Kombinēta mācīšanās kvalitatīvas un iekļaujošas pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvē

Eiropas Komisija publicējusi priekšlikumu “Padomes ieteikums par kombinētu mācīšanos”, kas balsta kvalitatīvu un iekļaujošu pamatizglītību un vidējo izglītību. Formālajā izglītībā un apmācībā “kombinēta mācīšanās” nozīmē, ka skola, pedagogs vai audzēknis mācību procesā izmanto vairāk nekā vienu pieeju. Tā var būt skolas un citas fiziskās vides (uzņēmumā, mācību centrā, tālmācībā, brīvā dabā, kultūras objektos u. c.) saplūdināšana vai atšķirīgu digitālu un nedigitālu mācību līdzekļu apvienošana. Komisija liek priekšā īstermiņa pasākumus, kuri novērstu visasākās nepilnības, ko saasinājusi Covid-19 pandēmija, kā arī pamatizglītības un vidējās izglītības un apmācības virzību uz mācīšanās vides un mācību līdzekļu saplūdināšanu, kas var palīdzēt veidot noturīgākas izglītības un apmācības sistēmas.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatni atbildīgā Komisijas locekle Marija Gabriela: “Centieni īstenot kvalitatīvākas un iekļaujošas izglītības un apmācības ieceri nekādā gadījumā nepastāv tikai Covid-19 apstākļos. Tagad ir iespēja mācīties un attīstīties jaunākās pieredzes gaismā. Šāsdienas priekšlikumā ieskicēts skatījums uz to, kādu izglītību Eiropā vēlamies redzēt – tādu, kas balsta Eiropas izglītības telpas un Digitālās izglītības rīcības plāna vispārējos mērķus visā Eiropā veicināt kvalitāti un iekļautību un ekoloģisko un digitālo izglītību. Ieteikuma mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm stiprināt savas izglītības sistēmas gatavību un sabiedriskos sakarus, domājot par labumu audzēkņiem, viņu tuviniekiem un pedagoģiskajam personālam.”

Kombinēta mācīšanās var uzlabot izglītības iekļautspēju, it īpaši ar savu elastību. Tas var nozīmēt labāku izglītības nodrošinājumu attālās vietās un laukos, kā arī klejotāju kopienām vai slimnīcu un aprūpes centru iemītniekiem, un tiem, kas piedalās intensīvā apmācībā. Ikvienai videi un mācību līdzekļiem jābūt vienādi pieejamiem minoritāšu grupām, bērniem invalīdiem un bērniem no sociālekonomiski nelabvēlīgas vides, un tiem nebūtu jārada diskriminācija un segregācija.

Padomes ieteikuma priekšlikumā Komisija paredzējusi dalībvalstīm:

  • Nodrošināt papildu mācību iespējas un mērķorientētu atbalstu audzēkņiem, kuriem ir grūtības mācīties vai nepieciešama speciālā izglītība, kuri nāk no nelabvēlīgā situācijā esošām grupām vai kurus citādi nelabvēlīgi ietekmējis skolas mācību pārrāvums.
  • Par prioritāti noteikt audzēkņu un viņu ģimeņu, kā arī pedagogu fizisko un garīgo labklājību.
  • Veicināt audzēkņu, ģimeņu un pedagogu digitālo prasmju attīstību un veicināt ieguldījumus skolā un vietējā sabiedrībā pieejamās ierīcēs un savienojamībā.
  • Lai nodrošinātu infrastruktūru un resursus, atbalstīt efektīvu partnerību starp dažādiem izglītības pakalpojumu sniedzējiem, ieskaitot uzņēmējus, mākslas, kultūras mantojuma, sporta, dabas, augstākās izglītības jomu un zinātniskos institūtus, izglītības resursu nozari (ieskaitot tehnoloģiju, izdevējdarbību un citu ar mācību saturu saistīta inventāra sagādi) un izglītības zinātni.
  • Pilnīgi izmantot ES fondusun Tehniskā atbalsta instrumentu un speciālās zināšanas par reformām un ieguldījumiem infrastruktūrā, mācību līdzekļos un pedagoģijā, lai uzlabotu noturību un gatavību nākotnes skolām.

Vairāk lasīt šeit