Novadpētniecības kolekcija

Valmieras bibliotēka sava novadpētniecības areāla iezīmēšanai lieto jēdzienu VALMIERAS NOVADS, kas nav administratīvs, bet teritoriāls apzīmējums, iekļaujot bijušā Valmieras rajona teritoriju, Trikātas un Ēveles pagastus. Tajā ietilpst Valmieras pilsēta, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadi.

Novadpētniecības krājumā tiek komplektēti iespiestie izdevumi, kuros ietvertas ziņas par VALMIERAS NOVADA vēsturi, kultūrvēsturi, novada personībām, mākslu, uzņēmējdarbību, tradicionālo kultūru un nemateriālo kultūras mantojumu.

Novadpētniecības krājums atrodas bibliotēkas otrajā stāvā un vieglākai identificēšanai visi tajā iekļautie dokumenti apzīmēti ar uzlīmi:

 

Novadpētniecības krājumā atrodas ar novadu saistīto periodisko izdevumu kolekcija:

 • “Liesma” no1945. gada līdz mūsdienām;
 • ”Rūjienas Vēstnesis” sākot ar 1993. gadu;
 • Valmieras Stikla šķiedras rūpnīcas avīze “Valmieras Ķīmiķis”;
 • u.c periodiskie izdevumi ŠEIT

 

Kopš 1998. gada tiek veidota novadpētniecības datubāze, kas apkopo ziņas par publikācijām laikrakstā “Liesma”: ŠEIT

 

Kopš 2018. gada oktobra tiek piedāvāta virtuāla piekļuve NOVADPĒTNIECĪBAS resursiem tīmekļa vietnē: ŠEIT

Vietnes saturs atspoguļots vienpadsmit tematiskajos šķirkļos, kas ietver gan teksta un foto dokumentus, gan audiovizuālo materiālu. Publicējot materiālu, ievadā tiek pievienots īss apraksti par dokumenta saturu, tā izcelsmi, tapšanas apstākļiem, autoru. Daļai teksta dokumentu pievienoti tajā minēto personu un vietvārdu saraksti. Novadpētniecības tīmekļa vietnes koncepcija paredz, ka konkrētais materiāls vienlaicīgi var atrasties vairākos tematiskos blokos, piemēram: “Mazsalacas pagasta hronika” attieksies gan uz šķirkli “Valmieras apkaime un novadi” (Mazsalacas novads), gan uz “Nepublicētajiem materiāliem”. Tematiskajā šķirklī “Novadnieki” šobrīd iekļautas divas, jau iepriekš izveidotas, personu datubāzes par novada literātiem un māksliniekiem, savukārt spēļu šķirklī atrodamas divas Valmieras bibliotēkā veidotas novadpētniecības spēles.

Novadpētniecības vietnes tematiskie šķirkļi:

 • Novadnieki;
 • Valmiera;
 • Valmieras apkaime un novadi;
 • Dzimtu pētniecība;
 • Nepublicētie materiāli;
 • Bibliotēkas vēsture;
 • Valoda. Folklora. Etnogrāfija;
 • Stāstu bibliotēka;
 • Tautas grāmatu plaukts;
 • Spēles;
 • Konkurss “Baltijas ceļam – 30”.

Viens no izveidotās Novadpētniecības platformas mērķiem ir padarīt tiešsaistē pieejamus agrāk nepublicētus dokumentus un liecības par Valmieru un tās apkaimes novadiem, notikumiem un personībām, kas nereti atrodami privātpersonu un ģimeņu arhīvos, kā arī novadu bibliotēku krājumos. Valmieras bibliotēka veic šādu materiālu apzināšanu un digitalizēšanu, turklāt cilvēku dzīvesstāsti, dienasgrāmatas un atmiņu rokraksti rezultātā nonāk LU LFMI Latviešu folkloras krātuves autobiogrāfiju krājumā un apskatāmi arī ŠEIT (skat. "Kolekcijas").

Darbs tiek veikts, balstoties uz Valmieras bibliotēkas un LU LFMI Latviešu folkloras krātuves noslēgto vienošanos par sadabību.

 

Informācija par Novadpētniecības pasākumiem un izstādēm tiek publicēta tīmekļa vietnes sadaļā aktualitātes.

 

Valmieras bibliotēka ir UNESCO LNK projekta “Stāstu bibliotēkas” dalībniece. Kopš 2009. gada bibliotēka aktīvi rīko stāstīšanas pasākumus, akcentējot to kā vienu no novadpētniecības darba formām. Individuāli un grupās intervējot cilvēkus, izzina, apkopo un popularizē stāstus par Valmieru un apkaimi. Tādējādi tiek apzināta un saglabāta novada mutvārdu vēsture, foklora, vietvārdi u.c. ar nemateriālo kultūras mantojumu saistītas vērtības. Vienlaikus tiek apzināti videomateriāli, rokraksti un fotogrāfijas, kuros fiksētas personības, notikumi u.c. nozīmīgas liecības, un kuras saglabājušās iedzīvotāju personīgajos arhīvos: ŠEIT

 

Noderīgas saites:

Valmiera fotogrāfijās vietnē Zudusī Latvija

Trikātas pagasta vēsture (Beverīnas novads)

Mazsalacas novada muzejs