Novadpētniecība / Valmieras apkaime un novadi / Mazsalacas apvienība / Normunds Luste. Mazsalaca senāk un tagad

Normunds Luste. Mazsalaca senāk un tagad

Normunds Luste

Dzimis Rīgā 1924. g. 31. jūlijā, miris 1978. g. 2. novembrī, apglabāts Mazsalacas kapsētā.

1952. gadā beidzis Latvijas Valsts Pedagoģiskā institūta vēstures fakultāti. No [1947.?] 1949. gada līdz 1965. gadam strādā par vēstures skolotāju Mazsalacas vidusskolā. 20. gs. 70. g. bijis Mazsalacas vakarskolas direktors un skolotājs, vadījis Mazsalacas novadpētniecības pulciņu. Izveidojis skolas vēstures muzeju. Kopā ar audzēkņiem izveidojis 10, pēc citām ziņām vismaz 20  novadpētniecības burtnīcas. 1965. gadā rajona laikrakstā “Liesma” sāk turpinājumos publicēt N. Lustes pētījumus, kas vēlāk apkopots 3 burtnīcās un glabājas Mazsalacas pilsētas bibliotēkas Novadpētniecības krājumā. Piedāvājam interesentiem iepazīties ar to saturu, bet jāņem vērā, ka apkopojums tapis padomju periodā, kad skolotājs ir “ideoloģiskās frontes” dalībnieks.

Ziņas par N. Lusti gūtas no portāla periodika.lv materiāliem:

 1. Sarakstīta Mazsalacas vēsture/ / Dzimtenes Balss. –  02.24.1965.
 2. Vētraino notikumu gadi Mazsalacā/ / Dzimtenes Balss. – 09.08.1968.
 3. Normuns Luste: [Nekrologs] / / Austrālijas Latvietis. – 17.01.1979.

MAZSALACA SENĀK UN TAGAD

I daļa  NO VISSENĀKAJIEM LAIKIEM LĪDZ 1900. GADAM

Burtnīcā apkopotas ziņas par novada senvēsturi, apdzīvotību, arheoloģiskām liecībām, administratīvo dalījumu senāk un rakstīšanas brīdī (ap 1965. gadu), seno lībiešu un latgaļu cilšu apmetnēm, pilskalniem, apbedījumiem. Apskatā ietvertas ziņas par vācu un zviedru valdīšanas periodu no 1224. – 1651. gadam, baznīcas un Valtenbergas muižas celšanu, muižas īpašnieku maiņu, muižu saraksti Mazsalacas un arī Rūjienas apkaimei, ziņas par zemnieku un baznīcas attiecībām, elkdievības piekopšanu un upurozoliem. Uzvārdu došanu un pirmo biedrību dibināšanu, zemnieku sodīšanu, Mazsalacas miesta dibināšanu un pašpārvaldes izveidošanu, miesta iedzīvotājiem, skolu veidošanos un skolotājiem.

III daļa 1907. – 1944. GADS

Burtnīcā apkopotas ziņas par Mazsalacas apkaimes skolu vēsturi, sākot ar Mazsalacas draudzes skolas izveidošanu 1686. gadā un Skalbergu, Sēļu, Valtenbergu pagasta skolu dibināšanu, un beidzot ar Mazsalacas astoņgadīgās skolas un Mazsalacas vidusskolas darbību līdz 1944. gadam. Tāpat avotā atrodamas ziņas par Mazslacas draudzes skolotājiem, izglītības darbiniekiem līdz 1944. gadam, kā arī skolām vācu okupācijas laikā.

Saturā arī apjomīgs apskats par revolucionāro kustību novadā pēc 1905. gada, par 1917. gada Februāra un Oktobra revolūciju notikumiem Mazsalacā, tāpat arī vairākkārtīgo varu maiņu novadā. Apraksti vēsta, kā Mazsalacā atbalsojas Latvijas Republikas dibināšana, par pilsētas parvaldi un saimniecisko darbību Latvijas Brīvvalsts un Ulmaņa diktatūras apstākļos, Latvijas PSR izveidošanos un vācu okupāciju laiku Mazsalacā.

Notikumi atspoguļot padomju ideoloģijas ietekmē, ko diktē apskata tapšanas laiks – proti, 20. gs. 60. gadu vidus, kad Latvijas teritorija iekļauta PSRS sastāvā.

