Digitālajam laikmetam gatava Eiropa

Eiropas Komisija ierosina jaunus noteikumus un darbības, lai veicinātu izcilību un uzticēšanos mākslīgajam intelektam (MI). Apvienojot pirmo MI jomas tiesisko regulējumu un jaunu ar dalībvalstīm koordinētu plānu, tiks garantēta cilvēku un uzņēmumu drošība un pamattiesības un vienlaikus stiprināta MI ieviešana, investīcijas un inovācijas visā ES. Jaunie noteikumi par mašīnām papildinās šo pieeju, proti, pielāgos drošības noteikumus, lai palielinātu lietotāju uzticēšanos jaunajai, daudzpusīgajai ražojumu paaudzei.

Jaunā MI regula nodrošinās, ka eiropieši var uzticēties tam, ko piedāvā mākslīgais intelekts. Samērīgi un elastīgi noteikumi novērsīs specifiskos riskus, ko rada MI sistēmas, un noteiks pasaulē augstākos standartus. Koordinētajā plānā ir norādītas politikas izmaiņas un investīcijas dalībvalstu līmenī, kas vajadzīgas, lai stiprinātu Eiropas vadošo pozīciju antropocentriska, ilgtspējīga, droša, iekļaujoša un uzticama MI izstrādē.

Eiropas pieeja uzticamam mākslīgajam intelektam

Jaunie noteikumi tiks tieši un vienādi piemēroti visās dalībvalstīs, pamatojoties uz MI definīciju, kas atbilst nākotnes prasībām. Tajos izmantota uz risku balstīta pieeja.Izdalītas 4 riska grupas:

  • Nepieņemams risks
  • Augsts risks
  • Ierobežots risks
  • Minimāls risks

Eiropas pieeja izcilībai attiecībā uz MI

Koordinācija stiprinās Eiropas vadošo pozīciju antropocentriska, ilgtspējīga, droša, iekļaujoša un uzticama MI jomā. Lai saglabātu konkurētspēju pasaules mērogā, Komisija ir apņēmusies veicināt inovāciju MI tehnoloģiju izstrādē un izmantošanā visās nozarēs visās dalībvalstīs.

Koordinētais plāns MI jomā, ko pirmoreiz publicēja 2018. gadā nolūkā noteikt darbības un finansēšanas instrumentus MI izstrādei un ieviešanai, radīja dinamisku vidi valstu stratēģijām un ES finansējumam publiskā un privātā sektora partnerībām un pētniecības un inovācijas tīkliem. Koordinētā plāna visaptverošajā atjauninājumā ir ierosināta konkrēta kopīga rīcība sadarbībai, kas nodrošinās, ka visi centieni ir saskaņoti ar Eiropas MI stratēģiju un Eiropas zaļo kursu, vienlaikus ņemot vērā koronavīrusa pandēmijas radītos jaunos izaicinājumus. Tajā ir izvirzīts mērķis paātrināt tās investīcijas MI jomā, kas var dod labumu atveseļošanai. Tā mērķis ir arī veicināt valstu MI stratēģiju īstenošanu, novērst sadrumstalotību un risināt globālus izaicinājumus.

Atjauninātajam koordinētajam plānam tiks izmantots finansējums, kas piešķirts no programmām “Digitālā Eiropa” un “Apvārsnis Eiropa”, kā arī no Atveseļošanas un noturības mehānisma, kurā 20 % no izdevumiem paredzēti digitālajai jomai, un kohēzijas politikas programmām.

Vairāk lasīt šeit