Nodarbības pieaugušajiem 

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Radošā rakstīšana

2023 “Dzīvesstāstu rakstīšana”

2023.g. 16., 23., 30. oktobrī un 6. novembrī no plkst. 18.30 līdz plkst. 20.00 tiešsaistē Valmieras bibliotēkas pieaugušo neformālās izglītības programmā “Radošā rakstīšana 2023” 4 nodarbības. Tēma “Dzīvesstāstu rakstīšana” jeb “Kā uzrakstīt savu dzīvesstāstu”. Nodarbības vada Osvalds Zebris, rakstnieks un žurnālists.
Nodarbības sniedz praktisku ieskatu dzīvesstāstu rakstīšanā – apskata, kāpēc ir jēdzīgi rakstīt savu dzīvesstāstu, ko tas dod pašam sev un var dot citiem, kādam būtu jābūt dzīvesstāstam, kā iesākt to rakstīt? Nodarbību ietvaros dalībnieki raksta un apspriež savus stāstus.

 1. nodarbība: iepazīšanās ar dzīvesstāsta jēdzienu;
 2. nodarbība: detaļu nozīme;
 3. nodarbība: patiesība vai smukums?
 4. nodarbība: stāsta konstrukcija.

2022 “Dzejas darbnīca tiešsaistē

2022. gada oktobrī tiek piedāvāta iespēja piedalīties Valmieras bibliotēkas pieaugušo neformālās izglītības programmā “Radošā rakstīšana. Dzejas darbnīca tiešsaistē” (8 akadēmiskās stundas), kas licencēta Valmieras novada Izglītības pārvaldē.

Nodarbības – tiešsaistē. Tās vadīja Ivars Šteinbergs, dzejnieks, atdzejotājs,  literatūrkritiķis.

1. nodarbība: “Labi, bet ar ko sākt?” Par ko un kā (sākt) rakstīt jeb kāpēc dzeja?

2. nodarbība. Forma

3. nodarbība. Dzejprozas vilinājums

4.nodarbība. Zagt, ne atdarināt

2021 “Vai iespējams iemācīt rakstīt?

2021. gada oktobrī Valmieras bibliotēkas pieaugušo neformālās izglītības programma “Radošā rakstīšana” (8 akadēmiskās stundas), kas licencēta Valmieras pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldē.

Nodarbības – tiešsaistē. Tās vadīja Guntis Berelis, literatūrkritiķis un rakstnieks.

1. nodarbība: Ievads: Izlasi un izmet! Jeb – vai iespējams iemācīt rakstīt?

2. nodarbība: Rakstniecības galējības. Savu spēju apzināšanās.

3. nodarbība: Teksta kvalitāte.

4. nodarbība: Noslēgums. Autora attiecības ar tekstu un apkārtējo pasauli.

2019 “Soļi tekstā”

2019.g. oktobrī Valmieras bibliotēka piedāvāja apmeklēt pieaugušo neformālās izglītības programmu “Radošā rakstīšana “Soļi tekstā”” (8 akadēmiskās stundas), kas licencēta Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras izglītības pārvaldē. Nodarbības notika ik trešdienu Valmieras Integrētajā bibliotēkā un tās vadīja Vidzemes Augstskolas docente Anžela Jurāne-Brēmane.

Tēmas:

 1. Ievada soļi: savu spēju apzināšanās un tematiskās ievirzes izvēle
 2. Teksta struktūras komponentu iespējas: darbs ar ievadu, nobeigumu, dialogiem
 3. Valodas košums: uzdevumi valodas izteiksmīgumam
 4. Noslēgums un refleksija: darbs ar noslēguma tekstu un refleksija par šo tekstu, savām prasmēm un spējām

Pieaugušo mūžizglītības kurss “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība”

Valmieras bibliotēkas sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību veidots bezmaksas mūžizglītības kurss “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība”. Nodarbību mērķis – celt dalībnieku apziņu par vides un sabiedrības ilgtspējas problēmām, to risinājumiem, kā arī iedvesmot ikdienas paradumu maiņai.

2021.-2022.gads

Kursa trešā sezona. Kurss kalpo par platformu izglītībai, diskusijām un jautājumiem, iniciatīvām un domubiedru atrašanai, kā arī ir lokāla reakcija uz pasaules aktualitātēm. Kursa nodarbības notika reizi mēnesī, sestdienās. Kursu organizē Valmieras bibliotēka sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību.

