Starptautiskā sieviešu diena

Eiropas Komisijas paziņojums pirms 2021. gada Starptautiskās sieviešu dienas

Pagājušais gads bija smags. Covid-19 pandēmija netaupīja nevienu, un tā bija īpaši sarežģīta sievietēm visā pasaulē. Pandēmijas priekšplānā atradās ārsti, medmāsas, skolotāji un veikalu asistenti – profesijas, kurās bieži strādā sievietes. Papildus tam nācās uzņemties vēl vairāk pienākumu mājās.

Veltīsim laiku, lai pateiktos sievietēm par viņu drosmi, līdzjūtību un ieguldījumu šīs krīzes pārvarēšanā, arī uzturot mūsu sabiedrību, aprūpes sistēmas un lielāko daļu pamatpakalpojumu.

Lai gan lielākā daļa veselības aprūpes darbinieku ir sievietes, viņas gandrīz nebija pārstāvētas ar pandēmiju saistīto lēmumu pieņemšanas procesos. Piemēram, valstu īpašās Covid-19 darba grupas 87 valstīs, tostarp 17 ES dalībvalstīs, 85,2 % gadījumu vadīja vīrieši.

Dzimumu līdztiesībai jābūt pēcpandēmijas atveseļošanās pamatā. Atveseļošanas un noturības mehānisma regula paredz, ka valstu atveseļošanas un noturības plānu sagatavošanas un īstenošanas gaitā būtu jāņem vērā un jāveicina dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas visiem. Sievietēm jābūt arī labāk pārstāvētām vadošajos amatos gan politikā, gan uzņēmumu valdēs – mēs turpināsim cīnīties par to.

Komisija netaupīja pūles, lai panāktu lielāku sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropā un ārpus tās. Īstenojot vienu no galvenajiem Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģijas elementiem, Komisija vakar iesniedza priekšlikumu par jauniem pasākumiem, kā īstenot vienādas darba samaksas principu. Dzimumu līdztiesība ir viens no Eiropas sociālo tiesību pīlāra pamatprincipiem, un tai ir centrāla vieta arī šonedēļ iesniegtajā vērienīgajā rīcības plānā šā pīlāra īstenošanai. Dzimumu līdztiesība ir arī ES ārējās darbības centrālais elements. ES Dzimumu līdztiesības rīcības plānā (GAP III) ir izklāstīta drosmīga un operatīva programma, kuras mērķis ir veicināt līdztiesību un nodrošināt, ka sievietēm un meitenēm visā pasaulē ir iespējas piedalīties demokrātijas, tiesiskuma, miera un drošības veidošanā.

Covid-19 pandēmija ir saasinājusi mūsu sabiedrībā pastāvošo nevienlīdzību. Tas rada lielu risku sievietēm, tostarp reizēm pat pašu mājās. Vēlāk šā gada laikā Komisija nāks klajā ar jaunu priekšlikumu ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai ES. Mūsu partnervalstīs ar kopīgās ES un ANO iniciatīvas “Spotlight” palīdzību steidzamajām vajadzībām tika pielāgotas prioritārās darbības visu veidu ar dzimumu saistītas vardarbības izskaušanai.

Progress ir panākts ar smagu darbu, un to var viegli zaudēt. Mums ir jāstrādā, lai Eiropa arī turpmāk būtu celmlauze sieviešu tiesību jomā. Regress nav risinājums, un mēs turpināsim virzīties uz priekšu.”

Vairāk lasīt šeit