Profesionālais konkurss Valmieras reģiona 6 novadu publiskajām bibliotēkām novadpētniecības darbā “Manas bibliotēkas vēstures lappuses”

 

Valmieras bibliotēkas organizētais profesionālais konkurss

Valmieras reģiona 6 novadu publiskajām bibliotēkām

novadpētniecības darbā “Manas bibliotēkas vēstures lappuses”

 

 

KONKURSA NOLIKUMS

 

2020. gadā Valmieras bibliotēka kā Reģiona galvenā bibliotēka izsludina un rīko novadpētniecības konkursu “Manas bibliotēkas vēstures lappuses” Burtnieku, Beverīnas, Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalcas un Kocēnu novadu publiskajām bibliotēkām. Materiālu konkursam bibliotēka sagatavo no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 31. augustam. Atspoguļojums medijos notiek līdz 31. augustam. Konkursa rezultātu apkopojums tiek prezentēts 2020. gada oktobra publisko bibliotēku seminārā.

 

Konkursa mērķis:

Sekmēt reģiona pašvaldību publisko bibliotēku novadpētniecības darba attīstību, mantojuma saglabāšanu, dokumentēšanu un popularizēšanu atbilstoši mūsdienu informācijas tehnoloģiju laikmetam. Rosināt pētīt bibliotēku darbības vēsturi pagastā, ietverot gan pašvaldības, gan citu veidu, tajā skaitā biedrību, skolu un privāto bibliotēku darbību. Vienlaikus konkurss veicinātu dažādu uzziņu avotu, datubāzu un citu informācijas meklēšanas iespēju apgūšanu, izmantošanu un apkopošanu, kā arī sekmēt bibliotēku publicitāti, nodrošinot savākto materiālu pieejamību lietotājiem savās bibliotēkās un Valmieras integrētās bibliotēkas tīmekļa vietnes sadaļā “Novadpētniecība”.

 

Konkursa uzdevumi:

  1. Bibliotēkas apzina, vāc un apkopo ziņas un materiālus par bibliotēku darbības vēsturi. Bibliotēka apzina un intervē bijušos bibliotēku darbiniekus un kopienas locekļus, iegūtos datus fiksē atmiņas audio, video vai teksta formātā.
  2. Bibliotēka izveido saturiski un vizuāli vienotu resursu, kuru noformē teksta dokumenta vai prezentācijas (Power Point) formā. Par īpaši vērtīgiem tiks uzskatīti stāsti, kas fiksēti audio un video formātos, saglabājot tos www.failiem.lv serverī.
  3. Novada bibliotēkas var apvienoties un strādāt pie viena kopīga resursa izveidošanas, katrai veicot savu izpētes daļu.
  4. Konkursa norises laikā dažādos medijos jāatspoguļo un jāpopularizē novadpētniecības resursi, pētniecības darba rezultāti, tādējādi informējot vietējo kopienu par bibliotēku darbības vēsturi.

Iesniegšanas kārtība:

  1. Konkursa dalībnieki apkopoto materiālu iesniedz vērtēšanai līdz 2020. gada 31. augustam, ievietojot to www.failiem.lv un nosūtot resursa elektronisko saiti uz e-pastu [email protected], vai arī iesniedz Valmieras bibliotēkā ar zibatmiņas vai citu datu nesēja palīdzību.
  2. Publikāciju skenētas kopijas no laikrakstu vai novada ziņu izdevumiem un elektroniskajiem medijiem (saite uz rakstu) iesniedz līdz 2020. gada 31. augustam, sūtot uz e-pastu [email protected] .

 

 

Vērtēšana:

Vērtēšana no 2020. gada 1. septembra līdz 15. oktobrim notiek attālināti pēc šādiem kritērijiem:

  1. Iekļauto materiālu formātu daudzveidība un apkopojums (teksts, foto, audio un video).
  2. Papildus tiek vērtēta iegūtā materiāla atspoguļošana novada avīzē, reģionā laikrakstā, bibliotēkas blogā, novada tīmekļa vietnē vai sociālajos tīklos.

 

Vērtēšanas komisija:

Komisijas priekšsēdētāja- Agita Lapsa, Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre- novadpētniecības speciāliste.

 

Komisijas locekļi:

  1. Antra Nīgale- Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre,
  2. Kristīne Kīne- Valmieras bibliotēkas direktores vietniece.

 

 

Apbalvošana:

Apbalvotas tiek bibliotēkas. To skaitu nosaka vērtēšanas komisija.

 

Nolikums PDF