Izglītojošs pasākums par komposta veidošanu

2021.g. 10.aprīlī tiešsaistē notika izglītojošs pasākums par sadzīves atkritumu apjoma samazināšanas iespējām, pareizi veidojot piemājas kompostu.
Bioloģisko atkritumu ērta šķirošana ir iespēja, kuru lielākā daļa daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju vēl tikai gaida. Taču privātmājās dzīvojošajiem komposta veidošana lielākoties ir daļa no ikdienas dārza darbiem.

Pasākumā piedalīsies:

 • SIA “ZAAO” Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Mārtiņš Vīgants, sniedzot ieskatu par mājsaimniecībām aktuālajām atkritumu nozares attīstības tendencēm un virzību;
 • Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas valdes locekle, docente Rūta Bendere, kura soli pa solim iepazīstinās, kā pareizi veidot piemājas kompostu, lai tajā varētu pārstrādāt gan dārza, gan pārtikas atkritumus un izmantot to augsnes bagātināšanai.
Zaļās vērtības Valmieras novadā

2022. gada 15. februārī tiešsaistē dabas draugiem un interesentiem: izglītojoša nodarbība “Zaļās vērtības Valmieras novadā”.

Apvienojot astoņas pašvaldības, jaunais Valmieras novads ir izveidots kopš 2021.g. gada 1.jūlija. 67% no novada kopējās platības atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Novada dienvidrietumos atrodas daļa no Gaujas nacionālā parka. Novadā ir 13 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas: 11 dabas liegumi, viens aizsargājamo ainavu apvidus un viens dabas parks. Visas šīs teritorijas slēpj nozīmīgas un aizsargājamas dabas vērtības, par kurām lepoties var ikviens novada iedzīvotājs.

Valmieras novada pašvaldības vides speciāliste, Dabas resursu pārvaldības nodaļas vadītāja Iveta Ence izglītojošajā pasākumā iepazīstinās, kas ir Valmieras novada zaļās vērtības, kāda ir to nozīme. Nodarbība sniegs ieskatu, vai un kādi aizsardzības pasākumi ir nepieciešami zaļo vērtību aizsardzībai un ko pašvaldība un citas iesaistītās puses dara šo vērtību saglabāšanai. Nodarbību vadīs pašvaldības attīstības plānotāja, Attīstības nodaļas vadītājas vietniece Līga Bieziņa, iepazīstinot ar pašvaldības plānošanas aktualitātēm saistībā ar zaļo vērtību aizsardzību, kā arī aicinot uz diskusiju un viedokļu apmaiņu par novada aktualitātēm zaļo vērtību izcelšanai un godināšanai.

Izglītojošs pasākums par decentralizētās kanalizācijas saistību ar virszemes ūdeņu kvalitāti

2022.g. 15.martā tiešsaistes pasākums “Decentralizētās kanalizācijas saistība ar virszemes ūdeņu kvalitāti”.

Virszemes ūdeņi ir nozīmīga ekosistēmas daļa, un to kvalitāte var ietekmēt ne tikai attiecīgo sateces baseinu, bet arī ar ūdeņiem saistīto resursu kvalitāti, kā arī plašāku ūdeņu (pazemes, arī jūras) kvalitāti. Virszemes ūdeņu kvalitāti Latvijā visvairāk ietekmē divi faktori – barības vielu ieplūde ūdeņos un dažādi pārveidojumi. Barības vielas ūdeņos ieplūst ar notekūdeņiem un notecēm no lauksaimniecības un mežu teritorijām. Tas veicina ūdensteču un ūdenstilpju aizaugšanu. Mājsaimniecības ir viens no cilvēku darbības veidiem, kas var ietekmēt virszemes ūdeņu kvalitāti, ja netiek ievēroti nepieciešamie vides aizsardzības pasākumi.

Valmieras novads atrodas Gaujas sateces baseinā. Tādēļ nodarbībā par virszemes ūdeņu kvalitāti, īpašu uzmanību veltot tieši Gaujas baseina ūdenstilpju kvalitātei un tās izaicinājumiem, stāstīs eksperts no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra. Savukārt par decentralizētās kanalizācijas apsaimniekošanas sistēmas sakārtošanas jautājumiem stāstīts Ilona Vilne, Ūdens resursu nodaļas vecākā konsultante Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Ieskatu par aktuālo saistībā ar decentralizētās kanalizācijas apsaimniekošanas sistēmu Valmieras novadā sniegs Līga Zvirbule, vecākā vides eksperte Valmieras novada pašvaldības Dabas resursu pārvaldības nodaļā.

