Tiek īstenots starptautisks projekts ar mērķi uzlabot publisko bibliotēku pakalpojumus lietotājiem ar redzes traucējumiem

Mazsalacas bibliotēkas iekštelpas

 

Domājot un rūpējoties par saviem novada iedzīvotājiem, to skaitā cilvēkiem ar redzes problēmām, Mazsalacas novada pašvaldība un Mazsalacas pilsētas bibliotēka, sadarbojoties ar Valmieras integrētās bibliotēkas kolēģiem, piedalās starptautiskā ERASMUS+ projektā “TECH.LIBRARY”, kura mērķis ir uzlabot publisko bibliotēku pakalpojumus lietotājiem ar redzes traucējumiem, izmantojot IKT (informāciju komunikāciju tehnoloģijas) rīkus un apmācību.


Tehnoloģijas nemitīgi attīstās un parādās aizvien jaunas iespējas cilvēkiem ar redzes traucējumiem piekļūt internetam un digitālajiem resursiem, izmantojot, piemēram, galda video lupas, pārnēsājamās vai datorpeles digitālās lupas, skenerus ar balss sintēzes programmu teksta skenēšanai un atskaņošanai u.tml. Eiropā šie pakalpojumi pakāpeniski tiek piedāvāti arī publiskajās un akadēmiskajās bibliotēkās, bet specializētās bibliotēkas neredzīgajiem lietotājiem parasti saglabā galveno lomu šo lasītāju apkalpošanā un lielākajā daļā valstu šie pakalpojumi nav pat integrēti vietējā bibliotēku sistēmā, lai gan pieprasījums pēc tiem palielinās, un tiek sagaidīts, ka arī tradicionālās bibliotēkas pakāpeniski kļūs par “digitālajām bibliotēkām”, uzlabojot bibliotēku sniegtos pakalpojumus un nodrošinot piekļuvi jaunākajiem IKT resursiem, izvērtējot jauno tehnoloģiju piemērotāku izmantošanu.


Latvijā bibliotēku pakalpojumus cilvēkiem ar redzes traucējumiem galvenokārt nodrošina Latvijas Neredzīgo bibliotēka, arī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un lielākajām reģionu bibliotēkām ir speciāli aprīkotas lasītavas šiem cilvēkiem, bet mazākajās bibliotēkās šādu iespēja nav. Taču Latvijā Bibliotēku likuma (spēkā no 23.06.1998) 15.panta 8.punktā noteikti ikvienas bibliotēkas pienākumi – radīt iespēju bibliotēkas lietotājiem izmantot bibliotēkas pakalpojumus neatkarīgi no viņu dzimuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīvesvietas un atrašanās vietas un citiem faktoriem, kā arī veidot atbilstošu bibliotēkas lietošanas aprīkojumu personām ar kustību un redzes traucējumiem.


Projektā piedalās publiskās bibliotēkas no 6 valstīm  – Itālijas, Rumānijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Horvātijas un Latvijas. Vadošais partneris projektā ir Itālija. Projekta ilgums 2 gadi – no 01.09.2020. līdz 31.08.2022.


Galvenā mērķa grupa projektā ir bibliotēku personāls no 6 Eiropas valstīm – Itālijas, Rumānijas, Slovēnijas, Horvātijas, Bulgārijas un Latvijas, kurš klātienes apmācībās iegūs zināšanas par to, kā izmantot, piemērot un veicināt adaptīvo tehnoloģiju izmantošanu vietējā kontekstā, tā veicinot tradicionālo bibliotēku pakalpojumu pieejamību arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem.


Projekta 3 galvenie mērķi:
1) Veicināt labās prakses apmaiņu starp dažādu bibliotēku darbiniekiem par IKT rīkiem un pakalpojumiem lasītāju ar redzes traucējumiem iesaistīšanai;
2) Attīstīt bibliotēkas darbinieku digitālās prasmes, veicot apmācības par IKT rīkiem;
3) Izveidot bibliotēku tīklu sadarbībai, iesaistot redzes invalīdus.


Projekta galvenie rezultāti:
1) Izveidota TECH.LIBRARY PLATFORMA, kurā starpvalstu līmenī bibliotekāri dalīsies ar labās prakses piemēriem un publicēs apmācību materiālus par IKT lietošanu darbā ar vājredzīgiem cilvēkiem.
2) MĀCĪBU VIDEO 7 valodās, kurā apkopotas kopīgās personāla apmācības pasākumu sesijas, kas tiks izplatītas uz TECH.LIBRARY platformas. Šie video tiks īpaši adresēti publiskajiem bibliotekāriem, lai sniegtu viņiem pamatinformāciju par redzes traucējumiem un par jaunākajiem sasniegumiem attiecībā uz IKT lietošanu bibliotēkās attiecībā uz cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
3) PRAKTISKA ROKASGRĀMATA 7 valodās, lai uzzinātu un saprastu, kā citas valstis un bibliotēkas izmanto IKT, lai iesaistītu lietotājus ar redzes traucējumiem.


Kopš projekta uzsākšanas pagājuši jau 6 mēneši un šajā laikā notikušas 2 starpvalstu tiešsaistes tikšanās, kuras laikā partneri ir labāk iepazinuši viens otru, vienojušies par projekta īstenošanā veicamajiem uzdevumiem un termiņiem. Ir parakstīti sadarbības līgumi, apkopota informācija par to, kāda ir katras valsts prakse darbā ar cilvēkiem, kuriem ir redzes traucējumi, un kāda ir projektā iesaistīto bibliotēku pieredze darbā ar šiem cilvēkiem, ir izstrādāts projekta logo, dokumentu veidlapas, bibliotēku personāla aptaujas anketas, transnacionālā komunikācijas stratēģija un iesniegtas pirmās atskaites. Šobrīd notiek darbs pie nacionālās komunikācijas stratēģijas izstrādes un aptaujas anketu atbilžu apkopošanas. Covid -19 ierobežojumu dēļ arī nākamā tikšanās jūnijā notiks tiešsaistē, bet visi iesaistītie projekta partneri ļoti cer, ka rudenī bibliotēku personāls varēs tikties klātienē vairāku dienu apmācībās Horvātijā, Rijekas pilsētas bibliotēkā.


Projektu īstenojot (2022.gadā), tiks realizēti arī vietēja mēroga pasākumi, lai popularizētu projekta rezultātus un veicinātu izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar piekļuvi publisko bibliotēku pakalpojumiem lietotājiem ar redzes traucējumiem, kā arī lai iesaistītu ieinteresētās puses.
Arī turpmāk informēsim jūs par projekta aktivitātēm un jaunumiem.

 


Mazsalacas pilsētas bibliotēkas vadītāja Zane Berga