Cilvēku tirdzniecības apkarošana – jauna stratēģija cilvēku tirdzniecības novēršanai

Komisija šodien nāk klajā ar jaunu stratēģiju cilvēku tirdzniecības apkarošanai 2021.–2025. gadam, kurā galvenā uzmanība pievērsta noziedzības novēršanai, cilvēku tirgotāju saukšanai pie atbildības un cietušo aizsardzībai un iespēju nodrošināšanai. Laikā no 2017. līdz 2018. gadam Eiropas Savienībā tika reģistrēti vairāk nekā 14 000 cietušo. Tiek lēsts, ka vienā gadā cilvēku tirgotāji visā pasaulē gūst peļņu 29,4 miljardu EUR apmērā. Tā kā ir sagaidāms, ka pieprasījums pēc ekspluatācijas turpināsies, un tā kā cilvēku tirgotāji pārvieto savu darbību uz tiešsaisti, turklāt pandēmija, visticamāk, radīs apstākļus vēl lielākai ekspluatācijai, šodien pieņemtajā stratēģijā ir noteikti pasākumi, kas ļaus ES un tās dalībvalstīm turpināt pastiprināti vērsties pret to.

Turklāt stratēģijā galvenā uzmanība ir pievērsta zemāk minētajiem jautājumiem.

  • Pieprasījuma, kas veicina cilvēku tirdzniecību, samazināšana. Komisija izvērtēs iespēju ieviest minimālos ES noteikumus attiecībā uz kriminālatbildības noteikšanu par cilvēku tirdzniecībā cietušo piespiedu kārtā sniegto pakalpojumu izmantošanu, un kopā ar valstu iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām rīkos preventīvu kampaņu, kas paredzēta augsta riska nozarēm. Lai precizētu uzņēmumu pienākumus, Komisija apsvērs iespēju stiprināt Direktīvu par sankcijām pret darba devējiem, ierosinās arī tiesību aktus par korporatīvo pārvaldību un sniegs norādījumus par pienācīgu pārbaudi, lai palīdzētu novērst piespiedu darbu.
  • Cilvēku tirgotāju noziedzīgās darbības modeļa likvidēšana tiešsaistē un bezsaistē. Komisija risinās dialogu ar interneta un tehnoloģiju uzņēmumiem nolūkā samazināt tiešsaistes platformu izmantošanu cietušo vervēšanai un ekspluatēšanai. Lai atklātu un vērstos pret cilvēku tirdzniecību, Komisija sekmēs sistemātiskas mācības tiesībaizsardzības un tiesu speciālistiem.
  • Aizsardzība, atbalsts un iespēju nodrošināšana cietušajiem, īpašu uzmanību pievēršot sievietēm un bērniem. Stratēģijas mērķis ir uzlabot cietušo agrīnu identificēšanu un viņu nodošanu turpmākai palīdzībai un aizsardzībai, veicināt jaunu iespēju programmas cietušajiem un atvieglot to reintegrāciju. Komisija, ņemot vērā dzimumu dimensiju un bērnu jautājumus, finansēs arī mācības, lai palīdzētu policijai, sociālajiem darbiniekiem, robežsargiem vai veselības aprūpes darbiniekiem atklāt cietušos.
  • Starptautiskās sadarbības veicināšana. Tā kā puse no ES atklātajiem cietušajiem nav ES pilsoņi, cilvēku tirdzniecības problēmas risināšanā būtiska nozīme ir sadarbībai ar starptautiskajiem partneriem. ES izmantos virkni ārpolitikas instrumentu un operatīvo sadarbību, lai palīdzētu apkarot cilvēku tirdzniecību izcelsmes un tranzīta valstīs, tostarp izmantojot īpašus cilvēktiesību un drošības dialogus, ciešāku sadarbību ar Eiropas Padomi un regulāru un mērķtiecīgu saziņu, rīcību un informācijas apmaiņu ar ES delegācijām partnervalstīs. Gaidāmais rīcības plāns cīņai pret migrantu kontrabandu arī palīdzēs likvidēt cilvēku tirgotāju rūpalu — ievest cietušos ekspluatācijai Eiropā.

 

Vairāk lasīt šeit