Nodarbība ir daļa no projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GoodWater IP) sabiedrības informēšanas aktivitātēm, saņemot projekta projekta LIFE GoodWater IP (projekta numurs LIFE18 IPE /LV/000014) finansiālu atbalstu.

Pārtika. Piegāde no lauka uz galda

2. aprīlī tiešsaistes ZOOM sarunu “Pārtika. Piegāde no lauka uz galda”. Saruna par tādu iepirkšanās paradumu meklējumiem, lai veselīgi būtu gan pašu maciņam un veselībai, gan zemniekam – vietējam pārtikas ražotājam, gan videi un sabiedrībai kopumā. Saruna aktuāla īpaši šobrīd, kad pirktspēju un vietējā ražotāja attīstību ietekmējošo izejvielu un piegāžu cenu turpmākā attīstība ir grūti prognozējama.
Par pārtikas piegāžu ķēdēm, stratēģiju “No lauka līdz galdam”, zemnieku aktualitātēm un vajadzībām pasākumā pastāstīts Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja Agita Hauka.
Rosinot pārdomāt dažādu iepirkšanās modeļu piemērus, pasākumā ar pieredzes stāstu dalīsies arī Liene Turlaja, “REKO Valmiera” zemnieku tiešsaistes tirdziņa iniciatore. “REKO” ir jauna mājražotāju un lauku labumu tirdziņu forma, tirdzniecības modelis, kas radies Somijā un ātri kļuvis populārs Skandināvijā. Tirdziņš radīts, lai veidotu ciešāku saikni ar zemniekiem, mājražotājiem un saīsinātu produktu piegādes ceļu.

2019.-2020.gads

Kurss ir NORDPLUS atbalstītā starptautiskā projekta “Mana zaļā identitāte”/ “My Green Identity” (2018-2020) aktivitāte. To organizē Valmieras bibliotēka sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību. No 2019. gada novembra līdz 2020. gada oktobrim reizi mēnesī, sestdienās, jebkāda vecuma un nodarbošanās interesenti Valmieras integrētajā bibliotēkā bija aicināti apmeklēt 7 nodarbības, kuru mērķis bija celt dalībnieku apziņu par vides un sabiedrības ilgtspējas problēmām, to risinājumiem, kā arī iedvesmot ikdienas paradumu maiņai atbilstoši ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem (Agenda 2030).

Izglītojošās spēles Eco-Buddy mačs

2019.g. 9.novembrī nodarbība – spēles Eco-Buddy mačs. Izglītojošā vides spēle Eco-Buddy atklāj cilvēka uzvedību patērētāju laikmetā. Spēle ļauj izprast produkta dzīves ciklu un dabā pastāvošās sakarības. Spēles laikā apgūtā informācija veido pamatu veselīgai domāšanai un attīstībai, taupot vidi un resursus, kā arī veidojot paradumus ilgtspējīgam dzīvesveidam. Spēle Eco-Buddy ir uzvarējusi lielākā pasaules green-tech konkursa “Climate Launchpad” nacionālajā finālā un iekļuvusi starp pasaules produktu TOP100, kas risina klimata pārmaiņas.

Ilgtspējīga attīstība: no teorijas līdz rīcībai

2019.g. 30.novembrī nodarbība “Ilgtspējīga attīstība: no teorijas līdz rīcībai”. Nodarbība sniedza ieskatu un rosināja vērtēt Latvijas un Valmieras sniegumu ceļā uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Nodarbības laikā padziļināti tika analizēti un rosināti pārdomāt jautājumi, kas saistīti ar klimatu, tā pārmaiņām un enerģētiku. Vienlaikus gan uz ilgtspējīgas attīstības, gan uz klimata pārmaiņu jautājumiem nodarbības dalībnieki bija aicināti raudzīties ar kritiskās domāšanas pieeju, uzzinot vairāk arī par sistemātiskām domāšanas kļūdām un to evolucionārajiem pamatiem.

Eksperti:

Antra Pēterone, starptautiskās organizācijas “CEE Bankwatch Network” un biedrības “Zaļā brīvība” eksperte klimata un enerģētikas jautājumos;

Dmitrijs Trizna, kiberdrošības inženieris, kognitīvo un neirozinātņu entuziasts, brīvajā laikā sadarbībā ar biedrību “SkeptiCafe” nodarbojas ar zinātniskā skata popularizēšanu par sistēmisko un kritisko domāšanu.

Nodarbību vadīja Valmieras pilsētas pašvaldības speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa.

Cukurs uzturā

Nodarbības ievadā būs lekcija par cukuru uzturā, tā nozīmi cilvēka organisma darbībā, kā arī organisma reakciju, ja cukurs uzturā uzņemts par daudz. Tiks runāts arī par cukura piedāvājuma daudzveidību, vērtējot to no veselības, vides un ilgtspējas viedokļa, kā arī par saldumu izvēles alternatīvām. Lekciju vadīs uztura speciālists Uldis Sproģis.
Pēc lekcijas nodarbības dalībnieki būs aicināti piedalīties cukurmeistarklasē. Veselīga uztura praktiķi no uzņēmuma “Stirna&Avokado” stāstīs un rādīs, kā pašam pagatavot veselīgus saldumus bez papildus pievienota cukura gan svētku galdam, gan ikdienai. Praktiskajā meistarklasē būs iespējams uzzināt gan viegli pagatavojamu saldumu receptes, gan pagatavot un nogaršot šādus saldumus pašam.

Iekšējais ceļš uz līdzsvaru

2020.g. 11.janvāris notika nodarbība par sevis izzināšanu, kopienu veidošanu un attīstīšanu. Nodarbību vadīja biedrības “Zaļā Brīvība” mācību vadītājas Ilze Jēče un Santa Krastiņa.
Nodarbībā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem, kā veidot un attīstīt maņas, lai vairāk pamanītu un veselīgi attiektos pret sevī un citos notiekošo. Kā attīstīt prasmi klausīties, sadzirdēt un runāt par lietām, kas svarīgas un rūp? Kā iesaistīties kopējās iniciatīvās un līdzdarboties sev svarīgu mērķu sasniegšanā?
Mācību laikā tika apskatītas vairākas pašizziņas prakses un metodes darbam ar kopienām un dažādām līdzcilvēku grupām, trenētas dalībnieku prasmes ieklausīties sevī, citos un aktīvi iesaistīties vietējās kopienas iniciatīvās.

Permakultūra pilsētu dārzkopībā

2020.g. 8.februārī nodarbība par dārzkopības tendencēm pilsētvidē, piedāvājot permakultūru kā risinājumu. Nodarbību vadīs Artūrs Freijs, Latvijas Permakultūras biedrības līdzdibinātājs, ekodizaina un permakultūras dizainers.

Nodarbība sniegs informāciju par:

 • ilgtspējīgas, bioloģiskai daudzveidībai un klimatam draudzīgas pilsētvides dārzkopības un apzaļumošanas tendencēm pasaulē un Eiropā;
 • permakultūru kā privātmāju mazdārziņos, daudzdzīvokļu namu pagalmos un balkonu dobēs pielietojamu saimniekošanas un apzaļumošanas praksi.

Nodarbībā būs arī praktisks uzdevums, grupās risinot praktiskus, ar piemājas mazdārziņu, daudzdzīvokļu mājas pagalmiem vai lodžiju apzaļumošanu saistītus permakultūras dizaina uzdevumus.

Videi draudzīgas izvēles ikdienā. Nākotnes izaicinājumi

2020.g. 31.oktobrī ar pieredzi un zināšanām dalījās divas sabiedrībā pazīstamas personības: Daina Jāņkalne un Māris Olte.
Daina Jāņkalne ir TV producente, žurnāliste, “neērto tēmu medniece” ar lielu pieredzi reportāžu veidošanā par sociāliem jautājumiem. Viņas tēma kursa nodarbībā bija “Līdzsvarotā dzīve. Mīts vai patiesība”. Dainas priekšlasījumā būs informācija arī par aktualitātēm neformālās izglītības programmās pieaugušajiem, jo īpaši EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektronisko platformu – kāpēc tā ir interesanta ikvienam no mums.
Māris Olte ir latviešu biologs, žurnālists un raidījumu vadītājs, piedalījies vairāku dokumentālo filmu veidošanā, vadījis TV erudīcijas šovus “Prāta banka” un “Vai tu esi gudrāks par 5klasnieku?” Diskusiju daļā būs iespējams uzdot jautājumus.

2018.-2019.gads

No 2018.gada novembra līdz 2019.gada aprīlim reizi mēnesī, sestdienās, jebkāda vecuma un nodarbošanās interesenti Valmieras integrētajā bibliotēkā tika aicināti apmeklēt Valmieras pilsētas pašvaldības un Valmieras bibliotēkas piedāvātu bezmaksas mūžizglītības kursu “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība”.
Piecu nodarbību garumā kursa apmeklētājiem bija iespēja uzzināt vairāk par pasaules vides un sabiedrības attīstības aktualitātēm, izprast šo procesu savstarpējās kopsakarības, ietekmi uz katra indivīda dzīvi. Kursa mērķis ir iedvesmot un iedrošināt pārmaiņām dzīvesveidā, lai ikdienu padarītu līdzsvarotāku, dzīvojot saskaņā ar savām, sabiedrības, dabas un vides vajadzībām. Kursa lektori bija noteikto tēmu profesionāļi, kas sniedza ieskatu kursā ietverto jautājumu aktualitātē, kā arī piedāvāja praktiskus uzdevumus. Kurss rosināja izvērtēt dalībnieku dzīvesveidu nodarbības tēmas kontekstā, praktiskie uzdevumi piedāvāja ērti lietojamus risinājumus ikdienas paradumu maiņai.Interesenti bija aicināti apmeklēt gan atsevišķas nodarbības, lekcijas par sev interesējošām tēmām, gan apmeklēt visu kursu kopumā. Apmeklējot vismaz 75% no visām nodarbībām, bija iespējams saņemt kursa apmeklējuma apliecinājumu.

Ievadnodarbība

Kursa ievadnodarbība notika 2018.g. 3.novembrī plkst.11.00-14.00. Tā sniedza ievadu pasaules un individuālā līdzsvara problēmās, risinājumus meklējot izaugsmes, ilgtermiņa labklājības un dzīvotspējas jautājumos. Kursa lektori bija pasaules miera vēstnesis un vides aktīvists Judži Mijata (Yuji Miyata), pārstāvot organizāciju Peace Week Institute, kā arī ilgtspējas pētnieks un aktīvists, Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieks, Latvijas permakultūras biedrības vadītājs Elgars Felcis. Nodarbību vadīs Valmieras pilsētas pašvaldības speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa.

Vide un veselība

2018.g. 1.decembrī nodarbība “Vide un veselība”.

Lektores: Jana Simanovska un Mairita Luse.

Jana ir ķīmisko vielu eksperte, Ekodizaina kompetences centra vadītāja, Vidzemes Augstskolas pētniece. Mairita savukārt ir biedrības “Zero Waste Latvija” valdes locekle. Cenšas ikdienā radīt pēc iespējas mazāk atkritumu, savā pieredzē labprāt dalās ar citiem, pastāstīs arī par savu pieredzi, dzīvojot Argentīnā.
Abas ekspertes stāstīs par ķīmiskajām vielām dažādās precēs un produktos, to ietekmi uz cilvēku un dzīvās dabas veselību, mācīs kā atpazīt preces veikalu plauktos, preču marķējumu nozīmi un iepakojumu veidus. Mēģināsim arī “iziet ielās” un gūt praktisku iepirkšanās un preču atpazīšanas pieredzi tuvējā veikalā.

Kāds garīgums mums ir nepieciešams?

2019.g. 9. februārī nodarbība “Kāds garīgums mums ir nepieciešams?”.

Lektori: Liene Ločmele. Vidzemes Augstskolas lektore. Dalīsies ar savu personīgo un Vidzemes Augstskolas pieredzi un paveikto saistībā ar mērķtiecību, mērķu uzstādīšanu.

Kaspars Vendelis. Lektors, uzņēmējs, biohacking.lv līdzdibinātājs.

Nodarbība dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”

2019.g. 9.martā notika nodarbība “Vide” notika Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”. Nodarbība sniedza ieskatu par piesārņojuma veidiem un to ietekmēm pasaules, Latvijas un individuālas rīcības līmenī. Klātienē bija iespēja redzēt un uzzināt par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību Valmierā un SIA “ZAAO” darbības reģionā, kā arī uzzināt un pārdomāt jautājumus par dabas resursiem, ko izmantojam ikdienas dzīves nodrošināšanai.
Nokļūšanai uz nodarbības norises vietu tika organizēts autobuss.
Nodarbību vadīja lektori no Latvijas Universitātes un DTP “URDA”, saistošā veidā atklājot cilvēku rīcību un izvēļu kopsakarības, to atstātās ietekmes uz vidi, vizuāli uzskatāmā veidā demonstrējot jau šobrīd dabā un vidē notiekošos procesus.

