Prasīs vienotus nosacījumus autopārvadātājiem un tirgum atbilstošus sakaru risinājumus

Latvijai ir būtiski, lai Eiropas Savienībā tiktu pieņemti skaidri saprotami un vienoti nosacījumi visiem autopārvadātājiem, bet sakaru jomā, īstenojot visaptverošas diskusijas, rasti tādi risinājumi, kas atspoguļo gan konkrētā tirgus specifiku, gan reālās vajadzības. 

Tādējādi tiks veicināts vienotais tirgus, komercdarbība un dalībvalstu ekonomiskā izaugsme, uzsvērts Latvijas sagatavotajās nacionālajās pozīcijās ES Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas (TTE) Ministru padomes sanāksmei, kas 10. un 11. decembrī norisināsies Briselē, Beļģijā.

10. decembra Ministru padomē ir plānots skatīt tikai transporta jautājumus, savukārt- 11. decembrī – telesakaru jautājumus. Sanāksmēm sagatavotas divas nacionālās pozīcijas – par autotransporta regulējuma sociālajiem aspektiem un par elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu tiesiskā regulējuma pārskatīšanu. Attiecībā uz autotransporta regulējumu Ministru padomē ir plānotas diskusijas par normatīvās bāzes precizēšanu, ņemot vērā sociālos aspektus, lai panāktu noteikumu vienādu interpretāciju visās dalībvalstīs un vienotos par nepieciešamajiem  pasākumiem normatīvās bāzes labākai īstenošanai iekšējā tirgū.

Latvijai īpaši aktuāls ir jautājums par pasažieru kabotāžas pārvadājumu definējumu - to  nosacījumiem būtu nepieciešams  precīzāks regulējums. Tāpat Latvija rosina mazināt administratīvo slogu uzņēmumiem, kuriem ir ne vairāk kā trīs transportlīdzekļi. Ne mazāk svarīga ir atsevišķu jēdzienu vienota interpretācija, jo īpaši attiecībā uz sodu apjoma noteikšanu. ES tiesību aktos tiek minēts “samērīguma princips”, taču tas bieži tiek īstenots, par pamatu ņemot sociālekonomisko situāciju soda piemērošanas valstī. Līdzšinējā pieredze liecina, ka dažkārt citu dalībvalstu noteiktie sodi par atsevišķu autopārvadājumu nosacījumu pārkāpumiem ir nesamērīgi un var draudēt pat ar pārvadātāja bankrotu.

Attiecībā uz elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu tiesiskā regulējuma pārskatīšanu paredzētas debates par Luksemburgas prezidentūras sagatavotajiem jautājumiem, kas ir saistīti ar piekļuves nodrošināšanu nākamās paaudzes fiksēto un mobilo elektronisko sakaru platjoslas tīkliem, kā arī vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu attiecībā uz līdzvērtīgiem pakalpojumiem, vienlaikus garantējot augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni. Tāpat tiks spriests par prioritātēm attiecībā uz regulējošā ietvara pārskatīšanu saistībā ar digitālo vienoto tirgu.

Vairāk lasīt šeit