Vardarbība pret sievietēm ir jāizbeidz!

Tuvojoties Starptautiskajai dienai vardarbības pret sievietēm izskaušanai, kas ir 25. novembrī, Eiropas Komisija un Augstā pārstāve Federika Mogerīni nāca klajā ar šādu paziņojumu:

“Vardarbība pret sievietēm un meitenēm ir vardarbība pret visu cilvēci, un tā nav pieļaujama ne Eiropā, ne citur pasaulē. Tomēr mēs visi zinām, ka, neraugoties uz mūsu apņemšanos, tā ne tuvu nav izskausta.

Vardarbība pret sievietēm notiek visur, viņas nav drošībā nekur – pat mājās ne. Tieši otrādi. Sievietes ir pakļautas vardarbībai kā mājās, tā darbvietā, skolās un universitātēs, uz ielas, pārvietošanas un migrācijas laikā un arvien biežāk arī internetā, saskaroties ar kibervardarbību un naidīgiem izteikumiem.

Šīs problēmas apmērs aizvien ir satraucošs, proti, katra trešā sieviete Eiropā ir piedzīvojusi fizisku un/vai seksuālu vardarbību. Teju visi seksuālas izmantošanas nolūkā veiktas cilvēku tirdzniecības upuri Eiropas Savienībā ir sievietes un meitenes.

Jaunattīstības valstīs katra trešā meitene tiek izprecināta vēl pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. Vismaz 200 miljoniem sieviešu un meiteņu ir veikta dzimumorgānu kropļošana, kas joprojām tiek piekopta apmēram 30 valstīs.

Mums kā ES un starptautiskajai sabiedrībai ir pienākums pildīt mūsu apņemšanos nepieļaut, atklāti nostāties pret un nosodīt jebkādu vardarbību pret sievietēm un meitenēm.

Turklāt mums ir jāaizsargā un jāatbalsta šīs vardarbības upuri, nodrošinot, ka viņas var droši ziņot par noziegumiem, kas pret viņām izdarīti.

Eiropas Savienība ir stingri apņēmusies arī turpmāk kopā ar vietējiem un starptautiskajiem partneriem nenogurstoši strādāt, lai stiprinātu tiesisko regulējumu un iestādes, atbalstītu attīstību un izglītību, uzlabotu pakalpojumus vardarbību pārcietušajām personām, novērstu vardarbības pamatcēloņus un nodrošinātu sievietēm pilnvērtīgas iespējas.

Taču, lai izbeigtu vardarbību pret sievietēm un meitenēm, nepietiek ar iestāžu stingru apņemšanos. Ir nepieciešama arī starptautisko organizāciju, NVO un pilsoniskās sabiedrības plaša iesaistīšanās – jo īpaši vīriešu.

Mums joprojām ir skaidrs mērķis, proti, izskaust vardarbību pret sievietēm un meitenēm. ES arī turpmāk būs šīs globālās kustības priekšgalā, lai aizstāvētu katras sievietes un meitenes tiesības dzīvot brīvi un droši. Mēs to darām mūsu nākotnes un tagadnes labā, jo sievietes ir taisnīgas, atvērtas, attīstītas un demokrātiskas sabiedrības balsts, un nekas nedrīkstētu laupīt viņām brīvību pildīt savu uzdevumu brīvi un droši.”

Eiropas Savienība ir ieviesusi būtiskus pasākumus šādas vardarbības izbeigšanai.

  • ES Cietušo tiesību direktīva nodrošina plašākas un labākas tiesības noziegumos cietušajām personām un specializētu atbalstu seksuālas vai ar dzimumu saistītas vardarbības upuriem.
  • Šobrīd Komisija strādā pie ES pievienošanās Eiropas Padomes Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu.
  • Programma “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” palīdz novērst vardarbību pret sievietēm un bērniem, finansējot vietēja līmeņa projektus, kuru galvenais mērķis ir ar dzimumu saistītas vardarbības novēršana, atbalsta sniegšana upuriem un apdraudētajām sievietēm un meitenēm, speciālistu izglītošana un pakalpojumu pieejamības uzlabošana.

Turklāt ES cenšas novērst vardarbību pret sievietēm ārpus ES.

  • Pēdējo divu gadu laikā esam snieguši atbalstu vairāk nekā 1,5 miljoniem meiteņu un sieviešu, nodrošinot viņām aizsardzības pakalpojumus un ar sieviešu dzimumorgānu kropļošanu saistītas aprūpes pakalpojumus. Preventīviem pasākumiem ir pozitīva ietekme, proti, aptuveni 3 000 kopienu, kurās kopā ir 8,5 miljoni cilvēku, ir publiski paziņojušas par atteikšanos no šīs prakses.
  • Saistībā ar bērnu laulībām ES ir sākusi vairākas iniciatīvas, kuru mērķis ir mainīt attieksmi un praksi attiecībā uz meiteņu tiesībām un kuras ietekmē vairāk nekā 1,6 miljonus cilvēku.

Vairāk lasīt šeit