Pašattīstība. Ceļā uz līdzsvarotu dzīvi jau šodien

2019.g. 6. aprīlī nodarbība “Pašattīstība. Ceļā uz līdzsvarotu dzīvi jau šodien”.

Kursa tēmas:

 • no domām uz darīšanu: jaunas iniciatīvas, sadarbība, dalīšanās pieredzē;
 • personīgā piemēra nozīme pārmaiņu radīšanā.

Kursa lektori:

 • Olimpiete, exsportiste, skrējiensoļojuma “Rīga-Valmiera” dalībniece, pasākumu organizatore, projektu vadītāja Jolanta Dukure
 • Valmieras bibliotēkas pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja, Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas vadītāja Olga Kronberga.

Mācību nodarbības skolēniem

Valmieras Integrētā bibliotēka piedāvā mācību nodarbības izglītības iestāžu grupām un klasēm. Atbilstoši bērnu un jauniešu vecumam aicinām uz iepazīšanās, medijpratības, informācijpratības un tematiskajām nodarbībām.

Mācību nodarbību piedāvājums 2023./2024. mācību gadā (bukleti) Mācību nodarbību piedāvājums 2023./2024. mācību gadā (plakāti)

Pirmsskolas vecuma bērniem (4-6 gadi)

Iepazīšanās nodarbība
Ceļojošais Zvirbulēna koferis

Zvirbulēna koferis, kas pilns ar grāmatiņām, ceļo pie pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem un ļauj gūt pirmo iespaidu un zināšanas par grāmatām un to lietošanu. Zvirbulēna kofera saturs ir mainīgs un tematiski pielāgojams, tāpēc ar jauniem iespaidiem un zināšanām var doties pie bērniem atkārtoti.
Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīties ar grāmatas lietošanas noteikumiem un grāmatu daudzveidību. 

Tematiskā nodarbība
Grāmatu tematiskais rīts

Bibliotēkā ir tik daudz grāmatu, tik daudz grāmatu tēlu un tik daudz stāstu. Šajā interesantajā un raibajā pasaulē pirmsskolas vecuma bērnus ievedīs tematiskā rīta nodarbība. Lai satiktu arvien jaunus tēlus un grāmatas, tematisko rītu saturs tiek atjaunots ik pēc 2 mēnešiem. 
Nodarbības ilgums – 30 min.
Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: atklāt bērniem grāmatu daudzveidību, veicināt izpratni par tajās aprakstītajiem tēliem un notikumiem, veicināt jautātprasmi un radošas izpausmes par lasīto vai dzirdēto tekstu.

Medijpratības nodarbība
Vīrusi. Vai datori un telefoni slimo ar vīrusiem?

Nodarbības laikā bērni uzzinās, vai arī datoru un telefona mēdz saslimt, kāpēc tā atgadās un kā tos izārstēt. Tāpat būs iespēja noskaidrot, kas ir Spamozaurs un Pieliponis un ko darīt, lai justos droši internetā.
Nodarbības ilgums – 30 min.
Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīstināt bērnus ar interneta vidē un datoros sastopamajiem (ne)draugiem (vīrusiem, mēstulēm, interneta troļļiem u. c.) un vecuma posmam atbilstošā veidā apspriest drošus ierīču un interneta lietošanas paradumus.

Medijpratības nodarbība
Kas lācītim grāmatai vēderā? Izzini grāmatas sastāvdaļas.”*

Mēs jau zinām, kur lācītim ir galva, rokas, muguriņa, bet kā ar grāmatu? Kas tai ir vēderā? Šajā nodarbībā bibliotekāre Līga palīdzēs mazajiem lasītājiem iepazīt grāmatas galvenos elementus un nostiprināt jautāšanas un izpētes prasmes.
Nodarbības ilgums – 30 min.
Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīt grāmatas galvenos elementus un nostiprināt jautāšanas prasmes.
*Nodarbības pamatā Aigas Grēniņas scenārijs no izdevuma “Ceļojums medijpratībā”

1.-3. klašu skolēniem (7-9 gadi)

Iepazīšanās nodarbība
Ceļojums starp grāmatu plauktiem

Vai Tu zini, cik daudz grāmatu ir bibliotēkā? Kā atrast tieši to grāmatu, spēli vai žurnālu, ko meklē Tu? Un kā tikt ieceltam bibliotēkas lasītāja kārtā? Uzzināsi, kā nepazust starp plauktiem, kādas viltības grāmatām padomā, ko noderīgu mācībām un brīvajam laikam var atrast bibliotēkas mājaslapā. Iepriekš vienojoties, nodarbību var papildināt ar saturu par kādu interesējošu tēmu (rakstnieki, gadskārtu svētki, utml.)
Nodarbības ilgums – 40 min.
Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīstināt ar bibliotēku, tās krājumu, piedāvātajiem pakalpojumiem un iespējām.

