Statistikas darba lapa + LDKK IS lietošanas instrukcija

 

LNB Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centrs sagatavojis: