Eiropas Drošības programma: otrais progresa ziņojums virzībā uz efektīvu un noturīgu drošības savienību

Eiropas Komisija iepazīstina ar savu otro ikmēneša ziņojumu par progresu virzībā uz efektīvu un noturīgu drošības savienību. Saskaņā ar Bratislavas ceļvedī paustajiem aicinājumiem un oktobra Eiropadomes secinājumiem pagājušajā mēnesī ir veikti svarīgi pasākumi, proti, 6. oktobrī sākta Eiropas Robežu un krasta apsardzes darbība, ir notikušas padziļinātas diskusijas par Radikalizācijas izpratnes tīkla veiktajiem pasākumiem, jo īpaši attiecībā uz radikalizācijas riskam pakļautajiem jauniešiem, kā arī šodien iesniegtais priekšlikums par Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS), kas seko priekšsēdētaja Junkera paziņojumam 2016. gada septembra runā par stāvokli Savienībā.

Raugoties nākotnē, ziņojumā jo īpaši uzsvērts, ka Eiropas Parlamentam un Padomei steidzami ir jāievēro savas nesen Bratislavas ceļvedī un oktobra Eiropadomes sanāksmē paustās apņemšanās un jāpanāk vienošanās par Komisijas priekšlikumiem pārskatīt Šaujamieroču direktīvu, Direktīvu par terorisma apkarošanu un par sistemātisku pārbaužu ieviešanu visām personām, kas šķērso ES ārējo robežu.

Ir uzsvērti šādi galvenie jautājumi.

Cīņas pastiprināšana pret terorismu un organizēto noziedzību

  • Tiesiskais regulējums Eiropas Parlamentam un Padomei līdz novembra beigām būtu jāvienojas par priekšlikumu Direktīvai par terorisma apkarošanu. Abiem likumdevējiem līdz 2016. gada beigām būtu jāvienojas par Šaujamieroču direktīvas pārskatīšanu. Decembrī Komisija nāks klajā ar galīgo priekšlikumu kopumu, kas pamatojas uz Rīcības plānu par teroristu finansēšanas apkarošanu, tostarp priekšlikumiem par kriminālatbildības noteikšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
  • Radikalizācijas novēršana un apkarošana — Radikalizācijas izpratnes tīkla (RAN) augsta līmeņa konferencē tika sākta jauna platforma“RAN Young”, lai jauniešus mudinātu iesaistīties preventīvos pasākumos, kas paredzēti radikalizācijas riskam pakļautiem jauniešiem, kuri ir teroristu vervētāju mērķgrupa. Otrajā augsta līmeņa ES interneta foruma sanāksmē 2016. gada 8. decembrī šis darbs tiks virzīts uz to, lai novērstu radikalizāciju tiešsaistē un apkarotu teroristu propagandu internetā. Tajā izveidos jaunu kopīgu platformu ziņošanai par interneta saturu un pilsoniskās sabiedrības iespējināšanas programmu.

Mūsu aizsardzības pasākumu un izturētspējas stiprināšana

  • Informācijas sistēmu stiprināšana un informācijas trūkuma novēršana. Komisija šodien ierosināja izveidot Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS), lai pastiprinātu drošības pārbaudes ceļotājiem, kam nav nepieciešama vīza. ETIAS tiks vākta informācija par visiem, kam ceļojumam uz Eiropas Savienību nav nepieciešama vīza, nolūkā dot iespēju iepriekš veikt neatbilstīgās migrācijas un drošības pārbaudes. Komisija aicina abus likumdevējus steidzami sākt darbu pie tās priekšlikuma izveidot Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS), kā tas noteikts Bratislavas ceļvedī.
  • Informācijas apmaiņas uzlabošana. Komisija aktīvi virza ES Pasažieru datu reģistra (PDR) direktīvas īstenošanu, lai nodrošinātu, ka visas ES dalībvalstis ievēro tās pilnīgai īstenošanai noteikto termiņu, kas ir 2018. gada maijs.
  • Drošības uzlabošana pie ārējām robežām. Pēc tam, kad oktobrī sāka darboties Eiropas Robežu un krasta apsardze, tagad ir būtiski, lai dalībvalstis ievēro savu apņemšanos izvietot personālu un aprīkojumu ar mērķi līdz gada beigām sasniegt pilnīgu ātras reaģēšanas kapacitāti. Oktobrī Eiropadome aicināja arī steidzami pieņemt Komisijas priekšlikumu par sistemātiskas kontroles pastiprināšanu visiem ceļotājiem, kas šķērso ES ārējās robežas — šādas kontroles ir galvenais instruments, ar ko atklāt ārvalstu kaujiniekus, kuri atgriežas atpakaļ. Turklāt Komisija decembrī nāks klajā ar pirmo priekšlikumu kopumu, kā uzlabot Šengenas Informācijas sistēmas (ŠIS) funkcijas. Komisija turklāt līdz gada beigām nāks klajā ar Rīcības plānu aizsardzības elementu uzlabošanai ceļošanas dokumentos.
  • Komisija strādā arī pie vienotas meklēšanas saskarnes izveides dalībvalstu tiesībaizsardzības, robežsardzes un imigrācijas iestādēm. Turklāt augsta līmeņa ekspertu grupa informācijas sistēmu un sadarbspējas jautājumos līdz gada beigām nāks klajā ar starpposma ziņojumu.

Vairāk lasīt šeit