Izglītojošs pasākums par ūdeņu kvalitāti

Izglītojošs pasākums par decentralizētās kanalizācijas saistību ar virszemes ūdeņu kvalitāti
15.Mar
Zoom

 

15.martā plkst.18.30 ikviens interesents aicināts piedalīties izglītojošā tiešsaistes pasākumā “Decentralizētās kanalizācijas saistība ar virszemes ūdeņu kvalitāti”. 

 

Virszemes ūdeņi ir nozīmīga ekosistēmas daļa, un to kvalitāte var ietekmēt ne tikai attiecīgo sateces baseinu, bet arī ar ūdeņiem saistīto resursu kvalitāti, kā arī plašāku ūdeņu (pazemes, arī jūras) kvalitāti. Virszemes ūdeņu kvalitāti Latvijā visvairāk ietekmē divi faktori – barības vielu ieplūde ūdeņos un dažādi pārveidojumi. Barības vielas ūdeņos ieplūst ar notekūdeņiem un notecēm no lauksaimniecības un mežu teritorijām. Tas veicina ūdensteču un ūdenstilpju aizaugšanu. Mājsaimniecības ir viens no cilvēku darbības veidiem, kas var ietekmēt virszemes ūdeņu kvalitāti, ja netiek ievēroti nepieciešamie vides aizsardzības pasākumi. 


Valmieras novads atrodas Gaujas sateces baseinā. Tādēļ nodarbībā par virszemes ūdeņu kvalitāti, īpašu uzmanību veltot tieši Gaujas baseina ūdenstilpju kvalitātei un tās izaicinājumiem, stāstīs eksperts no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra. Savukārt par decentralizētās kanalizācijas apsaimniekošanas sistēmas sakārtošanas jautājumiem stāstīts Ilona Vilne, Ūdens resursu nodaļas vecākā konsultante Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Ieskatu par aktuālo saistībā ar decentralizētās kanalizācijas apsaimniekošanas sistēmu Valmieras novadā sniegs Līga Zvirbule, vecākā vides eksperte Valmieras novada pašvaldības Dabas resursu pārvaldības nodaļā. 

 

Pasākums būs otrā nodarbība Valmieras bibliotēkas kopā ar Valmieras novada pašvaldību organizētajā neformālās izglītības kursā pieaugušajiem “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība”. Nodarbība ir daļa no projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GoodWater IP) sabiedrības informēšanas aktivitātēm, saņemot projekta projekta LIFE GoodWater IP (projekta numurs LIFE18 IPE /LV/000014) finansiālu atbalstu.

Nodarbība tiks ierakstīta Valmieras bibliotēkas un Valmieras novada pašvaldības publicitātes vajadzībām.