Tematiskā nodarbība 
Grāmatu tematiskais rīts”

Bibliotēkā ir tik daudz grāmatu, tik daudz grāmatu tēlu un tik daudz stāstu. Šajā interesantajā un raibajā pasaulē pirmsskolas vecuma bērnus ievedīs tematisko rītu nodarbība. Lai satiktu arvien jaunus tēlus un grāmatas, tematisko rītu saturs tiek atjaunots ik pēc 2 mēnešiem. 
Nodarbības ilgums – 30 min.
Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: atklāt bērniem grāmatu daudzveidību, veicināt izpratni par tajās aprakstītajiem tēliem un notikumiem, veicināt jautātprasmi un radošas izpausmes par lasīto vai dzirdēto tekstu.

Tematiskā nodarbība
Lasītprieka stunda

Nodarbībā skolēni uzzinās par jaunākajām grāmatām, lasīšanas veicināšanas programmām un konkursiem. Iepriekš vienojoties, nodarbību var papildināt ar saturu par kādu interesējošu tēmu, grāmatu tematisko apskatu vai autora grāmatu apskatu un praktisku uzdevumu.
Nodarbības ilgums – 40 min.
Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: informēt par bibliotēkas jaunumiem, sniegt lasīšanas ieteikumus un sekmēt lasītvēlmi un lasītprieku.

Medijpratības nodarbība
Vīrusi. Vai datori un telefoni slimo ar vīrusiem?

Nodarbības laikā bērni uzzinās, vai arī datoru un telefona mēdz saslimt, kāpēc tā atgadās un kā tos izārstēt. Tāpat būs iespēja noskaidrot, kas ir Spamozaurs un Pieliponis un ko darīt, lai justos droši internetā.
Nodarbības ilgums – 30 min.
Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīstināt bērnus ar interneta vidē un datoros sastopamajiem (ne)draugiem (vīrusiem, mēstulēm, interneta troļļiem u. c.) un vecuma posmam atbilstošā veidā apspriest drošus ierīču un interneta lietošanas paradumus.

4.-6. klašu skolēniem (10-12 gadi)

Iepazīšanās nodarbība
Ceļojums starp grāmatu plauktiem

Nodarbībā iepazīsimies ar bibliotēkas telpām, Bērnu apkalpošanas nodaļas krājumu, resursiem un lasīšanas veicināšanas programmām, elektronisko katalogu un citām vērtīgiem e-resursiem. Iepriekš vienojoties, nodarbību var papildināt ar saturu par kādu interesējošu tēmu (rakstnieki, gadskārtu svētki, daba utml.) 
Nodarbības ilgums – 40 min.
Pieteikšanās: Lolita (lolita.dreimane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīstināt ar bibliotēku, tās krājumu, piedāvātajiem pakalpojumiem un iespējām.

Informācijas resursu nodarbība
Tu vari, ja proti!

Nodarbībā skolēni iepazīsies ar tradicionālajiem uzziņu resursiem, bibliotēkas medijiem, elektronisko kopkatalogu un noderīgiem elektroniskajiem resursiem. Praktiski uzdevumi palīdzēs nostiprināt zināšanas, jo Tu vari, ja proti!
Nodarbības ilgums – 1 stunda.
Pieteikšanās: Krista
(krista.abatniece-barbina@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: veidot izpratni par informācijas avotu daudzveidību un meklēšanas iespējām, sniegt drošticamu un pārbaudītu avotu piemērus.

Tematiskā nodarbība
Lasītprieka stunda

Nodarbībā skolēni uzzinās par jaunākajām grāmatām, lasīšanas veicināšanas programmām un konkursiem. Iepriekš vienojoties, nodarbību var papildināt ar saturu par kādu interesējošu tēmu, grāmatu tematisko apskatu vai autora grāmatu apskatu un praktisku uzdevumu.
Nodarbības ilgums – 40 min.
Pieteikšanās: Lolita (lolita.dreimane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīties ar bibliotēkas jaunumiem, sniegt lasīšanas ieteikumus un veicināt lasītvēlmi. 

