Par mums / Projekti / TECH.LIBRARY

TECH.LIBRARY

Projekta rezultāti

Projektā veidotajiem un apkopotajiem resursiem var piekļūt šeit:

Projekta noslēgums

TECH.LIBRARY ir divu gadu projekts, ko koordinē Romagna Faentina savienība (Itālija) un kura mērķis ir izstrādāt digitālās tehnoloģijas un tiešsaistes rīkus, kas ir galvenie virzītājspēki, lai veicinātu bibliotēkas pakalpojumu pieejamību lasītājiem ar redzes traucējumiem.

Mēdz teikt, ka lasīšana ir atvērtas durvis uz citām pasaulēm, tādējādi sniedzot lasītājam iespēju piedalīties arvien daudzveidīgākā pieredzē. Ar katru izlasīto grāmatu kļūst iespējama cita dzīve, un grāmatas ir brīnumains instruments, lai piekļūtu neierobežotām zināšanām. Bet vai katrs no mums var izmantot šos “brīnumainos rīkus”? Vai cilvēki ar redzes traucējumiem var izbaudīt šo atvērtību neskaitāmām iespējamām pasaulēm? Tā ir taisnība, ka cilvēku ar redzes traucējumiem iekļaušana un viņu dabiskā līdzdalība visās kopienas aktivitātēs joprojām ir diezgan grūti sasniedzama, ņemot vērā mūsdienu sabiedrībā pastāvošos šķēršļus. Tomēr bibliotēkas var palīdzēt mainīt šo realitāti, izmantojot digitālo transformāciju.

Projektā apmācībās un labās prakses apmaiņas pasākumos tika iesaistīti 122 dalībnieki, savukārt daudzkāršošanas pasākumos – 260 dalībnieki. Turklāt ievērojams skaits bibliotēku iesaistīsies tīklu veidošanā un pieredzes apmaiņā, izmantojot tīmekļa platformu TECH.LIBRARY, kas nodrošinās tām arī noderīgu informāciju, mācību video un materiālus, demonstrācijas un daudz ko citu, lai uzlabotu savu darbinieku digitālās prasmes.

Paredzamā projekta ietekme ir veicināt bibliotēku darbinieku profesionālo attīstību IKT metodoloģiju jomā, vienlaikus uzlabojot viņu pamatkompetences un bibliotēku pamatpakalpojumus, kas paredzēti neredzīgiem un vājredzīgiem lietotājiem visā Eiropā. 

Projekta sākumā

Domājot un rūpējoties par saviem novada iedzīvotājiem, to skaitā cilvēkiem ar redzes problēmām, Mazsalacas novada pašvaldība un Mazsalacas pilsētas bibliotēka, sadarbojoties ar Valmieras integrētās bibliotēkas kolēģiem, piedalās starptautiskā ERASMUS+ projektā “TECH.LIBRARY”, kura mērķis ir uzlabot publisko bibliotēku pakalpojumus lietotājiem ar redzes traucējumiem, izmantojot IKT (informāciju komunikāciju tehnoloģijas) rīkus un apmācību.

Tehnoloģijas nemitīgi attīstās un parādās aizvien jaunas iespējas cilvēkiem ar redzes traucējumiem piekļūt internetam un digitālajiem resursiem, izmantojot, piemēram, galda video lupas, pārnēsājamās vai datorpeles digitālās lupas, skenerus ar balss sintēzes programmu teksta skenēšanai un atskaņošanai u.tml. Eiropā šie pakalpojumi pakāpeniski tiek piedāvāti arī publiskajās un akadēmiskajās bibliotēkās, bet specializētās bibliotēkas neredzīgajiem lietotājiem parasti saglabā galveno lomu šo lasītāju apkalpošanā un lielākajā daļā valstu šie pakalpojumi nav pat integrēti vietējā bibliotēku sistēmā, lai gan pieprasījums pēc tiem palielinās, un tiek sagaidīts, ka arī tradicionālās bibliotēkas pakāpeniski kļūs par “digitālajām bibliotēkām”, uzlabojot bibliotēku sniegtos pakalpojumus un nodrošinot piekļuvi jaunākajiem IKT resursiem, izvērtējot jauno tehnoloģiju piemērotāku izmantošanu.

Latvijā bibliotēku pakalpojumus cilvēkiem ar redzes traucējumiem galvenokārt nodrošina Latvijas Neredzīgo bibliotēka, arī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un lielākajām reģionu bibliotēkām ir speciāli aprīkotas lasītavas šiem cilvēkiem, bet mazākajās bibliotēkās šādu iespēja nav. Taču Latvijā Bibliotēku likuma (spēkā no 23.06.1998) 15.panta 8.punktā noteikti ikvienas bibliotēkas pienākumi – radīt iespēju bibliotēkas lietotājiem izmantot bibliotēkas pakalpojumus neatkarīgi no viņu dzimuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīvesvietas un atrašanās vietas un citiem faktoriem, kā arī veidot atbilstošu bibliotēkas lietošanas aprīkojumu personām ar kustību un redzes traucējumiem.

Projektā piedalās publiskās bibliotēkas no 6 valstīm  – Itālijas, Rumānijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Horvātijas un Latvijas. Vadošais partneris projektā ir Itālija. Projekta ilgums 2 gadi – no 01.09.2020. līdz 31.08.2022.

Galvenā mērķa grupa projektā ir bibliotēku personāls no 6 Eiropas valstīm – Itālijas, Rumānijas, Slovēnijas, Horvātijas, Bulgārijas un Latvijas, kurš klātienes apmācībās iegūs zināšanas par to, kā izmantot, piemērot un veicināt adaptīvo tehnoloģiju izmantošanu vietējā kontekstā, tā veicinot tradicionālo bibliotēku pakalpojumu pieejamību arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Projekta 3 galvenie mērķi:

  1. Veicināt labās prakses apmaiņu starp dažādu bibliotēku darbiniekiem par IKT rīkiem un pakalpojumiem lasītāju ar redzes traucējumiem iesaistīšanai;
  2. Attīstīt bibliotēkas darbinieku digitālās prasmes, veicot apmācības par IKT rīkiem;
  3. Izveidot bibliotēku tīklu sadarbībai, iesaistot redzes invalīdus.

Projekta plānotie rezultāti:

  1. Izveidota TECH.LIBRARY PLATFORMA, kurā starpvalstu līmenī bibliotekāri dalīsies ar labās prakses piemēriem un publicēs apmācību materiālus par IKT lietošanu darbā ar vājredzīgiem cilvēkiem.
  2. MĀCĪBU VIDEO 7 valodās, kurā apkopotas kopīgās personāla apmācības pasākumu sesijas, kas tiks izplatītas uz TECH.LIBRARY platformas. Šie video tiks īpaši adresēti publiskajiem bibliotekāriem, lai sniegtu viņiem pamatinformāciju par redzes traucējumiem un par jaunākajiem sasniegumiem attiecībā uz IKT lietošanu bibliotēkās attiecībā uz cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
  3. PRAKTISKA ROKASGRĀMATA 7 valodās, lai uzzinātu un saprastu, kā citas valstis un bibliotēkas izmanto IKT, lai iesaistītu lietotājus ar redzes traucējumiem.

Mazsalacas pilsētas bibliotēkas vadītāja Zane Berga