Aktualitātes / Apmācības par bibliotēkas pakalpojumu ietekmes mērīšanu un novērtēšana

Apmācības par bibliotēkas pakalpojumu ietekmes mērīšanu un novērtēšana

Novembrī IFLA (Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija) notika apmācību seminārs par bibliotēku pakalpojumu ietekmes mērīšanu un novērtēšanu.

Olga Kronberga no Valmieras bibliotēkas  ir viena no 12 dalībniekiem, kas apguva zināšanas, lai tālāk varētu apmācīt citus bibliotekārus un bibliotēku interešu pārstāvjus.

IFLA vīzija par spēcīgu, vienotu un ilgtspējīgu bibliotēku nozari ir izklāstīta Globālās vīzijas apkopojumā. Nozares stiprināšana ir saistītas arī ar prasmēm novērtēt un mērīt sasniegtos rezultātus, spēja veikt izvērtēšanu ietekmēs arī to, cik labi bibliotēkas prot demonstrēt savu vērtību. Globālās Vīzijas viens no punktiem uzsver: “bibliotēkai ir labāk jāsaprot kopienas vajadzības un jāizstrādā atbilstoši pakalpojumi” un “bibliotēkai ir jānodrošina, ka ieinteresētās personas saprot mūsu vērtību un ietekmi”.

Apmācību programma sniedz zināšanas un metodes, lai stiprinātu bibliotēku jomas kapacitāti. Apmācību mērķis ir palīdzēt publiskajām bibliotēkām labāk izprast to mainīgās kopienas, veicot kopienu izvērtējumu un vajadzību noteikšanu, plānot aktivitātes, kas atbilst šīm vajadzībām un var radīt pārmaiņas, izmērīt sniegumu, kā arī novērtēt rezultātus un ietekmi – ieguvumus cilvēkiem un pārmaiņas kopienās. Apmācību programma iekļautas nodarbības par to, kā veidot uz faktiem balstītus, pārliecinošus stāstus, lai demonstrētu bibliotēku ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā.

Seminārs par bibliotēkas pakalpojumu ietekmes mērīšanu, novērtēšanu un demonstrēšanu. Programma tiks turpināta 2024. gadā.