Novadpētniecība / Novadnieki / Literāti / Rūķe – Draviņa Velta

Rūķe – Draviņa Velta

Dzimusi:1917. gada 25.janvārī Valmierā, Latvijā
Mirusi:2003. gada 7. maijā Stokholmā, Zviedrijā
Darbības joma:valodniece, fokloriste, filoloģijas doktore, profesore
Ruke-Dravina Velta

Dzīve un radošā darbība

Rūķe-Draviņa Velta (dzimusi Rūķe; 25.01.1917. Valmierā – 07.05.2003.) – valodniece, folkloriste. Filoloģijas doktore (1959), profesore (1969). Zviedrijas Karaliskās Humanitāro zinātņu akadēmijas locekle (1980), LZA ārzemju locekle (1980). Kārļa Draviņa sieva.
Dzimusi Valmierā dzelzceļa ierēdņa ģimenē. V. Rūķe-Draviņa beigusi Rīgas 2. pilsētas ģimnāziju un Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļu (1939). V. Rūķe – Draviņa strādājusi Valodas krātuvē un bijusi tās pārzine no 1940. līdz 1942. gadam. Bijusi J. Endzelīna asistente, kā arī Latvijas Universitātes lektore fonētikā.
1944. gadā V. Rūķe – Draviņa emigrējusi uz Zviedriju, kur no 1969. gada ir Stokholmas universitātes profesore, no 1970. līdz 1984. gadam viņa ir vadījusi Baltu valodu un literatūru katedru šās universitātes Slāvu un baltu institūtā. Bijusi vieslektore Somijas, Dienvidslāvijas, ASV, Vācijas un Polijas universitātēs. V. Rūķe – Draviņai ir vairāk nekā 300 zinātnisko publikāciju periodikas izdevumos un rakstu krājumos. V. Rūķes – Draviņas veikums latviešu valodniecības attīstībā: – pirmā zinātniskā publikācija ir,,Latgales izlokšņu grupējums’’ (,,Filologu biedrības raksti’’, 1939); – sastādījusi grāmatas ,,Valodas un rakstības jautājumi’’ (1940), ,,Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca’’ (1942, pārstrādāts un papildināts izdevums 1944), ,,Vārds īstā vietā’’ (1974, frazeoloģismu krājums); – kopā ar K. Draviņu publicējusi Stendes dialektu aprakstu ,,Laute und Nominalformen der Mundart von Stenden’’ (,,Skaņas un nomenu formas Stendes dialektā’’, 1 – 2, 1955-1956), ,,Verbalformen und undeklinierbare Redeteile der Mundart von Stenden’’ (,,Darbības vārdu formas un nelokāmās vārdu šķiras Stendes dialektā’’, 1958), ,,Interjektionen und Onomatopöie in der Mundart von Stenden’’ (,,Izsauksmes vārdi un onomatopoētiskie vārdi Stendes dialektā’’, 1962); – sarakstījusi grāmatas ,,Diminutive im Lettischen’’ (,,Deminutīvi latviešu valodā’’, 1959; doktora disertācija), ,,Zur Sprachentwicklung bei Kleinkindern’’ (,,Par mazbērnu valodas attīstību’’, 1963, 1), ,,Dažas Raiņa valodas un stila problēmas’’ (1965), ,,Mehrsprachigkeit im Vorschulalter’’ (,,Vairākvalodība pirmsskolas vecumā’’, 1967), ,,Sprak i kontakt’’ (,,Valodu saskare’’, 1969), ,,Place names in Kauguri county, Latvia’’ (,,Vietvārdi Kauguru apkārtnē, Latvijā’’, 1971), ,,The standardization process in Latvian’’ (,,Standartizācijas process latviešu valodā’’, 1977), “No pieciem mēnešiem līdz pieciem gadiem”(1982), “Cilvēks un daba latviešu tautasdziesmās” (1986), Kopā ar A.Kalnieti (Klēbahu) sarakstījusi grāmatu “Galgauskas izloksnes apraksts” (1996).

Foto: https://www.literatura.lv/personas/velta-ruke-dravina

Elektroniskie resursi: 

https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=auth&op0=LIKE%&val0=R%c5%ab%c4%b7e-Dravi%c5%86a,%20Velta&c=1&c=2&c=3

https://timenote.info/lv/Velta-Ruke-Dravina

https://www.literatura.lv/personas/velta-ruke-dravina

JG107   Edīte Hauzenberga Šturma:  Velta Rūķe Draviņa, Vārds īstā vietā (zagarins.net)

JG110  Grāmatas – Velta Rūķe-Draviņa, Piezīmes pie Edītes Hauzenbergas-Šturmas recenzijas JG 107 (zagarins.net)

Literatūra: 

  • Blinkena, Aina. Velta Rūķe-Draviņa :[valodnieces un folkloristes, Latvijas Zinātņu akad. ārzemju locekles (1917-2003) piemiņai] / Aina Blinkena // Karogs. – ISSN 0132-6295. – Nr.6 (2003), 234.-236.lpp.
  • Cielēna, Izabella. Zviedrijas Latviešu pensionāru biedrība piemin Veltu Rūķi-Draviņu [1917-2003] / Izabella Cielēna // Brīvā Latvija – Londona. – ISSN 0934-6759. – Nr.47 (2003, 6./12.dec.), 5.lpp T.p. laikr. “Laiks”. – Ņujorka. – Nr.48 (2003, 6./12.dec.), 11.lpp.
  • Hausmanis, Viktors. Velta Rūķe-Draviņa atgriezusies… :[valodnieces piemiņai: 1917-2003] / Viktors Hausmanis // Brīvā Latvija – Londona. – ISSN 0934-6759. – Nr.41 (2003, 25./31.okt.), 4.lpp. T.p. laikr. “Laiks”. – Ņujorka. – Nr.42 (2003, 25./31.okt.), 10.lpp.
  • Kušķis, Jānis. “2003.gada 7.maijā…” :[valodnieces un fokloristes Veltas Rūķes-Draviņas (1917-2003) piemiņai] / Jānis Kušķis // Forums. – ISSN 1407-9925. – Nr.19 (2003, 9./16.maijs), 7.lpp.
  • Lai katrs tā nesam savu valodu pasaulē :[valodnieces, folkloristes Veltas Rūķes-Draviņas (1917-2003) piemiņai : raksti]. – Saturs: Valodu vērtējot arī kā gara izpausmi un vienotāju / Aina Blinkena. Atvadoties no draudzenes : velt. V.Rūķei-Draviņai / Valentīne Lasmane. Pati, stāstot par savu dzimtu / Saulcerīte Viese ; tekstā V.Rūķes-Draviņas atmiņu stāstījums. // Latvijas Vēstnesis. – ISSN 1407-0391. – Nr.86 (2003, 10.jūn.), [1.], 8.lpp.
  • Rozeniece, Aina. “Kaut kur mums ir īstās mājas. Var dzīve no tām ilgi šķirt – Kādreiz tur būs jāapstājas, un kaut tikai dusēt un mirt” :11.okt. dzimtenes zemes klēpī tika guldīta latviešu valodnieces un folkloristes Veltas Rūķes-Draviņas [1917-2003] pelnu urna : [par izvadīšanas ceremoniju Meža kapos Rīgā] / Aina Rozeniece ; tekstā stāsta valodniece Aija Priedīte, dzejnieks Andrejs Eglītis, tēlnieks Indulis Ranka, lit. zinātniece Saulcerīte Viese // Latvijas Vēstnesis. – ISSN 1407-0391. – Nr.142 (2003, 14.okt.), 6.lpp.