Par mums / Vēsture

Vēsture

Pirmās ziņas par vēlmi izveidot Valmierā publisko bibliotēku atrodamas Latvijas Valsts Vēstures arhīva fonda “Vidzemes gubernatora kanceleja” dokumentos.

1841.g. 3.jūnijā

no Jelgavas uz Valmieru tiek atļauts pārvest iznomājamo grāmatu bibliotēku, lai izveidotu publisko bibliotēku.

1918.g.

Par Valmieras pilsētas bibliotēkas dibināšanas gadu ir visai pretrunīgas liecības. Valmieras pilsētas valdēs ziņas Izglītības Ministrijas Vispārējam departamentam teikts, ka Valmieras pilsētas bibliotēka, kura ir pilsētas īpašums, pastāv no 1918. gada maija. Pirms 1919. gada pilsētas bibliotēka atradās Rīgas un Ziloņu ielas krustojumā, Rīgas ielā 26

1919.g.

Pilsētas (Vecpuišu) parka telpās 1919. gada februārī sāk ierīkot Tautas bibliotēku un pārējās telpās publisko lasītavu.
Grāmatu fondā vairāk kā 4000 krievu un latviešu grāmatu, kurām ar laiku pievienots 5000 sēj. lielais vācu, franču, krievu u.c. grāmatu krājums. Tomēr Latvijas Valsts arhīvā ziņu, kas apstiprinātu 1919. gadu kā Valmieras pilsētas bibliotēkas dibināšanas gadu, nav.

1920.g.

Pēc padomju iekārtas likvidēšanas Latvijā Valmieras pilsētas bibliotēka atjauno savu darbību 1920.g. 24.februārī, atgriežoties savās agrākajās telpās Valmierā, Rīgas ielā 26. Divus mēnešus pēc bibliotēkas atklāšanas tika atvērta arī lasītava.

1920.g. vasarā tiek sastādīts visu bibliotēkai piederošo grāmatu inventāra saraksts, uzņemot tajā pāri par 4200 sēj.

1927.g. 1.janvāris

Valmieras pilsētas bibliotēka pilsētas iedzīvotājiem tiek pārvērsta par brīvbibliotēku.

1928.g.

Bibliotēka tiek pārvietota uz Pēterpils ielu 3 (vēlāk – Lāčplēša, tad – Tērbatas iela) – uz Valmieras latviešu biedrības namu, vēlāko Valmieras drāmas teātra veco namu. Šeit bibliotēka atrodas no 1928. – 1932.g.

1932.g. novembris

Valmieras pilsētas bibliotēka tiek pārvietota uz Piensaimnieku savienības namu Rīgas ielā 41 b (tagad – Rīgas iela 27).

1942.g. 1.janvāris

Valmieras pilsētas bibliotēka tiek nodota Valmieras pilsētas valdes pārziņā.

1943.g.

Bibliotēka tiek ieskaitīta to bibliotēku skaitā, kam caur attiecīgām grāmatnīcām pienākas saņemt no visiem jaunizdevumiem pa eksemplāram.

1945.g. 5.jūlijs

Tiek izdarīta pirmā Valmieras bibliotēkas pārbaude, sastādīts akts, bibliotēkas grāmatu fonds ir 24846 vienības.
1945.g. bibliotēka kopumā aizņem 3 istabas – abonements, darba istaba un arhīvs, kur atrodamas no apgrozības izņemtās un nolietotās grāmatas.

1946.g

Bibliotēkā ir arī bērnu nodaļa, kurai atsevišķas telpas nav.

1949.g.

Valmieras apriņķa bibliotēka darbojas kā metodiskais centrs.

1970.g. oktobris

Kopš šī gada Valmieras rajona bibliotēkā strādā bibliogrāfs.

1976.g.

