Jaunā ES patērētāju tiesību aizsardzības programma:

 Eiropas Komisija nākusi klajā ar jauno Patērētāju tiesību aizsardzības programmu nolūkā Eiropas patērētājiem dot iespēju aktīvi piedalīties zaļajā un digitālajā pārejā. Programmā arī pievēršas tam, kā palielināt patērētāju tiesību aizsardzību un noturību Covid-19 pandēmijas laikā un pēc tās, ņemot vērā, ka pandēmija ir radījusi būtiskas problēmas, kas ietekmē patērētāju ikdienas dzīvi.

Konkrētāk, programmā ir izklāstītas prioritātes un galvenie rīcības punkti, kas nākamajos piecos gados kopā ar dalībvalstīm īstenojami Eiropas un valstu līmenī. Tie cita starpā ietvers: jaunu tiesību akta priekšlikumu, kura mērķis ir patērētājiem sniegt labāku informāciju par ilgtspēju, spēkā esošo tiesību aktu pielāgošanu digitālajai pārveidei un ar Ķīnu izstrādātu rīcības plānu par produktu drošību.

Iespēju sniegšana patērētājiem un labākas aizsardzības nodrošināšana

Jaunajā Patērētāju tiesību aizsardzības programmā ir izklāstīts redzējums par ES patērētāju tiesību aizsardzības politiku 2020.–2025. gadam, koncentrējoties uz piecām galvenajām prioritārajām jomām:

  1. Zaļā pāreja. Komisijas mērķis ir nodrošināt, ka patērētājiem ES tirgū ir pieejami ilgtspējīgi produkti un labāka informācija apzinātas izvēles izdarīšanai. Nākamgad Komisija nāks klajā ar priekšlikumu sniegt patērētājiem labāku informāciju par produktu ilgtspēju un cīnīties pret tādu praksi kā zaļmaldināšana vai priekšlaicīgs nolietojums. Komisija arī popularizēs labošanu un veicinās ilgtspējīgākus un “apritīgākus” produktus. Zaļā pāreja nevar notikt bez uzņēmumiem — Komisija ir apņēmusies sadarboties ar ekonomikas dalībniekiem, lai veicinātu to apņemšanos atbalstīt ilgtspējīgu patēriņu, pārsniedzot tiesību aktos noteiktās prasības.
  2. Digitālā pārveide. Digitālā pārveide radikāli maina patērētāju dzīvi, piedāvājot jaunas iespējas, bet arī radot viņiem grūtības. Komisijas mērķis ir vērsties pret tiešsaistes komercpraksi, kura ignorē patērētāju tiesības izdarīt apzinātu izvēli, ļaunprātīgi izmanto patērētāju uzvedības tendences vai kropļo lēmumu pieņemšanas procesus (piemēram, izmantojot “slēptos” modeļus un slēptu reklāmu). Turklāt, izstrādājot noteikumus, kas reglamentē digitālo ekonomiku un prasības attiecībā uz mākslīgo intelektu, ir pienācīgi jāņem vērā patērētāju intereses. Lai pašreizējos noteikumus pielāgotu notiekošajai digitalizācijai un savienoto produktu skaita pieaugumam, Komisija pārskatīs arī direktīvu, kas attiecas uz produktu drošībuMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumus. Tā kā ir jāpastiprina patērētāju tiesību aizsardzība saistībā ar mazumtirdzniecības finanšu pakalpojumu digitalizāciju, tiks pārskatītas direktīvas par patēriņa kredītiem un finanšu pakalpojumu tālpārdošanu.
  3. Efektīva patērētāju tiesību izpilde. Lai gan patērētāju tiesību izpilde ir dalībvalstu atbildībā, Komisijai ir koordinēšanas un atbalsta funkcija. Komisija palīdzēs dalībvalstīm laikus īstenot un izpildīt patērētāju tiesību aktus, tostarp izmantojot Patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības tīklu. Komisija arī atbalstīs valstu iestādes, piemēram, ieviešot inovatīvu e-rīku kopumu, kas nepieciešams, lai stiprinātu valstu iestāžu spēju apkarot nelikumīgu tiešsaistes komercpraksi un identificēt nedrošus produktus.
  4. Konkrētu patērētāju grupu īpašās vajadzības. Dažas patērētāju grupas, piemēram, bērni, vecāka gadagājuma cilvēki vai personas ar invaliditāti, konkrētās situācijās var būt īpaši neaizsargātas, un tām ir vajadzīgi īpaši aizsardzības pasākumi. Komisija izskatīs prasības attiecībā uz bērnu aprūpes produktu standartiem. Attiecībā uz iedzīvotājiem, kurus skārusi finansiālā neaizsargātība, ko saasinājusi Covid-19 krīze, Komisija palielinās finansējumu labākai konsultēšanai parādu jautājumos dalībvalstīs. Komisija arī atbalstīs iniciatīvas, kuru satvarā sniedz konsultācijas par piekļuvi informācijai gan tiešsaistē, gan bezsaistē.
  5. Starptautiskā sadarbība. Globalizētā pasaulē, kurā pirkumi tiešsaistē sniedzas pāri robežām, ļoti svarīga kļuvusi sadarbība ar starptautiskajiem partneriem. Komisija kopā ar Ķīnu 2021. gadā izstrādās rīcības plānu nolūkā uzlabot tiešsaistē pārdoto produktu drošību. No 2021. gada Komisija arī izstrādās regulatīva atbalsta, tehniskās palīdzības un spēju veidošanas pasākumus ES partnerreģioniem, tai skaitā Āfrikā.                                                                                                                                                                                                                                            Vairāk lasīt šeit