalpo jebkuru interesentu.

 4. Bibliotēkas darbības juridiskais pamats ir Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošie normatīvie akti, ViA Satversme un Bibliotēkas nolikums.

 5. Bibliotēkas lietotāju tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikas likumi un citi tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Noteikumi. Grozījumus Noteikumos ierosina Bibliotēka un apstiprina ViA rektore.

 6. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās, Valmieras integrētās bibliotēkas tīmekļa vietnē www.biblioteka.valmiera.lv un Bibliotēkas tīmekļa vietnē www.va.lv/biblioteka.

 7. Bibliotēkas krājums ir ViA īpašums.

 8. Laika posmā no 1.septembra līdz 30. jūnijam Bibliotēka atvērta apmeklētājiem darbdienās no plkst.10.00 līdz plkst.19.00 un sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00. Laika posmā no 1. jūlija līdz 31.augustam Bibliotēka atvērta pirmdienās, ceturtdienās no plkst.12.00 līdz plkst. 19.00, otrdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā Bibliotēkā ir Spodrības diena. Spodrības dienā Bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta. Par citām Bibliotēkas darba laika izmaiņām tiek paziņots iepriekš izvietojot informāciju lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās, Valmieras integrētās bibliotēkas tīmekļa vietnē www.biblioteka.valmiera.lv un Bibliotēkas tīmekļa vietnē www.va.lv/biblioteka.

 Bibliotēkas lietotāji

 9. Bibliotēkas lietotāji var būt gan ViA personāls, gan citi interesenti. Bibliotēkas lietotāja statusu apliecina lasītāja karte, t.i:

 9.1.    ViA personāla identifikācijas karte,

 9.2.    Valmieras bibliotēkas lasītāja karte.

 10. ViA personālam, reģistrējoties Bibliotēkā, jāuzrāda ViA personāla identifikācijas karte. Citi Bibliotēkas lietotāji tiek reģistrēti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Noteikumiem un ar savu parakstu jāapliecina piekrišana tos ievērot.

 11. Kartes lietotāja uzvārda/vārda maiņas gadījumā karti atjauno, uzrādot personu apliecinošus dokumentus.

 12. ViA personāla identifikācijas kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno par samaksu saskaņā ar ViA noteiktajiem izcenojumiem. Valmieras bibliotēkas lasītāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno par samaksu saskaņā ar Valmieras pašvaldības noteiktajiem izcenojumiem.

 13. Bibliotēkas darbinieki nodrošina iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

 

 Bibliotēkas lietotāju apkalpošana

 14. Apmeklējot Bibliotēku, līdzi jāņem lasītāja karte.

 15. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

 16. Bibliotēkas pamatpakalpojumi:

 16.1.    lietotāja reģistrācija Bibliotēkā,

 16.2.    Bibliotēkas Lasītāja kartes izsniegšana, izņemot 12.punktā paredzēto gadījumu,

 16.3.    grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas Bibliotēkā,

 16.4.    starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumi,

 16.5.    lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas krājumu un citiem informācijas resursiem,

 16.6.    bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana,

 16.7.    Bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumi,

 16.8.    iekārtu un aprīkojuma izmantošana.

 17. Datortehnikas un interneta izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1.pielikumā.

 18. Attālināto pakalpojumu (i-bibliotēkas) izmantošanas kārtība noteikta šo noteikumu 2. pielikumā.

 19. Individuālo lasītavu un grupu telpu izmantošanas kārtība ir noteikta 3.pielikumā.

 20. Lietotājs ir tiesīgs rezervēt Bibliotēkas dokumentus. Rezervācijas termiņš 2 darba dienas.

 21. Dokumentus, kas nav Bibliotēkas krājumā, lietotājs ir tiesīgs pasūtīt, izmantojot SBA. Atbilstoši SBA noteikumiem, minētos dokumentus drīkst izmantot tikai Bibliotēkā. Lietošanas termiņus nosaka Bibliotēka- nosūtītāja.

 22. Kopēšanas, skenēšanas, laminēšanas, iesiešanas un printēšanas pakalpojumi tiek sniegti par maksu saskaņā ar Vidzemes Augstskolas noteiktajiem izcenojumiem. Lietotājs ir atbildīgs par to, lai kopijas tiktu izgatavotas saskaņā ar Autortiesību likuma prasībām.

