ES Pamattiesību harta svin 10. gadadienu

ES Pamattiesību hartai 2019. gada 1. decembrī apritēs 10. gadskārta kopš 2009. gada 1. decembra, kad stājās spēkā Lisabonas līgums un tā kļuva juridiski saistoša. Atzīmējot šo gadadienu, EK kopā ar Padomes prezidentvalsti Somiju un ES Pamattiesību aģentūru rīt rīkos konferenci, kurā pārrunās, kā uzlabot hartas izmantošanu un informētību par hartu, lai to iedzīvinātu ES iedzīvotāju ikdienā.

Harta atbalsta un aizsargā Eiropas pamatvērtības, kas atspoguļotas visās ES juridiskajās un politikas iniciatīvās, piemēram, Vispārīgajā datu aizsardzības regulā un jaunajos noteikumos, kas aizstāv noziegumos cietušos un trauksmes cēlējus. Harta ir būtisks instruments, kas nodrošina cilvēku pamattiesību veicināšanu un aizsardzību.

Šogad vasarā EK publicēja ziņojumu par to, kā ES iestādes un dalībvalstis ir piemērojušas ES Pamattiesību hartu. Ziņojumā konstatēts, ka Eiropas politikas veidotāji arvien vairāk apzinās, cik svarīgi ir nodrošināt, ka iniciatīvas atbilst hartas prasībām.

Tomēr joprojām netiek izmantots viss hartas potenciāls, un informētības līmenis vēl arvien ir zems. Reizē ar šā gada ziņojumu EK publicēja Eirobarometra aptauju, kuras rezultāti liecina, ka tikai 4 no 10 respondentiem ir dzirdējuši par hartu un tikai 1 no 10 zina, kas tā ir. 6 no 10 respondentiem vēlētos saņemt vairāk informācijas.

Pamattiesību aģentūras 2019. gada ziņojums par pamattiesībām liecina, ka dalībvalstīm joprojām trūkst nacionālās politikas informētības veicināšanai par hartu un tās īstenošanu. Pamattiesību aģentūras konstatējumi liecina, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijām un valstu cilvēktiesību iestādēm ir liela nozīme hartas iedzīvināšanā cilvēku ikdienā. Taču tie arī rāda, ka šīs organizācijas nav pietiekami informētas par hartu un par to, kādos gadījumos to piemēro.

Kopš 2009. gada 1. decembra, kad stājās spēkā Lisabonas līgums, EK ir publicējusi gada ziņojumus par Pamattiesību hartas piemērošanu. Gada ziņojumos tiek uzraudzīts progress jomās, kurās ES ir pilnvaras rīkoties, parādot, kā harta konkrētos gadījumos ir ņemta vērā, īpaši, kad tiek ierosināti jauni ES tiesību akti. Ziņojums parāda ES iestāžu un dalībvalstu iestāžu lomu pamattiesību īstenošanā cilvēku dzīvē.

Komisija sadarbojas ar iestādēm valstu, vietējā un ES līmenī, lai labāk informētu sabiedrību par pamattiesībām un to, kur cilvēkiem vērsties pamattiesību pārkāpuma gadījumā. Praktiska informācija ir pieejama e-tiesiskuma portālā.

Vairāk lasīt šeit