Tematiskā nodarbība
Skaļās lasīšanas nodarbība

Nodarbībā tiks pilnveidota prasme izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru, trenēta dikcija, sekmēta interese par lasīšanu un grāmatām. Interesenti varēs startēt Nacionālajās skaļās lasīšanas sacensībās, kuras organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs.
Nodarbības ilgums – 40 min.
Pieteikšanās: Lolita (lolita.dreimane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: veicināt un stiprināt lasītprasmi, palīdzēt sagatavot skolēnus Nacionālās skaļās lasīšanas sacensībām.

7.-9. klašu skolēniem (13–16 gadi)

Iepazīšanās nodarbība
Ceļojums starp grāmatu plauktiem

Nodarbībā iepazīsimies ar bibliotēkas telpām, Bērnu apkalpošanas nodaļas krājumu, resursiem un lasīšanas veicināšanas programmām, elektronisko katalogu un citām vērtīgiem e-resursiem. Iepriekš vienojoties, nodarbību var papildināt ar saturu par kādu interesējošu tēmu (rakstnieki, gadskārtu svētki, daba utml.) 
Nodarbības ilgums – 40 min.
Pieteikšanās: Lolita (lolita.dreimane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīstināt ar bibliotēku, tās krājumu, piedāvātajiem pakalpojumiem un iespējām.

Informācijas resursu nodarbība
Tu vari, ja proti!

Nodarbībā skolēni iepazīsies ar tradicionālajiem uzziņu resursiem, bibliotēkas medijiem, elektronisko kopkatalogu un noderīgiem elektroniskajiem resursiem. Praktiski uzdevumi palīdzēs nostiprināt zināšanas, jo Tu vari, ja proti!
Nodarbības ilgums – 1 stunda.
Pieteikšanās: Krista
(krista.abatniece-barbina@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: veidot izpratni par informācijas avotu daudzveidību un meklēšanas iespējām, sniegt drošticamu un pārbaudītu avotu piemērus.

Tematiskā nodarbība
Meklē pēdas

Valmiera ir vieta ar bagātu vēsturi un var lepoties ar daudzām atpazīstamām personām, vēsturiskiem apskates objektiem un senām tradīcijām. Nodarbības laikā iepazīsimies ar bibliotēkas novadpētniecības platformu un tajā pieejamo informāciju, kā arī dosimies tematiskā ekspedīcijā pa Valmieras vēsturisko centru un meklēsim vēstures pēdas pilsētvidē.
Nodarbība sākas bibliotēkā un turpinās kā ekspedīcija pilsētā.  Tās ilgums – 2 stundas. 
Pieteikšanās: Lolita (lolita.dreimane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīstināt skolēnus ar novadpētniecības platformu un vēsturiskiem objektiem pilsētvidē

10.-12. klašu skolēniem (17-19 gadi)

Iepazīšanās nodarbība
Kā neapjukt informācijas okeānā?

Nodarbība 10. klašu jauniešiem par informācijas daudzveidību un pieejamību trīs atmiņas institūcijās – bibliotēkā, muzejā, arhīvā.
Nodarbības ilgums – 1 stunda 30 minūtes
Pieteikšanās: Krista
(krista.abatniece-barbina@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: ar praktisku uzdevumu palīdzību iepazīstināt skolēnus ar trim Valmieras novada atmiņu institūcijām (Valmieras Integrēto bibliotēku, Valmieras muzeju un LNA Valmieras zonālo valsts arhīvu), to darbību un piedāvātajām iespējām. Mudināt skolēnus izmantot šo iestāžu resursus gan mācībās, gan ikdienā.

Informācijas resursu nodarbība
Viktorīna – tiešsaistes enciklopēdijas

Bibliotēka nodrošina pieeju ne tikai tradicionālajiem informācijas resursiem, bet arī drošticamiem un pārbaudītiem elektroniskajiem resursiem.
Nodarbības laikā skolēniem būs iespēja praktiski darboties trīs elektroniskajos resursos – Britannica Library, Letonika un Nacionālā enciklopēdija – un pārbaudīt savu erudīciju. Jautrākai apguvei nodarbība veidota kā viktorīnas spēle, kuras laikā komandas sacenšas savā starpā un meklē atbildes uz jautājumiem elektroniskajos informācijas resursos.
Nodarbības ilgums – 40 minūtes
Pieteikšanās: Krista
(krista.abatniece-barbina@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: spēles veidā praktiski informēt par trīs tiešsaistes enciklopēdijām un atklāt šo enciklopēdiju sniegtās iespējas un priekšrocības.