Valsts atbalsts — Komisija apstiprina Latvijas pasākumus Starptautiskās lidostas “Rīga” rekapitalizācijai 39,7 miljonu eiro apmērā

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi Latvijas plānus piešķirt līdz 39,7 miljoniem eiro valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” rekapitalizācijai. Pasākumi tika apstiprināti saskaņā ar pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem.

Latvija saskaņā ar pagaidu regulējumu paziņoja Komisijai par valsts rekapitalizācijas pasākumiem Starptautiskās lidostas “Rīga” labā par summu līdz 39,7 miljoniem eiro, kas ietver:

  • kapitāla iepludināšanu 35,2 miljonu eiro apmērā un
  • atbrīvojumu no dividenžu maksājuma par 2019. finanšu gadu 4,5 miljonu eiro apmērā.

Komisija konstatēja, ka Latvijas paziņotais rekapitalizācijas pasākums atbilst LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunktam un ES pagaidu regulējuma nosacījumiem, jo īpaši šādiem:

  • nosacījumi attiecībā uz iejaukšanās nepieciešamību, piemērotību un apmēru — pasākumi nepārsniegs minimumu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu Starptautiskās lidostas “Rīga” dzīvotspēju, un nepārsniegs kapitāla stāvokļa atjaunošanu pirms koronavīrusa uzliesmojuma;
  • nosacījumi attiecībā uz valsts līdzdalības iegūšanu, atlīdzību un stimuliem pārtraukt līdzdalību uzņēmuma kapitālā — rekapitalizācijas atbalsts saglabās Starptautiskās lidostas “Rīga” dzīvotspēju, kuras maksātnespēja nopietni ietekmētu nodarbinātību un ekonomiku Latvijā. Latvija saņems atbilstošu atlīdzību par ieguldījumu, un pastāv papildu mehānismi, lai stimulētu Starptautisko lidostu “Rīga” atmaksāt valsts kapitālieguldījumu. Lai parādītu rekapitalizācijas instrumentu ietekmi, Latvija iesniedza finanšu prognozes līdz 2026. finanšu gadam, ko sagatavoja Starptautiskā lidosta “Rīga”. Tā arī apņēmās 12 mēnešu laikā pēc atbalsta piešķiršanas izstrādāt ticamu valsts līdzdalības pārtraukšanas stratēģiju, ja vien valsts iejaukšanās apmērs līdz tam laikam nebūs samazināts zem 25 % no pašu kapitāla. Ja septiņus gadus pēc rekapitalizācijas atbalsta saņemšanas valsts atbalsts netiks atmaksāts, Komisijai tiks paziņots Starptautiskās lidostas “Rīga” pārstrukturēšanas plāns;
  • nosacījumi attiecībā uz pārvaldību — kamēr valsts līdzdalība nav pilnībā pārtraukta, uz Starptautisko lidostu “Rīga” attiecas dividenžu un savu akciju atpirkšanas aizliegums, ja vien tas nav saistīts ar valsti. Turklāt tik ilgi, kamēr nav atlīdzināti vismaz 75 % no rekapitalizācijas pasākumiem, Starptautiskās lidostas “Rīga” vadības locekļiem piemēro stingru atalgojuma ierobežojumu, tostarp ir aizliegti prēmiju maksājumi. Šo nosacījumu mērķis ir stimulēt valsts līdzdalības pārtraukšanu, tiklīdz to ļaus ekonomiskā situācija;
  • iegādes aizliegums — tik ilgi, kamēr nav atlīdzināti vismaz 75 % no rekapitalizācijas pasākumiem, Starptautiskajai lidostai “Rīga” principā nav atļauts iegādāties vairāk par 10 % līdzdalības konkurentos vai citos uzņēmumos, kuri darbojas tajā pašā darījumdarbības jomā;
  • publiskā pārredzamība un ziņošana — Starptautiskajai lidostai “Rīga” būs jāpublicē informācija par saņemtā atbalsta izlietojumu, tostarp par to, kā ar saņemtā atbalsta izlietojumu tiek atbalstīta uzņēmuma darbība saskaņā ar ES un valsts saistībām, kas saistītas ar zaļo un digitālo pārveidi.

Komisija secināja, ka rekapitalizācijas pasākumi ir samērīgi, piemēroti un vajadzīgi, lai novērstu nopietnus traucējumus dalībvalstu tautsaimniecībā — pasākuma mērķis ir atjaunot Starptautiskās lidostas “Rīga” finansiālo stāvokli un likviditāti koronavīrusa pandēmijas izraisītajā ārkārtas situācijā, vienlaikus saglabājot nepieciešamos aizsardzības pasākumus konkurences izkropļojumu ierobežošanai.

Pamatojoties uz to, Komisija apstiprināja pasākuma atbilstību ES valsts atbalsta noteikumiem.

Vairāk lasīt šeit