Eiropas Drošības programma — pirmais progresa ziņojums par virzību uz efektīvu un ilgtspējīgu drošības savienību

Eiropas Komisija iepazīstina ar pirmo mēneša ziņojumu par panākto progresu, veidojot efektīvu un ilgtspējīgu drošības savienību. Ziņojumā ir raksturots Komisijas veikums cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un kibernoziegumiem, kā arī sniegta atskaite par to, kas paveikts, nostiprinot ES noturību pret šiem draudiem. Tajā arī uzsvērtas prioritārās jomas, kurās ir jāiegulda vēl lielāks darbs, un norādīti konkrēti operatīvie pasākumi, kas jāīsteno turpmākajos mēnešos.

Ziņojumā uzsvērts, ka jāīsteno pašreizējie ES tiesību akti un jāpaātrina darbs, virzot Komisijas priekšlikumus drošības jomā. Komisija pastiprinās cīņu pret terorismu, liedzot teroristiem piekļuvi līdzekļiem, kurus tie izmanto uzbrukumu sagatavošanai un veikšanai, un uzlabos mūsu aizsardzību un noturību pret šiem draudiem. Galvenās prioritārās jomas ir šādas.

 • Uzlabot tiesisko regulējumu un novērst un apkarot radikalizāciju:

 • Tādēļ līdz gada beigām visādā ziņā jāpanāk vienošanās par Komisijas ierosināto terorisma apkarošanas direktīvu. Šī direktīva nodrošinās ES tiesiskā regulējuma piemērotību pārliecinošai terorisma draudu risināšanai, it sevišķi tad, ja runa ir par ārvalstu kaujiniekiem teroristiem, kuri atgriežas ES teritorijā.

 • Līdz gada beigām būtu arī jāpanāk vienošanās par šaujamieroču direktīvas pārskatīšanu. Komisija arī turpmāk mudinās Eiropas Parlamentu un Padomi nezaudēt nosprausto mērķu vērienīgumu, īpaši attiecībā uz bīstamāko pusautomātisko šaujamieroču aizliegšanu.

 • Turklāt Komisija ir veikusi pasākumus, lai tiktu samazināta piekļuve prekursoriem, kurus var izmantot pašdarinātu spridzekļu izgatavošanā, un lai līdz galam tiktu īstenota regula par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu.Šajā saistībā ir apzināti papildu prekursori, kas raisa bažas un ir jāiekļauj regulā. Komisija novembrī tos pievienos to vielu sarakstam, uz kurām attiecas pastiprināta kontrole.

 • Uzlabot informācijas apmaiņu, nostiprināt informācijas sistēmas un pastiprināt drošību pie ārējām robežām:

 

 • Dalībvalstīm nekavējoties jārīkojas, lai izveidotu savas pasažieru informācijas nodaļas un nodrošinātu, ka tās spēj pilnībā īstenot ES Pasažieru datu reģistra direktīvu ne vēlāk kā 2018. gada maijā, kas ir direktīvas īstenošanai noteiktais termiņš. Palīdzot dalībvalstīm paātrināt darbu, Komisija piedāvās papildu ES finansējumu 70 miljonu eiro apmērā un līdz 2016. gada novembrim iesniegs īstenošanas plānu, kurā būs minēti konkrēti mērķi, kas dalībvalstīm būs jāizpilda, lai izveidotu savas pasažieru informācijas nodaļas un sāktu to darbību.

 • Pastiprinot pārrobežu noziedzības apkarošanu, Komisija septembrī ir sākusi arī pienākumu neizpildes procedūraspret dalībvalstīm, kas vēl nav īstenojušas Prīmes lēmumus.

 • Komisija veiks vajadzīgos pasākumus, lai Eiropolam pakļautais Eiropas Terorisma apkarošanas centrsspētu cauru diennakti sniegt atbalstu dalībvalstīm.

 • Jāpaātrina darbs augsta līmeņa ekspertu grupā, kuru Komisija izveidoja 2016. gada aprīlī, lai pievērstos informācijas sistēmu sadarbspējas risinājumu juridiskajiem, tehniskajiem un operatīvajiem aspektiem. Komisija tuvākajos mēnešos iesniegs Padomei un Eiropas Parlamentam starpposma rezultātus.

 • Darbs turpinās arī saistībā ar tiesību akta priekšlikumu par ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS), kas paredz iepriekš pārbaudīt trešo valstu valstspiederīgos, kuriem nav vajadzīga vīza ieceļošanai ES un kuri ceļo uz Šengenas zonu. Ar šo priekšlikumu Komisija nāks klajā novembrī.

 • Turklāt jāpaātrina sarunas un līdz 2016. gada beigām jāpieņem Komisijas priekšlikums par to ES iedzīvotāju sistemātiskām pārbaudēm, kas šķērso Savienības ārējās robežas, un jāizveido ES mēroga ieceļošanas un izceļošanas sistēma, lai uzlabotu drošību pie ES ārējām robežām.

 • Vairāk lasīt šeit