Saturs I daļai

 • Mazsalacas novada vispārējs apskats. Mazsalacas nosaukuma izcelšanās……………………….2
 • Ziņas par Mazsalacas novada pirmajiem iedzīvotājiem. …………………………………………………2
 • Mazsalacas novada etniskā piederība………………………………………………………………………………4
 • Mazsalacas novads svešzemju iekarotāju jūgā…………………………………………………………………5
 • Vācu feodāļu varā 1224. – 1651. g.g. …………………………………………………………………………….…5
 • Poļu iekarotāju varā 1561. – 1621…………………………………………………………………………………….6
 • Zviedru iekarotāju varā 1621. – 1710. g. ………………………………………………………………………….6
 • Zemnieki un baznīca…………………………………………………………………………………………………….…..8
 • Mazsalacas novads cariskās Krievijas varā 1710. g. – 1917. g. ………………………………………..11
 • Svarīgākie notikumi 19. gadsimtā Mazsalacas novadā……………………………………………………12
 • Buržuāzisko reformu laikmets 19. gs. 60. un 70. gados. Mazsalacas pilsētas pirmsākumi.16
 • Skolu pirmsākumi un kultūras dzīve Mazsalacā……………………………………………………………….18
 • Pārējo skolu dibināšana……………………………………………………………………………………………………21

Atslēgvārdi I daļai:

Mazsalaca, Salisburg, Salaca, Salatsa, Burtnieku ezers, Falkenbergu muiža, Valtenberga jeb Valbērgu muiža, Ramata, Iģe, Ķirele, Ramatas ciems, Skaņkalnes ciems, Vecates ciems, Ziemeļu ciems, Riņņu kalns, Lībiešu pilskalns, Laņģupīte, Dambjupīte, Skaņaiskalns, senkapi Promulta kalnā, Velna klēpis, Kaļiņina kolhozs, Skaņkalnes kolhozs, Skulberģu muiža, kolhozs “Jaunais ceļš”, Blankenfelde, Ibdene, Idus muiža, Sēļu muiža, Ates muiža, Košķules muiža, Braslavas muiža, Mācītāja muiža, upurozoli, Pantene, Zviedru laiki, uzvārdu došana, Kristaps Kaktiņš, Sātības biedrība, soda ekspedīcija, pareizticīgo baznīca, Sniedēna kalns. Skolotāji: Miķelis Jānis Holms, Gotlībs Vilhelms Holms, Miķelis Straubergs, Jānis Ķikurs, Pēteris Hincenbergs, Reinis Cukurs, Tenis Zilpaušs, Marija Ore. Mazsalacas dziedāšanas biedrība, Mazsalacas labdarības biedrība, Izglītības biedrība “Venus”, Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, Kaspars Daugulis, Aurupītes pamatskola, Rauskas pamatskola, Mazsalacas novads

Saturs III Daļai

 • Mazsalacas vidusskolas vēsture………………………………………………………………………………………………….2
 • Tautas izglītība un skolas Mazsalacā un apkārtnē pirms vidusskolas nodibināšana………………2
 • Mazsalacas vidusskolas izveidošanās ……………………………………………………………………………………….4
 • Mazsalacas Skolu biedrība ………………………………………………………………………………………………………..4
 • Mazsalacas vidusskolas telpu jautājums……………………………………………………………………………………5
 • Svarīgakie notikumi Mazsalacas vidusskolas dzīvē ………………………………………………………………….6
 • Pielikums. …………………………………………………………………………………………………………………………………..7
 • Mazsalacas vidusskola no 1918. – 1940. gadam. ………………………………………………………………………8
 • Vācu okupācijas laiks no 1941. g.- 1944. gadam.…………………………………………………………………….10
 • Mazsalacas vidusskolas darbs no 1944. gada līdz 1962. gadam.…………………………………………….11
 • Mazsalacas vidusskolas 40 gadu jubilejas atzīmēšana 1959 gada 16. un 17.maijā………………..14
 • Valmieras rajona Mazsalacas vidusskolas neklātienes nodaļa.……………………………………………….16
 • Mazsalacas astoņgadīgā skola ……………………………………………………………………………………………….18
 • Revolucionārās cīņas turpinājums pēc 1905. – 1907. gada revolūcijas sakāves………………………20
 • Mazsalaca no 1917. gada Februāra revolūcijas līdz Oktobra revolūcijai………………………………..24
 • Mazsalacas Darba jaunatnes pulciņš……………………………………………………………………………………….26
 • Lielās Oktobra revolūcijas uzvaras laikmets Mazsalacā…………………………………………………………..28
 • Mazsalaca vācu okupācijas laikā no 1918. gada 22. februāra līdz 1918.gada decembrim….29
 • Mazsalacas Draudzes skolas skolotāji.…………………………………………………………………………………….32
 • Padomju vara Mazsalacā 1919. gadā no janvāra līdz maijam………………………………………………..33
 • Mazsalacas atbrīvošana…………………………………………………………………………………………………………..38
 • Mazsalacas aizstāvēšana ………………………………………………………………………………………………………..40
 • Mazsalaca buržuāziskās Latvijas laikā no 1920. – 1934. gadam …………………………………………….41
 • Mazsalaca no 1934. – 1941. gadam ………………………………………………………………………………………..47
 • Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas nodibināšanās.……………………………………………………49
 • Mazsalaca laikā no 1940. gada jūnija līdz 1941. gada jūnijam………………………………………………49
 • Mazsalaca pirms 25 gadiem……………………………………………………………………………………………………52
 • Atmiņas par profesoru Augustu Kirhenšteinu…………………………………………………………………………56
 • Mazsalaca Lielā Tēvijas kara laikā …………………………………………………………………………………………..57
 • Okupācijas režīma apstākļi …………………………………………………………………………………………………….57