Rajona bibliotēka sāk centralizēti apstrādāt grāmatas visam rajonam. Valmieras rajona centralizētās bibliotēkas sistēmas ietvaros darbojas 35 bibliotēkas, tajās skaitā 28 ciemu, 3 bērnu, 3 pilsētas un 1 pilsētciema bibliotēka. Vienotais grāmatu fonds no 1977.g. pieejams visiem rajona lasītājiem.

1996.g.

Vienlaikus ar izglītības iestādi dibināta Vidzemes Augstskolas (ViA) bibliotēka. Pirmās telpas bibliotēkai – Valmierā, Tērbatas ielā 10. Meklējot iespējas nodrošināt studiju procesam nepieciešamo literatūru, tika uzsākts sadarbības projekts ar Valmieras bibliotēku.

1997. g. februāris

Valmieras centrālā bibliotēka sāk darbu ar integrētās informācijas sistēmu ALISE, kas paredzēta informācijas apstrādāšanai, uzglabāšanai, meklēšanai un lietotāju apkalpošanai.

1998.g.

Sākta sadarbība ar Vidzemes Augstskolu. Augustā – septembrī ViA bibliotēka un Valmieras (centrālās) bibliotēkas mācību un uzziņu lasītava pārceļas uz telpām Cēsu ielā 4. Vienkopus tiek izvietoti abu minēto bibliotēku krājumi, kas brīvi pieejami gan ViA, gan pārējiem lietotājiem. Tas ir pirmais solis ceļā uz integrētas bibliotēkas izveidošanu Valmierā. Bibliotēkas atklāšanas pasākumā klātesošos ar savu klātbūtni pagodina Norvēģijas karaliene Sonja.

1999.g. maijs

Tiek izveidots interneta pieslēgums Valmieras centrālajai bibliotēkai Rīgas ielā 18.

2000.g.

Uz Cēsu ielu 4 pārceļas Valmiera centrālās bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļa.

Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Valmieras bibliotēku un Valmieras pilsētas domi sāk darbu pie projekta izstrādes par ēkas Cēsu ielā 4, kur atrodas ViA bibliotēka, rekonstrukciju, kuras rezultātā vienā ēkā paredzēts izvietot visu Valmieras bibliotēku resursus, izveidojot Integrētu bibliotēku.

Valmieras centrālās bibliotēkas veidotais Valmieras rajona tautas bibliotēku elektroniskais kopkatalogs iekļaujas Latvijas virtuālajā bibliotēku kopkatalogā, kura uzturēšanu nodrošina IS ALISE.

5.decembrī Vidzemes augstskolas un Valmieras centrālās bibliotēkas datu bāzes tiek novietotas uz kopējā servera, izveidojot kopējo abu bibliotēku datortīklu.

2002. g.

ViA bibliotēka iestājas Latvijas akadēmisko bibliotēku asociācijā.

2003. gada 30. janvāris

ViA bibliotēka kļūst par Pasaules Tūrisma asociācijas depozītbibliotēku.

2003. g.

Tiek izveidots ViA un Valmieras bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs, vienots lasītāju reģistrs un uzsākta automatizēta lasītāju apkalpošana.

2004. g. decembris

Sākas Cēsu ielas 4 renovācijas darbu 1. kārta – cokolstāva izbūve, kuru paredzēts veikt līdz 2005. gada septembrim (bibliotēkas krātuves, datorklašu, darbinieku telpu, pasākumu telpu, kafejnīcas).

2005. g.

Pavasarī Vidzemes Augstskolas bibliotēka tika akreditēta un ieguva vietējas nozīmes bibliotēkas statusu.

Tika izveidots Baltijas valstu un Ziemeļvalstu apvienoto/integrēto bibliotēku sadarbības tīkls CombiLib, kurā darbojas arī Vidzemes Augstskolas bibliotēka un Valmieras bibliotēka.

2007. g.

Rudenī noslēdzās ViA renovācija un Valmieras integrētās bibliotēkas izveide Valmierā, Cēsu ielā 4. 13. novembrī Valmieras Integrētās bibliotēkas atklāšana.