 23. Piecpadsmit minūtes pirms Bibliotēkas darba laika beigām atskan zvans, aicinot gatavoties darba beigšanai.

 24. Izmantotie dokumenti jānodod ne vēlāk kā piecas minūtes pirms Bibliotēkas darba laika beigām.

 

Abonements

 25. Bibliotēkas dokumentus izsniedz lietotājiem, kuriem nav parādsaistību Valmieras integrētajā bibliotēkā. Lietotājam neizsniedz Bibliotēkas dokumentus uz citas personas vārda.

 26. Bibliotēkas lietotājam vienlaicīgi izsniedzamo dokumentu skaits nevar pārsniegt 10 vienības, ņemot vērā dokumentu pieprasījumu, izņemot gadījumus, kad lasītājam tiek izsniegts žurnāla gada komplekts.

 27. Bibliotēkas grāmatas uz mājām izsniedz uz noteiktu laika periodu:

 27.1.    daiļliteratūru – uz 30 dienām,

 27.2.    mācību grāmatas (dzeltena uzlīme) – uz semestri vai kursa laiku,

 27.3.    nozaru literatūru (zaļa uzlīme) – uz 2 nedēļām,

 27.4.    lasītavas eksemplārus (sarkana uzlīme) no ViA krājuma izsniedz uz laiku līdz Bibliotēkas atvēršanai nākošajā Bibliotēkas darba dienā (“Nakts abonements”). Valmieras bibliotēkas lasītavas eksemplārus uz mājām neizsniedz.

 28. Atkarībā no lasītāju pieprasījuma un resursu pieejamības, Bibliotēka var pagarināt vai ierobežot grāmatu lietošanas termiņu.

 29. Žurnālus izsniedz uz 3 dienām (neizsniedz jaunākos numurus, ja tas ir vienīgais eksemplārs).

 30. CD-ROM / DVD/ audiokasešu formāta dokumentiem lietošanas termiņus nosaka, ņemot vērā pieprasījumu.

 31. Bibliotēkā saņemtie dokumenti lietotājiem jānodod līdz noteiktajam termiņam. Izsniegšanas termiņu var pagarināt, ja uz dokumentu nav pieteicies cits lietotājs.

 32. Par minēto termiņu neievērošanu Bibliotēka var piemērot šādas sankcijas:

 32.1.    mutisks brīdinājums. Mutisku brīdinājumu izsaka lasītājam personīgi,

 32.2.    abonementa tiesību atņemšana uz vienu mēnesi. Šo sankciju piemēro, ja pēc diviem mutiskiem brīdinājumiem par termiņu neievērošanu lietotājs turpina neievērot lietošanas termiņus,

 32.3.    abonementa tiesību atņemšana bez atjaunošanas iespējas. Šo sankciju var piemērot, ja pēc abonementa tiesību atjaunošanas lietotājs turpina pārkāpt Bibliotēkas lietošanas noteikumus.

 33. Par lasītājam piemērotām sankcijām izdara atzīmi lasītāja datos elektroniskajā datu bāzē.

 34. Par dokumentu nodošanas termiņu neievērošanu kavējuma nauda netiek piemērota.

 35. Lietotājam uz mājām neizsniedz uzziņu izdevumus (atsevišķas vārdnīcas, enciklopēdijas u.tml.), laikrakstus, periodisko izdevumu jaunākos numurus, studentu gada projektus, kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbus.

 36. No Bibliotēkas drīkst iznest tikai tos dokumentus, kuru saņemšana noformēta pie bibliotekāra. Atpakaļ atnestos dokumentus reģistrē bibliotekārs. Ārpus Bibliotēkas darba laika dokumentus var nodot personīgi administratoram ēkas vestibilā.

