EP vērš uzmanību uz pandēmijas ietekmi uz bērnu tiesībām

  • Covid-19 krīze palielinājusi nabadzības draudus un vardarbību, bet negatīvi ietekmējusi tiesības uz izglītību un mentālo veselību
  • Aicinājums iesniegt Eiropas garantiju bērniem
  • Jāaizsargā migrantu bērni, jo īpaši nepavadītie

ES dalībvalstīm ir vairāk jāiegulda izglītībā, veselības aprūpē, mājokļos, ģimeņu atbalstīšanā un bērnu aprūpē, pārliecinoties, ka šie pakalpojumi sasniedz visus bērnus.

“Bērns pirmām kārtām ir bērns neatkarīgi no etniskās izcelsmes, dzimuma, valstspiederības, sociālā un ekonomiskā stāvokļa, spējām, migrācijas vai uzturēšanās statusa”, uzsver Parlaments ceturtdien ar 545 balsīm par, 24 pret un 119 atturoties pieņemtajā rezolūcijā.

Tekstā uzsvērts, ka Covid-19 krīze ir smagi skārusi bērnus, palielinot nabadzības risku, skarot viņu piekļuvi izglītībai, apdraudot viņu fizisko garīgo veselību un palielinot vardarbības iespēju. EP deputāti mudina Komisiju pildīt apņemšanos 2021. gada pirmajā ceturksnī iesniegt tiesību aktu, lai izveidotu Eiropas garantiju bērniem.

Visiem bērniem ir tiesības uz izglītību

Deputāti aicina dalībvalstis ikvienam bērnam garantēt tiesības uz izglītību, novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un nodrošināt dzimumu aspektā taisnīgu piekļuvi iekļaujošai, kvalitatīvai izglītībai no agrīnas bērnības līdz pusaugu vecumam, tostarp romu bērniem, bērniem ar invaliditāti, bērniem bezvalstniekiem un bērniem migrantiem.

Viņi arī uzsver, ka “digitālajai izglītībai nekad nevajadzētu pastāvīgi aizstāt mācīšanos klātienē”, un aicina izglītības programmās iekļaut vispusīgu, vecumam piemērotu informāciju par seksu un seksualitāti.

Migrantu un bēgļu bērnu iekļaušana

Jāuzlabo migrantu bērnu situācija gan ES, gan ārpus tās, uzsver EP deputāti. Jākoncentrējas uz ģimeņu atkalapvienošanos un atbilstošiem uzņemšanas apstākļiem. Tekstā arī pieprasīts, lai dalībvalstis izvairītos no bērnu aizturēšanas, un garantētu savlaicīgu juridisko pārstāvju un aizbildņu iecelšanu nepavadītiem nepilngadīgajiem.

Jāapkaro seksuālā vardarbība

EP deputāti ir īpaši noraizējušies par seksuālo vardarbību pret bērniem, kas pieaugusi pandēmijas un mājsēdes dēļ, vienlaikus sociālie dienesti un aizsardzības iestādes ir kļuvušas lielā mērā nepieejamas. Viņi pauž nožēlu par to, ka 23 dalībvalstis vēl nav īstenojušas 2011. gada Direktīvu par seksuālu vardarbību pret bērniem un bērnu pornogrāfiju.

Rezolūcijā aicināts arī tiesību aktos un praksē izbeigt visu veidu bērnu darbu, kā arī visu veidu vardarbību un izmantošanu, tostarp piespiedu laulības, migrantu bērnu tirdzniecību, sliktu izturēšanos pret viņiem un ekspluatāciju, spīdzināšanu, nogalināšanu “goda” vārdā, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, incestu, piespiedu skolas pamešanu un bērnu izmantošanu par kareivjiem.

Citāts

“Pašreizējā pandēmija ir saasinājusi nevienlīdzību, ar kuru saskaras tik daudz bērnu visā Eiropā. Mēs aicinām Komisiju un dalībvalstis piešķirt vajadzīgos līdzekļus, bērnus aizsargātu, un veiktu konkrētus pasākumus nabadzības, seksuālas vardarbības un ekspluatācijas izskaušanai”, trešdien plenārsēdes debašu laikā sacīja ziņotājs Huans Fernando Lopess Agilars (S&D, ES).

Vairāk lasīt šeit