 37. Citām bibliotēkām grāmatas izsniedz, sniedzot SBA pakalpojumu, un reģistrējot izsniegumu elektroniskajā datu bāzē.

 Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumi

 38. Bibliotēkas lietotājiem ir tiesības:

 38.1.    saņemt informāciju un izmantot visus Bibliotēkas pakalpojumus, Bibliotēkas krājumu un pieejamos informācijas avotus, izņemot Noteikumos noteiktos gadījumus,

 38.2.    saņemt konsultācijas un apmācību informācijas meklēšanā elektroniskajā katalogā, datu bāzēs un Bibliotēkas krājumā,

 38.3.    rezervēt un izmantot individuālās lasītavas un grupu telpas Noteikumos noteiktajā kārtībā,

 38.4.    izmantot bezvadu interneta pieslēgumu,

 38.5.    iesniegt priekšlikumus Bibliotēkas krājuma papildināšanai, pakalpojumu attīstībai, kā arī iesniegt atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu,

 38.6.    piedalīties Bibliotēkas rīkotajos pasākumos.

 39. Bibliotēkas lietotājiem ir pienākumi:

 39.1.    ievērot Noteikumus,

 39.2.    ievērot savstarpējās kultūras, uzvedības un higiēnas normas,

 39.3.    somas (lielākas par 20x15 cm) atstāt garderobē slēdzamajā skapītī,

 39.4.    neizmantot mobilos tālruņus, ievērot klusumu, netraucēt darbu citiem Bibliotēkas apmeklētājiem,

 39.5.    nelietot pārtikas produktus Bibliotēkas telpās,

 39.6.    Bibliotēkā izmantotos dokumentus nolikt norādītajās vietās,

 39.7.    ievērot saņemto Bibliotēkas dokumentu lietošanas termiņus,

 39.8.    saudzīgi izturēties pret Bibliotēkas krājumu, inventāru un tehniku, par konstatētajiem bojājumiem nekavējoties paziņot bibliotekāram,

 39.9.    atlīdzināt kaitējumu, kas nodarīts Bibliotēkas krājumam, inventāram un tehnikai lietotāja vainas dēļ naudā vai atvietojot nozaudētos vai sabojātos dokumentus ar tādiem pašiem vai citiem, ko Bibliotēka atzinusi par līdzvērtīgiem. Nosakot atlīdzības apmēru naudā, ņem vērā mantas iegādes vērtību vai remonta izdevumu apmēru. Atlīdzības apmēru par Valmieras bibliotēkas krājuma nozaudētām vai sabojātām grāmatām nosaka saskaņā ar Valmieras bibliotēkas izmantošanas noteikumiem,

 39.10.     informēt Bibliotēku par lietotāja uzvārda, adreses, telefona numura un e-pasta adreses maiņu ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā.

39.11.    Bibliotēkas lietotājiem – ViA personāla pārstāvjiem – ir pienākums, pārtraucot studijas vai darba attiecības ar ViA, nokārtot visas saistības ar Valmieras integrēto bibliotēku.

40. Bibliotēkas darbiniekiem ir tiesības izraidīt no Bibliotēkas telpām personas, kuras:

 40.1.    traucē darbu citiem apmeklētājiem,

 40.2.    ierodas Bibliotēkas telpās alkohola, toksiskā vai narkotiskā reibuma stāvoklī vai neievērojot higiēnas prasības,

 40.3.    Bibliotēkas telpās lieto pārtikas produktus.

 41. Ja Bibliotēkas lietotājs divas vai vairāk reizes izdarījis Noteikumu 40.punktā minētos pārkāpumus vai pārkāpj noteikumus sistemātiski (3 un vairāk reizes), Bibliotēkas direktoram, saskaņojot ar ViA rektoru, ir tiesības izslēgt lietotāju no Bibliotēkas (izņemot ViA studējošos) vai apturēt ViA studējošā abonementa tiesības uz laiku līdz vienam mēnesim.

 
1.pielikums

Datortehnikas un interneta izmantošanas kārtība Bibliotēkas datorlasītavā

 1.    Lai izmantotu Bibliotēkas datortehniku, apmeklētājam jābūt reģistrētam Bibliotēkas lietotājam un jāuzrāda Bibliotēkas lietotāja karte.

 2.    Bibliotēkas lietotājus datoru izmantošanai reģistrē, nosakot darba ilgumu ar interneta pārlūkprogrammām līdz 1 un dokumentu rakstīšanai līdz 2 stundām. Gadījumā, ja lietotājs vēlas darbu turpināt, un ir brīvas darba stacijas, ar bibliotekāra atļauju darbu var turpināt.

 3.    Bibliotēka nenodrošina datu glabāšanu. Lietotājs ir atbildīgs par datiem, ko saglabājis kādā no datoriem.

 4.    Datorlietotājam ir tiesības:

 4.1.    izmantot datorresursus,

 4.2.    izdrukāt dokumentus saskaņā ar ViA apstiprināto cenrādi.

 5.    Datorlietotāju pienākumi:

 5.1.    ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, Internet tīkla etiķeti (Netiquette),

 5.2.    rūpēties par savu datu drošību,

 5.3.    ziņot par datora kļūmēm bibliotekāram,

 5.4.    darbu beidzot, lietotājam jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un jāpaziņo bibliotekāram par darba beigšanu,

 5.5.    datorlietotājs ir atbildīgs par materiālo zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies viņa rīcības rezultātā.

 5.6.    ievērot citas Noteikumu prasības.

6.    Datorlietotājam aizliegts:

 6.1.    uzturēties datorlasītavā virsdrēbēs,

 6.2.    apmeklēt neētiska (vardarbīga, pornografiskā u.c.)  satura interneta vietnes,

 6.3.    bojāt pieejamo datortehniku un telpu aprīkojumu,

 6.4.    atvērt sistēmbloku vai atvienot datorkomponentus (klaviatūru, peli, monitoru, sistēmbloku),

 6.5.    uzstādīt papildus programmatūru neatkarīgi no tās pieejamības licences.

 7.    Par datortehnikas un interneta izmantošanas kārtības neievērošanu Bibliotēkas vadītājam ir tiesības aizliegt izmantot Bibliotēkas datorlasītavu.
 

2.pielikums

Bibliotēkas attālināto pakalpojumu (i-bibliotēkas) izmantošanas kārtība

 1.    Attālinātos pakalpojumus var izmantot Bibliotēkas reģistrētie lietotāji, saņemot lietotāja vārdu un paroli pie Valmieras Integrētās bibliotēkas darbinieka.

 2.    Autorizējoties Bibliotēkas elektroniskajā katalogā, ir iespējams:

 2.1. apskatīt savu Bibliotēkas „kontu” (izsniegumi, dokumentu atdošanas termiņi, laikā neatdotie dokumenti, pasūtījumi, rezervētie dokumenti, rindas),

 2.2. pieteikties rindā uz dokumentiem, kas izsniegti citiem lietotājiem,

 2.3. pagarināt dokumentu lietošanas termiņus,

 2.4. rezervēt dokumentus no Bibliotēkas krājuma.

 3.    Bibliotēkas noteiktais neapstrādāto pieprasījumu skaits vienam lietotājam ir 5 dokumenti. Jauni pasūtījumi netiek veidoti, kamēr nav apstrādāti esošie.

 4.    Bibliotēka izskata pieprasījumus 3 darba dienu laikā.

 5.    Rezervētos dokumentus Bibliotēkas lietotājam jāizņem 2 darba dienu laikā no rezervēšanas dienas. Ja noteiktajā laikā rezervētie dokumenti netiek izņemti, rezervācija tiek atcelta.
 

3.pielikums

Individuālo lasītavu un grupu telpu izmantošanas kārtība

 1.    Bibliotēkas reģistrētiem lietotājiem ir tiesības izmantot:

 1.1.    4 individuālās lasītavas (A, B, C, D). Divas no tām aprīkotas ar datoriem (C, D). Individuālās lasītavas paredzētas 1-2 cilvēkiem,

 1.2.    2 grupu telpas (I, II). Grupu telpas paredzētas 10-12 cilvēkiem.

 2.    Lai izmantotu individuālās lasītavas vai grupu telpas, jāreģistrējas pie bibliotekāra.

 3.    Paredzētais darba ilgums vienam lietotājam vai vienai lietotāju grupai ir līdz 2 stundām. Telpu var izmantot ilgāk, saskaņojot to ar bibliotekāru.

 4.    Ja telpas izmanto vairāk cilvēku nekā paredzēts un no citām telpām tiek ņemti krēsli, darbu beidzot, tie jānovieto atpakaļ.

 5.    Ja plānotā darba laikā lietotājs atstāj telpu, viņš ir tiesīgs saņemt atslēgu pie bibliotekāra un aizslēgt telpu. Beidzot darbu, jāpiesakās pie bibliotekāra un atslēga jānodod.